Grupa TAURON Podstawowe informacje

  • 102-1
  • 102-2

Na podstawie art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2019 r. poz. 351) oraz § 71 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 r. poz. 757), TAURON Polska Energia S.A. sporządziła sprawozdanie Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. w formie jednego dokumentu.

Równocześnie wskazuje, że na podstawie art. 49b ust. 9 i art. 55 ust. 2c Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2019 r. poz. 351) Spółka sporządziła Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej TAURON zgodnie z wymogami określonymi w art. 49b ust. 2-8 ww. ustawy, w formie odrębnego dokumentu.

Podstawowe informacje o TAURON Polska Energia S.A. i Grupie Kapitałowej TAURON

Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej TAURON jest TAURON Polska Energia S.A. (zwana w dalszej części niniejszego sprawozdania Spółką lub TAURON), która została utworzona w dniu 6 grudnia 2006 r. w ramach realizacji Programu dla elektroenergetyki. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 8 stycznia 2007 r. pod firmą Energetyka Południe S.A. Zmianę firmy Spółki na obecną, tj. TAURON Polska Energia S.A. zarejestrowano w dniu 16 listopada 2007 r. Spółka nie posiada oddziałów (zakładów).

Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A. (Grupa Kapitałowa TAURON) jest pionowo zintegrowaną grupą energetyczną zlokalizowaną w południowej części Polski. Prowadzi działalność we wszystkich kluczowych segmentach rynku energetycznego (z wyłączeniem przesyłu energii elektrycznej leżącego wyłącznie w gestii Operatora Systemu Przesyłowego – OSP), tj. w obszarze wydobycia węgla kamiennego, wytwarzania, dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej i ciepła.

tauron-model-inforgrafiki-01 tauron-model-inforgrafiki-01

Wyniki wyszukiwania: