Grupa TAURON, wykorzystując swoje doświadczenie biznesowe i kompetencje pracowników, rozwija się wychodząc naprzeciw wyzwaniom energetyki przyszłości.

 • 102-7

Kluczem do zachowania konkurencyjności są nowoczesne zarządzanie, wykorzystywanie nowych technologii, cyfryzacja, ład korporacyjny oraz relacje z otoczeniem, które razem tworzą kompatybilny i spójny system pozwalający na efektywne prowadzenie działalności w każdym ogniwie łańcucha wartości. Dynamicznie zmieniające się otoczenie implikuje również konieczność koncentracji na innowacyjności oraz działalności badawczo-rozwojowej.

Potencjał kapitału intelektualnego obejmuje swoim zasięgiem kapitał pracowniczy, kapitał strukturalny wewnętrzny i kapitał strukturalny zewnętrzny. Warto podkreślić, że głównym składnikiem kapitału intelektualnego Grupy TAURON jest wiedza pracowników oraz ogół ich kompetencji. Innym istotnym komponentem kapitału intelektualnego jest kapitał strukturalny wewnętrzny. Kapitał ten obejmuje technologie, metody i procesy, które umożliwiają funkcjonowanie Grupy. Ponadto, w ramach projektów wewnętrznych oraz z udziałem partnerów biznesowych i środowiska naukowego, realizowane są działania w obszarze badań, rozwoju i innowacji. Ostatni komponent, kapitał strukturalny zewnętrzny, związany jest z niematerialnymi czynnikami rynkowymi. Kapitał ten obejmuje markę i reputację firmy, sieć współpracowników oraz relacje z interesariuszami, ze szczególnym uwzględnieniem powiązań z dostawcami i klientami. Grupa TAURON dąży do tego, by pogłębiać współpracę z dostawcami technologii oraz know-how, reprezentowanymi zarówno przez duże koncerny przemysłowe, jak również przez małe firmy – głównie startupy.

Efektywne zarządzanie kapitałem intelektualnym daje szanse na podwyższanie elastyczności adaptacyjnej i dokonywanie działań transformacyjnych, dostosowanych do zmian w otoczeniu rynkowym. W 2019 roku Grupa TAURON przyjęła Politykę Własności Intelektualnej, która stanowi zbiór zasad i standardów postępowania w zakresie zarządzania własnością intelektualną oraz opis dobrych praktyk, których oczekuje się od kontrahentów i współpracowników.

Kluczowe dane dotyczące kapitału

Główne składowe kapitału intelektualnego Grupy TAURON:

 • Strategia Grupy ukierunkowana na kreowanie innowacji;
 • Strategiczna Agenda Badawcza – mapa drogowa działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w Grupie;
 • Wiedza i kompetencje pracowników Grupy;
 • Katalog najlepszych praktyk związanych z wdrożonymi systemami zarządzania i wewnętrznymi procedurami;
 • Wypracowany model współpracy z uczelniami wyższymi i szkołami zawodowymi.

Zarządzanie wynikami z kapitału

Zarządzanie wynikami z kapitału realizowane jest w Grupie TAURON przede wszystkim przez:

 • realizację projektów z obszaru badań, rozwoju i innowacji w obszarach: klient i jego potrzeby, inteligentne usługi sieciowe, energetyka rozproszona, niskoemisyjne technologie wytwarzania, w tym także z wykorzystaniem dedykowanych programów NCBiR, Horyzont 2020, KIC InnoEnergy, Funduszu Badawczego Węgla i Stali RFCS;
 • współpracę ze start-upami: programy akceleracyjne (Pilot Maker Elektro ScaleUp, KPT ScaleUp, TAURON PROGRES), CVC EEC Magenta;
 • udział TAURONA w Programie Govtech Polska;
 • współpracę z Electric Power Research Institute (EPRI);
 • rozwój platformy pn. Strefa Innowacji;
 • warsztaty z przedstawicielami uczelni i instytutów badawczych;
 • współpracę z wiodącymi uczelniami, jednostkami badawczymi oraz firmami technologicznymi z kraju i UE;
 • organizację konkursów dla pracowników Grupy wspierających innowacyjność;
 • rozwój systemów informatycznych, cyfryzację i robotyzację wybranych procesów;
 • organizację dni otwartych dla dostawców i kontrahentów.

Osiągnięte rezultaty

Osiągnięte rezultaty w ramach zarządzania kapitałem intelektualnym w Grupie TAURON za 2019 rok
Osiągnięte rezultaty 2019 2018
Liczba nowych uruchomionych projektów badawczo-rozwojowych we wszystkich obszarach biznesowych Grupy, 18, w tym 9 projektów prowadzonych we współpracy ze start-upami 16
Liczba realizowanych projektów w czterech portfelach 67 57
Łączna wartość realizowanych projektów 178 mln zł 261 mln zł
Pozyskane dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych na realizację projektów B+R 48 mln zł 45 mln zł
W 2018 r. utworzono wraz z Polskim Funduszem Rozwoju Ventures, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz EEC Ventures fundusz typu Corporate Venture Capital (CVC) – EEC Magenta. W 2019 r. przeprowadzono pierwsze inwestycje w ramach EEC Magenta – zainwestowano 13 milionów złotych w firmę Reliability Solutions (RS) specjalizującą się w przewidywaniu i minimalizowaniu skutków awarii. To pierwsza inwestycja funduszu.
W 2018 r. zakończono, dofinansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach konkursu ScaleUp, program Pilot Maker, w wyniku którego 28 start-upów rozpoczęło współprace ze spółkami Grupy TAURON.
W 2019 r. kontynuowano współpracę z kilkoma startupami, realizowano rozszerzone pilotaże oraz pracę nad 5 projektami, wywodzącymi się pierwotnie z programu Pilot Maker, w tym MIGAM (narzędzie do komunikacji online w czasie rzeczywistym), którego rozwiązanie zostało wdrożone do testowania w spółce TAURON Sprzedaż.
W 2018 r. TAURON zaangażował się w nowy program Pilot Maker Elektro ScaleUp. W 2019 r. przeprowadzono dwie rundy naboru do Programu. Eksperci TAURON przeanalizowali ponad 60 pomysłów, a w wyniku dalszej selekcji do współpracy zaproszono 5 start-upów, z którymi zrealizowane zostały projekty pilotażowe z wykorzystaniem infrastruktury spółek Grupy.
W 2018 r. nawiązano współpracę z Instytutem EPRI (USA). W 2019 r., w ramach współpracy z EPRI, TAURON uczestniczył w dwóch programach badawczych: w zakresie magazynowania energii oraz identyfikacji potrzeb odbiorców energii elektrycznej.
Patenty, wynalazki, know-how wypracowane w ramach projektów B+R, budujące potencjał poprawy wyniku finansowego Grupy w kolejnych latach – 13 wynalazków posiadających ochronę patentową w mocy oraz kolejnych 7 będących w trakcie rejestracji.

Wyniki wyszukiwania: