Możliwość dostępu i korzystania z kapitału naturalnego

Wszystkie aspekty działalności Grupy TAURON uwzględniają oddziaływanie na otoczenie lokalne, a także jakość i cenę produktów oraz usług, które oferowane są klientom. Klienci TAURONA są jednocześnie beneficjentami starań Grupy o jakość środowiska naturalnego i sposobu zagospodarowania zasobów.

Ogromnym atutem Grupy są zasoby naturalne, stanowiące część kapitału naturalnego, z których TAURON korzysta dostarczając klientom produkty i usługi. Woda, ziemia i powietrze to zasoby, na które wpływa działalność biznesowa Grupy. W trosce o te zasoby dokłada się wszelkiej staranności, aby zmniejszyć to oddziaływanie. TAURON dąży do tego, aby 100% swych odpadów paleniskowych zamieniać w produkty.

Grupa posiada 29% zasobów bilansowych węgla energetycznego kraju (typ 31-33).

W celu optymalnego wykorzystania posiadanego potencjału surowcowego realizowane są: głębienie szybu w Zakładzie Górniczym Janina, budowa szybu w Zakładzie Górniczym Sobieski i inwestycje w Zakładzie Górniczym Brzeszcze. Aktywa wydobywcze TAURONA pełnią istotną rolę w łańcuchu wartości. Są jego pierwszym ogniwem, a dzięki prowadzonym inwestycjom mają zagwarantować dostawy węgla o odpowiedniej jakości do jednostek wytwórczych Grupy. Zakłada się, że Zakłady Górnicze TAURONA, po zakończeniu obecnie realizowanych projektów, uzyskają trwałą rentowność i przy ograniczonym rozwoju będą podstawowym źródłem paliwa dla nowoczesnych jednostek wytwórczych Grupy. Ważnym zasobem naturalnym dla TAURONA jest woda, która m.in. powszechnie wykorzystywana jest w procesach produkcji energii elektrycznej. Wykorzystując w elektrowniach Grupy zamknięte obiegi wody chłodzącej ogranicza się zużycie tego zasobu do niezbędnego minimum. Grupa podjęła również działania pozwalające odzyskiwać ten zasób w procesach odwadniania kopalń i wykorzystać wody kopalniane w procesach technologicznych. Poza konwencjonalnymi, węglowymi jednostkami wytwórczymi do produkcji energii elektrycznej, TAURON wykorzystuje energię spadku wody i energię wiatru. Grupa eksploatuje 34 elektrownie wodne usytuowane na południu Polski i 9 farm wiatrowych usytuowanych głównie w północnej części kraju. Rozpoczęto realizację projektów budowy elektrowni fotowoltaicznych, więc kolejnym zasobem naturalnym z jakiego będzie korzystać TAURON, jest promieniowanie słońca.

Grupa w portfelu aktywów posiada również kopalnię wapienia, w której pozyskuje m.in. sorbent do odsiarczania spalin w elektrowniach konwencjonalnych. Pozyskiwany surowiec ma także szerokie zastosowanie również poza energetyką – jest wykorzystywany w rolnictwie, przemyśle hutniczym, budowlanym, wapienniczym, cementowym, cukrowniczym oraz w drogownictwie.

Produkcja i dystrybucja energii elektrycznej i ciepła, to dziedziny, które ściśle wiążą TAURON z lokalnymi społecznościami. Grupa w działaniach biznesowych bierze pod uwagę ich oczekiwania i minimalizuje negatywne oddziaływanie przedsiębiorstwa na jakość życia lokalnych  społeczności.

W dłuższej perspektywie wpływ działalności biznesowej TAURONA na zasoby naturalne będzie się zmniejszał, zarówno za sprawą konieczności spełnienia spodziewanych zaostrzeń norm środowiskowych i polityki klimatycznej, inwestycji w nowe, nisko- i zeroemisyjne źródła energii oraz dzięki trwałemu wyłączaniu nieefektywnych jednostek konwencjonalnych. Pragniemy także w sposób ciągły poprawiać efektywność naszej pracy w ramach posiadanego lub wykorzystywanego kapitału naturalnego. Dążymy do tego, by wykorzystywać go lepiej i w sposób cyrkularny.

Wyniki wyszukiwania: