Klientocentryczność

Zgodnie z przyjętą 2 września 2016 roku Strategią na lata 2016 – 2025, Grupa TAURON realizuje optymalizację biznesów działających na początku łańcucha wartości, utrzymanie pozycji biznesów regulowanych oraz wzrost biznesów na końcu łańcucha wartości, będących na styku z klientem końcowym.

Dzięki takiemu podejściu, dźwigniami wartości Grupy TAURON są między innymi klientocentryczność i nowe biznesy. Odpowiadając na wymagania wynikające z polityki klimatycznej Unii Europejskiej, wymagania instytucji finansowych oraz oczekiwania klientów i akcjonariuszy, Grupa TAURON elastycznie reaguje na bieżące i przyszłe wyzwania, tak aby posiadane zasoby wykorzystać w sposób optymalny. W tym zakresie dźwigniami wartości są posiadany kapitał naturalny oraz potencjał inwestycyjny i restrukturyzacyjny, pozwalające z jednej strony na możliwie duże uniezależnienie się od dostawców zewnętrznych, z drugiej strony dające potencjał do reagowania na zmiany i dostosowywanie się do nich. Ważną dźwignię wartości stanowią też kultura organizacyjna i pracownicy. To dzięki nim możliwa jest sprawna realizacja procesów biznesowych.

Analizując dźwignie wartości, Grupa zwraca uwagę na zmiany rynkowe i regulacyjne, zachodzące zmiany klimatyczne oraz analizuje i wdraża działania zapobiegawcze, pozwalające na funkcjonowanie biznesu w dłuższej perspektywie. Zakłada się, że transformacja dźwigni wartości TAURONA będzie następowała ewolucyjnie, poprzez realizację Strategii Grupy.

Zgodnie ze Strategią Grupy TAURON klient jest zawsze w centrum uwagi. We wszystkich działaniach, TAURON koncentruje się na budowaniu trwałych relacji z odbiorcami produktów i usług, a umacnianie relacji z klientami jest podstawą zakładanego wzrostu Grupy. Liczba klientów– zarówno tych, którzy przyłączeni są do sieci dystrybucyjnej, jak i tych, którzy wybrali produkty i usługi oferowane przez Grupę TAURON – stale rośnie.

W krótszej perspektywie czasowej, priorytetem Grupy jest doskonalenie produktów i usług w odpowiedzi na potrzeby klientów, również poprzez kształtowanie oferty zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. W ciągu ostatniego roku nastąpiło znaczne przyspieszenie w zakresie budowy indywidualnych, prosumenckich instalacji fotowoltaicznych (do sieci TAURON Dystrybucja w 2019 roku przyłączono ponad 278 MW źródeł odnawialnych, z czego 206 MW stanowiły mikroinstalacje). Jest to trend, który w ocenie Grupy TAURON będzie kontynuowany i powinien zaowocować rozszerzeniem zakresu współpracy z klientami. W tym aspekcie Grupa staje się partnerem, a relacja dostawca-odbiorca będzie ewoluowała w kierunku dzielenia się usługami.

Kolejnym celem jest upraszczanie i optymalizacja procesów komunikacji na linii Klient – TAURON, a także zwiększenie liczby terenowych punktów obsługi klienta oraz ciągłe doskonalenie elektronicznych kanałów komunikacji.

W średniej perspektywie, TAURON zaproponuje klientom nowoczesne produkty i usługi, tak aby spełnić spersonalizowane oczekiwania wybranych grup. Z tego też powodu utworzony został ekosystem innowacji, który poza kwestiami ciągłej poprawy technologii i zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko, w równym stopniu koncentruje się na jak najlepszym dopasowaniu oferty do potrzeb obecnych i przyszłych klientów. Nowe podejście do innowacji, między innymi poprzez wykorzystanie formuły open innovation oraz zapowiedziane w Strategii Grupy przeznaczania co najmniej 0,4% przychodów na innowacje, badania i rozwój, przyniesie w kolejnych latach wymierne efekty. Zakłada się, że wzrosty kosztów energii prawdopodobnie przełożą się na zwiększone zainteresowanie działaniami na rzecz poprawy efektywności. To zainteresowanie rozszerzy popyt na produkty i usługi związane z poprawą efektywności energetycznej, który pozwoli Grupie TAURON wzbogacić wachlarz oferowanych produktów i usług. Rośnie dostępność urządzeń energooszczędnych oraz systemów pozwalających ograniczyć zużycie energii elektrycznej, czego wynikiem jest poprawianie efektywności energetycznej. Dotychczas usługami związanymi z poprawą efektywności zainteresowane były głównie duże przedsiębiorstwa i gminy. Zakłada się, że wzrost cen energii elektrycznej spowoduje zainteresowanie tymi działaniami również wśród mniejszych przedsiębiorstw, a nawet gospodarstw domowych. Poprawa efektywności energetycznej będzie wynikać, poza aspektami ekonomicznymi, również z rosnącej świadomości społeczeństwa w kwestii ograniczenia negatywnego oddziaływania na klimat.

W dłuższej perspektywie, priorytety Grupy TAURON w zakresie klientocentryczności pozostaną niezmienne, a kwestie dostarczenia wysokiej jakości produktów i usług oraz łatwej, interaktywnej platformy komunikacji, będą kluczowe dla odniesienia sukcesu rynkowego. Zmianie podlegać będą narzędzia wzajemnej komunikacji w kierunku rosnącej roli interaktywności, skracania procesów i wzrostu transparentności. Zakłada się, że dalszy rozwój indywidualnych instalacji wytwórczych oraz spodziewana digitalizacja pomiarów (smart metering) zwiększy konkurencję na rynku energii i usług powiązanych, przy jednoczesnym pogłębieniu partnerskich relacji Grupy TAURON z klientami.

Wyniki wyszukiwania: