Pracownicy i kultura organizacyjna

Wprowadzony w 2016 r. nowy model biznesowy Grupy TAURON zmienił organizację z silosowej na zorientowaną procesowo, z jasno określonymi kompetencjami i odpowiedzialnością za produkt końcowy. W 2017 r. Grupa wdrożyła zarządzanie procesowe, a od 2018 roku wdrażane są sukcesywnie działania optymalizujące procesy w głównych spółkach Grupy oraz rozszerzane jest zarządzanie procesami o kolejne spółki.

W 2019 roku objęto procesem optymalizacji wszystkie spółki, w których wdrożono zarządzanie procesowe. Jednocześnie wdrożono proces robotyzacji oraz ścieżkę inicjowania usprawnień przez uczestników procesów, co wpłynęło na intensyfikację procesu optymalizacji w spółkach Grupy TAURON. Rozpoczęto prace związane z wdrożeniem oceny dojrzałości procesowej, w tym zaprojektowano i przyjęto Model dojrzałości procesowej oraz przeprowadzono pilotażową ocenę wybranych procesów.

Model biznesowy łączy ze sobą działania na poziomie strategicznym i przekłada je na działania operacyjne, wskazując jednocześnie na trzy kluczowe wartości: Partnerstwo, Rozwój i Odwaga (wartości PRO), na których oparta została kultura organizacyjna Grupy TAURON. Wartości te wspierają w codziennych działaniach realizację Strategii. Nowoczesna organizacja to taka, w której wszyscy rozmawiają ze sobą na partnerskich zasadach, dlatego szczególnie dużą wagę przykłada się do dialogu i wspólnego podejmowania wyzwań. Największym i najważniejszym aktywem TAURONA, obok klientów, są pracownicy. Aby wyzwolić drzemiące w nich pokłady energii i wiedzy, konsekwentnie wzmacnia się kulturę organizacyjną opartą o wartości Grupy. Ponad 26 tys. wysoko wykwalifikowanych pracowników stanowi kapitał o ogromnej wartości.

Dostrzegalne w skali makro zmiany pokoleniowe dotknęły również branżę energetyczną. Młode pokolenie oczekuje od miejsca zatrudnienia nie tylko stabilnych zarobków, ale również możliwości rozwoju w nowoczesnej organizacji. Coraz wyraźniej ujawniająca się luka pokoleniowa jest dzisiaj dostrzegana i podejmowane są działania, aby w średniej i długiej perspektywie zapewnić możliwie najlepsze kadry dla spółek Grupy TAURON. Z uwagi na wiek pracowników oraz zapewnienie odpowiedniej kadry pracowniczej w perspektywie średniej i długiej, już teraz prowadzonych jest szereg działań nakierowanych na pozyskanie odpowiednich, wykwalifikowanych pracowników w przyszłości, co dzieje się na przykład poprzez współpracę ze szkołami i tworzenie klas patronackich.

Wyniki wyszukiwania: