Kapitał finansowy jest niezwykle istotny zarówno dla bieżącego funkcjonowania Grupy TAURON, jak i dla jej rozwoju w przyszłości. Źródłami finansowania są: kapitał własny spółki, środki wypracowane w ramach prowadzonej działalności biznesowej oraz zobowiązania. Obecnie Grupa realizuje szereg kapitałochłonnych inwestycji, głównie w obszarach dystrybucji i wytwarzania energii elektrycznej, corocznie inwestując ponad 4,7 mld zł.

 • 102-7

Grupa TAURON finansuje działalność generując corocznie około 3,5 mld zł EBITDA. Spółki Grupy korzystają z zewnętrznego finansowania w postaci kredytów i emisji obligacji, a także z funduszy celowych, programów badawczych i innych instrumentów wspierających nowoczesne, prośrodowiskowe inwestycje. Z uwagi na zaostrzanie polityki w zakresie finansowania inwestycji w energetykę konwencjonalną, odczuwalny jest brak chęci banków do finansowania podmiotów z branży węglowej oraz posiadających w swych strukturach spółki wykorzystujące węgiel. Również z uwagi na powyższe, Grupa realizuje odpowiedzialną politykę środowiskową w ramach formuły ESG, która wpłynie na możliwość pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

TAURON od dłuższego czasu prowadzi aktywną działalność na rynkach finansowych, pozyskując finansowanie z dostępnych instrumentów, w tym poprzez kredyty, emisje obligacji na rynku krajowym i europejskim. Zgodnie z obowiązującą Strategią i przyjętą Aktualizacją Kierunków Strategicznych, Grupa uwzględnia zmiany w otoczeniu rynkowym i regulacyjnym. Wprowadzenie nowych opcji do Strategii jest podstawą bezpiecznej i zrównoważonej transformacji Grupy, a także zwiększa potencjał inwestycyjny dla rozwoju odnawialnych źródeł energii. Zdobyte doświadczenie i aktywne pozyskiwanie finansowania przez TAURON na rynku finansowym tj. obligacje hybrydowe czy euroobligacje, jak i finansowanie z uwzględnieniem wskaźników zrównoważonego rozwoju, będzie miało istotne znaczenie w transformacji Grupy.

TAURON osiąga wyniki finansowe pozwalające na dalszy rozwój i realizację projektów strategicznych. Pomimo zmian w otoczeniu biznesowym, rosnące przychody oraz optymalizacja kosztów pozwalają na utrzymanie stabilnego wyniku oraz wskaźnika długu netto do EBITDA na bezpiecznym poziomie.

Kluczowe dane dotyczące kapitału

Tabela Kluczowe dane dotyczące kapitału finansowego Grupy TAURON w 2018 i 2019 roku
Kluczowe dane dotyczące kapitału 2019 2018
Kapitał własny 19 093 18 428
Aktywa trwałe 35 052 32 596
WRA Segmentu Dystrybucja 17 470 16 940
Wartość aktywów wytwórczych 15 212 12 713
Dług netto 2,8x 2,5x
Nakłady inwestycyjne 4 128 3 838

Zarządzanie wynikami z kapitału

 • utrzymywanie stabilności finansowej, dzięki działaniom optymalizującym wydatki i strukturę aktywów,
 • realizacja programu inwestycyjnego i racjonalizowanie ponoszonych nakładów,
 • konsekwentna realizacja planu optymalizacji finansowania,
 • rozwijane partnerstwo kapitałowe w ramach inicjatyw Corporate Venture Capital,
 • wdrażane nowe produkty i usługi oraz modele biznesowe,
 • zwiększanie udziału przychodów z rynku regulowanego (rynek mocy),
 • współpraca z bankami i instytucjami finansowymi,
 • poszukiwanie optymalnych źródeł finansowania,
 • preferencyjne pożyczki do kredytowania inwestycji środowiskowych,
 • zabezpieczenie ryzyka finansowego,
 • efektywne zarządzanie płynnością poprzez usługę cash poolingu.

Osiągnięte rezultaty

Osiągnięte przez Grupę TAURON w 2018 i 2019 rezultaty w ramach zarządzania wynikami kapitału finansowego
Osiągnięte rezultaty: 2019 2018
Przychody ze sprzedaży 19 558 18 122
EBITDA 3 599 3 492
Marża EBITDA 18,4% 19,3%
Przepływy z działalności operacyjnej 2 036 2 223
Dług netto/EBITDA 2,8x 2,5x
Zysk netto (12) 207
Długoterminowy rating* BBB BBB
* 17 kwietnia 2019 r. agencja ratingowa Fitch potwierdziła długoterminowe ratingi spółki TAURON Polska Energia w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie „BBB” z perspektywą stabilną

Wyniki wyszukiwania: