Łańcuch wartości dodaneji model biznesowy

Grupa TAURON jest w pełni zintegrowaną grupą energetyczną, którą tworzą autonomiczne spółki prawa handlowego. Na czele Grupy stoi spółka TAURON Polska Energia S.A. (z siedzibą w Katowicach) jako jednostka dominująca (nazywana dalej zamiennie Spółką). TAURON jest jednym z największych przedsiębiorstw energetycznych w Polsce.

  • 102-7
  • 102-4
  • 102-6
  • 102-16

Model biznesowy Grupy pokrywa się z łańcuchem wartości: od wydobycia i pozyskania paliwa energetycznego, przez wytwarzanie, obrót i dystrybucję energii elektrycznej i ciepła, po sprzedaż do odbiorców końcowych. W odpowiedzi na bieżące i przyszłe wyzwania, łańcuch wartości poszerzony został o ekosystem innowacji oraz tzw. nowe biznesy, które tworzone są na styku ekosystemu innowacji i podstawowych segmentów działalności. W ich ramy wchodzi również stopniowe przechodzenie z cyklu linearnego działania na układ zamknięty, co przyczynia się do realizacji założeń ekonomii cyrkularnej.

Na rysunku przedstawiono obszary biznesowe w łańcuchu wartości pod kątem kontrybucji w generowaniu EBITDA Grupy TAURON.

Podział EBITDA w łańcuchu wartości Grupy Kapitałowej TAURON w 2019 roku.

Model biznesowy jest elementem realizacji Strategii Grupy i poprzez ustrukturyzowanie działań, ułożenie ich w logiczne, współdziałające procesy biznesowe, pozwala optymalizować budowanie wartości Grupy TAURON jako całości, wykorzystując efekty skali prowadzonego biznesu i synergii, wynikających ze współpracy poszczególnych ogniw łańcucha wartości.

TAURON jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w kraju. Za pomocą sieci dystrybucyjnych o długości ponad 235 tys. km dostarcza energię elektryczną do ponad 5,6 mln odbiorców, na terenie obejmującym powierzchnię ok. 57 tys. km2, co stanowi ponad 18 procent powierzchni kraju. W obszarze sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych, TAURON zajmuje drugie miejsce, z wolumenem sprzedaży około 29,6 TWh rocznie. Pod względem wolumenu produkcji Grupa jest natomiast trzecim wytwórcą energii elektrycznej na polskim rynku, z produkcją roczną na poziomie 12,7 TWh netto (13,9 TWh brutto) i z mocą zainstalowaną równą 5,2 GW. Do produkcji energii elektrycznej, instalacje konwencjonalne Grupy wykorzystują węgiel kamienny i biomasę, natomiast jednostki będące źródłami odnawialnymi wykorzystują energię wiatru i spadku wody. Grupa TAURON zarządza 9 elektrowniami wiatrowymi i 34 elektrowniami wodnymi oraz eksploatuje 1180 km sieci ciepłowniczych. Jednostki wytwórcze Grupy TAURON wytwarzają ok. 10 procent energii elektrycznej w Polsce.

Założenia modelu biznesowego Grupy TAURON

aaa aaa

Działalność Grupy TAURON realizowana jest w oparciu o siedem Obszarów Biznesowych, zdefiniowanych zgodnie z ogniwami łańcucha wartości Grupy: Wydobycie, Wytwarzanie, Ciepło, Odnawialne Źródła Energii (OZE), Handel, Dystrybucja i Sprzedaż.

Dodatkowo w ramach Grupy funkcjonują spółki, których działalność skupia się na świadczeniu na jej rzecz usług wsparcia, takich jak np. obsługa klienta, ochrona, usługi księgowo-kadrowe czy informatyczne.

Model biznesowy Grupy Kapitałowej TAURON w 2019 roku

44 44

Wydobycie

Obejmuje głównie działalność związaną z wydobywaniem, wzbogacaniem i sprzedażą węgla kamiennego dla energetyki zawodowej i klientów indywidualnych. Oprócz wydobywania węgla kamiennego prowadzona jest również działalność górnicza, polegająca na wydobywaniu metodą odkrywkową wapienia oraz na jego przeróbce i sprzedaży w ramach Grupy i poza nią.

Działalność w tym obszarze prowadzona jest przez TAURON Wydobycie S.A., Kopalnię Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. oraz Spółkę Usług Górniczych sp. z o.o.

Wydobycie węgla kamiennego

Aktualna struktura TAURON Wydobycie S.A. oparta jest na modelu składającym się z Centrum z siedzibą w Jaworznie oraz trzech zakładów produkcyjnych: Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie, Zakładu Górniczego Janina w Libiążu i Zakładu Górniczego Brzeszcze w Brzeszczach. W zakresie działalności Centrum znajduje się między innymi zarządzanie funkcjami wspólnymi, planowanie i sprzedaż. W zakładach produkcyjnych realizowany jest głównie proces wydobycia i wzbogacania węgla kamiennego. W tym Obszarze działa również spółka świadcząca usługi robót górniczych – Spółka Usług Górniczych sp. z o.o.

Wydobycie wapienia

Kopalnia Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. to odkrywkowy zakład górniczy, eksploatujący wysokiej jakości złoża wapieni karbońskich, położony w odległości 28 km od Krakowa, w gminie Krzeszowice.

Kamień wapienny ze złoża Czatkowice znalazł szerokie zastosowanie w przemyśle energetycznym, hutniczym, budowlanym, wapienniczym, cementowym, cukrowniczym, w drogownictwie oraz rolnictwie.

Wytwarzanie

Obejmuje wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych (również w procesie spalania biomasy). Działalność prowadzona jest przez TAURON Wytwarzanie S.A. oraz Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o., odpowiedzialną za budowę i eksploatację nowego bloku energetycznego w Jaworznie o mocy 910 MW. Wytwarzanie energii elektrycznej w jednostkach konwencjonalnych, realizowane jest w pięciu elektrowniach opalanych węglem kamiennym o łącznej mocy ok. 4,3 GWe i 1,2 GWt. W elektrowniach tych zainstalowane są również dwa bloki biomasowe. Elektrownie zlokalizowane są w miastach: Łaziska Górne, Będzin, Trzebinia, Stalowa Wola i Jaworzno. W tym Obszarze, realizowane są również usługi serwisu technicznego przez TAURON Serwis sp. z o.o.

Ciepło

Obejmuje wytwarzanie, dystrybucję i sprzedaż ciepła oraz energii elektrycznej ze źródeł produkujących w kogeneracji. Wytwarzanie ciepła realizowane jest w trzech elektrociepłowniach o łącznej mocy ok. 0,3 GWe  i 1,2 GWt, zlokalizowanych w Katowicach, Tychach i Bielsku-Białej oraz w kotłowniach lokalnych. Jednostki wytwórcze wykorzystują do produkcji węgiel kamienny i biomasę. Działalność ciepłownicza realizowana jest przez TAURON Ciepło sp. z o.o. i SCE Jaworzno III sp. z o.o., które łącznie eksploatują ok. 1 180 km dystrybucyjnych sieci ciepłowniczych na terenie m.in. Bielska-Białej, Czechowic-Dziedzic, Katowic, Dąbrowy Górniczej, Sosnowca, Chorzowa, Siemianowic Śląskich, Jaworzna, Zawiercia i Mysłowic, z czego 857 km to sieci własne TAURON Ciepło, a 121 km to sieci własne SCE Jaworzno III.

Odnawialne Źródła Energii

Obejmuje wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, za wyjątkiem spalania biomasy. Obszar ten zarządza 34 elektrowniami wodnymi o łącznej mocy 133 MW, położonymi głównie na południu Polski oraz 9 elektrowniami wiatrowymi o łącznej mocy 381 MW, zlokalizowanymi głównie na północy kraju. Działalność w tym Obszarze realizowana jest przez TAURON Ekoenergia sp. z o.o., TAURON Ekoserwis sp. z o.o. oraz grupę spółek celowych, utworzonych do zarządzania aktywami OZE, m.in. zakupionymi we wrześniu 2019 r. od grupy in.ventus pięcioma farmami wiatrowymi.

Dystrybucja

Obejmuje dystrybucję energii elektrycznej za pośrednictwem sieci zlokalizowanej w południowej Polsce. TAURON dostarcza energię elektryczną na terenie województw: małopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego, a częściowo również świętokrzyskiego, podkarpackiego, łódzkiego, wielkopolskiego oraz lubuskiego.

Działalność ta jest prowadzona przez TAURON Dystrybucja S.A. Funkcje operacyjne realizuje 11 oddziałów zlokalizowanych w Będzinie, Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach, Jeleniej Górze, Krakowie, Legnicy, Opolu, Tarnowie, Wałbrzychu i Wrocławiu. Działalność TAURON Dystrybucja wspierana jest przez TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o.o.

Handel

Obejmuje handel hurtowy energią elektryczną, obrót i zarządzanie uprawnieniami do emisji CO2 i prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej oraz paliwami.

Działalność ta jest prowadzona przez TAURON Polska Energia S.A. i TAURON Czech Energy s.r.o. W Obszarze Handel ulokowane są również zakupy biomasy i zagospodarowanie ubocznych produktów wydobycia i spalania realizowane przez Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o.

Sprzedaż

Obejmuje sprzedaż odbiorcom końcowym energii elektrycznej i gazu oraz produktów powiązanych. Działalność jest prowadzona przez TAURON Sprzedaż sp. z o.o. i TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. Sprzedaż prowadzona jest na terenie całego kraju oraz, w mniejszej skali, na rynku czeskim i słowackim. W tym Obszarze realizowane są również usługi związane z oświetleniem ulicznym oraz usługi z zakresu efektywności energetycznej i technologii smart realizowane głównie przez TAURON Dystrybucja Serwis sp. z o.o. zarządzającą ok. 750 tys. lamp ulicznych.

Pozostała działalność

Jest ona wydzielona w postaci obszaru Centrum Usług Wspólnych. Obejmuje takie usługi świadczone na rzecz spółek Grupy TAURON, jak m.in. obsługa klienta, usługi księgowo-kadrowe i informatyczne, realizowane przez TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., zarządzanie ubezpieczeniami na rzecz wszystkich spółek Grupy – przez TAURON Ubezpieczenia sp. z o.o. oraz usługi ochrony i utrzymania porządku – przez Wsparcie Grupa TAURON sp. z o.o. Taki rozdział kompetencji ma na celu odciążenie Obszarów Biznesowych od realizacji procesów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością operacyjną, a także obniżenie kosztów realizacji tych procesów dzięki korzyściom skali i poprawie efektywności operacyjnej.

 

Wyniki wyszukiwania: