Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności kapitałowej

W celu jak najlepszego wykorzystania dźwigni wartości wyznaczonych w ramach Strategii Grupy TAURON na lata 2016-2025 (wraz z Aktualizacją Kierunków Strategicznych z 27 maja 2019 r.), a także efektywnej (od strony uwzględnienia poszczególnych kapitałów) realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy Kapitałowej TAURON, określono kluczowe niefinansowe mierniki efektywności związane z działalnością Grupy.

Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności Grupy TAURON wraz z ich uzyskanymi poziomami za 2018 i 2019 rok

Kluczowy niefinansowy wskaźnik efektywności Nazwa kapitału/ Element powiązania z kapitałem Charakter wskaźnika Odniesienie do wskaźnika GRI Wartość wskaźnika w roku
2019 2018
Liczba klientów w obszarze umów dystrybucyjnych Kapitał finansowy/ WRA Segmentu Dystrybucja Stymulanta EU3 221 335 234 175
Kapitał finansowy/ Nakłady inwestycyjne
Kapitał finansowy/ Przepływy z działalności operacyjnej
Liczba przypadków niezgodności oraz reklamacji produktów i usług Grupy TAURON z zakresu informowania* Kapitał finansowy/ Przepływy z działalności operacyjnej Destymulanta 417-2 0 0
Kapitał finansowy/ Zysk netto
Kapitał finansowy/ Długoterminowy rating
Częstotliwość planowanych przerw w dostawie energii – liczba przerw/odbiorcę/rok Kapitał finansowy/ Przepływy z działalności operacyjnej (minuty) Destymulanta EU 28 0,28 0,33
SAIFI
Kluczowy niefinansowy wskaźnik efektywności Nazwa kapitału/ Element powiązania z kapitałem Charakter wskaźnika Odniesienie do wskaźnika GRI Wartość wskaźnika w roku
2019 2018
Liczba klientów Obszaru Sprzedaż indywidualnych i biznesowych Grupy TAURON Kapitał finansowy/ Przychody ze sprzedaży Stymulanta 102-6
102-40
5 511 946 5 459 918
Kapitał finansowy/ EBITDA
Kapitał finansowy/ Marża EBITDA
Kapitał finansowy/ Marża EBITDA
Kapitał finansowy /Zysk netto
Kapitał finansowy/ Długoterminowy rating
Wartość wskaźnika satysfakcji klientów (CSI) Grupy TAURON Kapitał społeczny/ Wdrożona i stosowana PRO Kliencka Polityka Społeczna Grupy TAURON Stymulanta 83 81
Kluczowy niefinansowy wskaźnik efektywności Nazwa kapitału/ Element powiązania z kapitałem Charakter wskaźnika Odniesienie do wskaźnika GRI Wartość wskaźnika w roku
2019 2018
Procentowy udział mocy zainstalowanej w Grupie TAURON w OZE do całkowitej mocy zainstalowanej w Grupie Kapitał produkcyjny/ Moc zainstalowana w elektrowniach i elektrociepłowniach wodnych, wiatrowych, słonecznych oraz na biomasę Stymulanta 12% 10%
Procentowy udział produkcji energii elektrycznej w Grupie TAURON w oparciu o OZE do sumy wyprodukowanej energii elektrycznej w Grupie Kapitał produkcyjny/ Produkcja energii elektrycznej w elektrowniach i elektrociepłowniach wodnych, wiatrowych, słonecznych oraz na biomasę Stymulanta EU1 11% 7%
Kapitał produkcyjny/ Produkcja ciepła w elektrociepłowniach na biomasę 6% 5%
Emisja bezpośrednia gazów cieplarnianych w Grupie TAURON – (tCO2e) Kapitał naturalny/ Emisja bezpośrednia gazów cieplarnianych – CO2 (tony) Destymulanta 305-1 12 215 945 14 629 722
Całkowita waga odpadów innych niż niebezpieczne (w tym UPS i UPW) wytworzonych przez Grupę TAURON Kapitał naturalny/ Całkowita ilość odpadów innych niż niebezpieczne (w tym UPS i UPW)* (tony) Destymulanta 306-2 1 366 974 3 103 596
Liczba spotkań z organizacjami związkowymi w spółkach Grupy Kapitał intelektualny Stymulanta 329 249
Kapitał społeczny/ Kapitał ludzki
Budowanie relacji opartych na dialogu/ Kultura organizacyjna oparta na wartościach PRO
Kluczowy niefinansowy wskaźnik efektywności Nazwa kapitału/ Element powiązania z kapitałem Charakter wskaźnika Odniesienie do wskaźnika GRI Wartość wskaźnika w roku
2019 2018
Liczba pracowników w Grupie TAURON Kapitał ludzki/ Liczba pracowników Nominanta 102-8 26 086 25 829
Kapitał ludzki/ Liczba szkoleń przeprowadzonych przez Trenerów Wewnętrznych
Kapitał intelektualny/ Wiedza i kompetencje pracowników Grupy
Kapitał społeczny/ Edukacja i rozwój pracowników
Wskaźnik wypadkowości w Grupie TAURON Kapitał społeczny/ Kultura organizacyjna oparta o wartości Partnerstwo, Rozwój, Odwaga Destymulanta 403-9 7,8 7,7
Udział kobiet wśród pracowników Grupy TAURON Kapitał ludzki/ Udział kobiet wśród pracowników Nominanta 405-1 21,40% 21,50%
Kapitał społeczny/ Wdrożona i stosowana Polityka Różnorodności oraz Polityka Poszanowania Praw Człowieka
Liczba godzin szkoleniowych w Grupie TAURON Kapitał ludzki/Liczba godzin szkoleniowych Stymulanta 404-1 478 tys. 449 tys.
Kluczowy niefinansowy wskaźnik efektywności Nazwa kapitału/ Element powiązania z kapitałem Charakter wskaźnika Odniesienie do wskaźnika GRI Wartość wskaźnika w
roku
2019 2018
Liczba umów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu podpisanych przez Grupę TAURON Kapitał społeczny/ Wdrożona i stosowana PRO Kliencka Polityka Społeczna Grupy TAURON Stymulanta 11 9
Kapitał społeczny/ Budowa trwałych relacji i aktywny dialog z otoczeniem
Kapitał społeczny/ Wsparcie lokalnych inicjatyw za pośrednictwem Fundacji TAURON
Liczba spotkań Grupy TAURON ze społecznościami lokalnymi w celu przekazania informacji na temat prowadzonej działalności i jej wpływu na mieszkańców Kapitał społeczny/ Wdrożona i stosowana PRO Kliencka Polityka Społeczna Grupy TAURON Stymulanta Stale, zgodnie z bieżącą działalnością Stale, zgodnie z bieżącą działalnością
Kapitał społeczny/ Budowa trwałych relacji i aktywny dialog z otoczeniem
Kapitał społeczny/ Wsparcie lokalnych inicjatywy za pośrednictwem Fundacji TAURON
Liczba wydarzeń sportowych i kulturalnych zorganizowanych przez Grupę TAURON dla swych pracowników Kapitał społeczny/ Wdrożona i stosowana PRO Kliencka Polityka Społeczna Grupy TAURON Stymulanta 18 16
Kapitał społeczny/ Budowa trwałych relacji i aktywny dialog z otoczeniem
Kapitał społeczny/ Wsparcie lokalnych inicjatywy za pośrednictwem Fundacji TAURON

Wyniki wyszukiwania: