W perspektywie krótkoterminowej Grupa TAURON, wykorzystując posiadane kompetencje, zasoby ludzkie, techniczne i organizacyjne oraz relacje z klientami, zamierza dalej wprowadzać na rynek nowe usługi i produkty. Aby otworzyć drogę do nowych przychodów, prowadzona jest szeroka działalność badawczo-rozwojowa oraz innowacyjna.

Projekty rozwojowe Grupa TAURON uporządkowała w czterech portfelach: Klient i jego potrzeby, Inteligentne usługi sieciowe, Energetyka rozproszona i Niskoemisyjne technologie wytwarzania.

Ekosystem nowych biznesów jest mocno związany z ekosystemem badań i rozwoju, ale również z procesem fuzji i przejęć. Taki sposób działania pozwala nie tylko na rozwijanie własnych pomysłów, ale również na korzystanie z doświadczeń podmiotów zewnętrznych. Dochody oparte na tradycyjnym modelu energetyki mają ograniczony potencjał wzrostu, dlatego konieczny jest rozwój nowych działalności. W tym celu prowadzone są w TAURONIE działania skoncentrowane na uzyskaniu dodatkowych przychodów poprzez oferowanie nowych rozwiązań, produktów i usług, w tym z zakresu ograniczania emisji gazów cieplarnianych, również poprzez poprawę efektywności energetycznej. Zakłada się, że udział dochodów z nowych działalności jeszcze przez wiele lat nie będzie mieć kluczowego znaczenia, w związku z bardzo dużą wartością podstawowej działalności w łańcuchu paliwo-energia-dystrybucja, ale wartość ta będzie sukcesywnie rosła.

W perspektywie średnioterminowej Grupa TAURON dąży do realizacji celu strategicznego, zgodnie z którym w 2025 roku 25% przychodów obszaru Sprzedaż pochodzić będzie z nowych biznesów. To bardzo ambitne założenie, ale możliwe do zrealizowania, pod warunkiem m.in. kontynuacji rozwoju ekosystemu innowacji.

W dłuższej perspektywie zakłada się zmiany modelu działania branży energetycznej. Nowe biznesy i innowacje przygotują Grupę TAURON na wyzwania rynkowe. Dzięki nim już dzisiaj TAURON jest zaangażowany w projekty związane z elektromobilnością (carsharing i stacje ładowania pojazdów elektrycznych), rozwija smart metering i usługi dostawy internetu, rozbudowuje bazę produktów i usług dodanych do energii elektrycznej. Prawdopodobnie dzisiejszy model energetyki scentralizowanej będzie ewoluował w kierunku energetyki rozproszonej, prosumenckiej stawiającej inne wyzwania i generującej przychody w innych miejscach łańcucha wartości, niż ma to miejsce dzisiaj. Aspiracją Grupy TAURON jest, by nowe biznesy przyniosły Grupie maksymalne możliwe korzyści z już pojawiających się i dopiero nadchodzących zmian.

Wyniki wyszukiwania: