• 102-7

Najcenniejszym kapitałem Grupy TAURON są pracownicy. Zasób ich fachowej wiedzy, doświadczeń i umiejętności oraz postaw i motywacji na wszystkich szczeblach organizacji, przekłada się na wartość Grupy, prawidłowe funkcjonowanie, działalność operacyjną oraz osiąganie celów strategicznych. W związku z powyższym bardzo istotne dla Grupy TAURON jest podejmowanie działań ukierunkowanych na rozwój pracowników. Dążymy do tego poprzez budowanie i promowanie organizacji opartej na wiedzy, dbałość o satysfakcję pracowników przez tworzenie przyjaznego środowiska pracy oraz promowanie i wspieranie zdrowego stylu życia, np. aktywności pozazawodowych.

Strategicznymi kierunkami działań obszaru zarządzania zasobami ludzkimi są: dążenie do utrzymania oraz przyciąganie do organizacji pracowników o kompetencjach zgodnych z potrzebami biznesowymi, kreowanie środowiska pracy wspierającego innowacyjność, stwarzanie możliwości ciągłego rozwoju kompetencji oraz promowanie idei organizacji uczącej się. Chcemy aby Grupa była pracodawcą z wyboru, kreującym atrakcyjne środowisko dla rozwoju obecnych i przyszłych pracowników.

Jesteśmy świadomi zależności sukcesu ekonomicznego od dobrze działającego i rozwijanego zaplecza personalnego. W tym celu tworzymy innowacyjną kulturę organizacyjną, której filarem są wartości Grupy – Partnerstwo, Rozwój i Odwaga.

Rozpiętość działalności biznesowej Grupy, zarówno geograficzna, jak i obszarów kompetencyjnych (od pozyskania surowca, poprzez produkcję i dystrybucję energii elektrycznej i ciepła, aż do sprzedaży i obsługi klienta), przy zatrudnieniu ponad 26 tys. pracowników, istotnie wpływa na złożoność procesu zarządzania kapitałem ludzkim. W zależności od miejsca pracy pracownika, w łańcuchu wartości Grupy, zarządzanie zasobami ludzkimi i organizacja polityki personalnej są odpowiednio dostosowywane pod kątem szkoleń i rozwoju, poprawy przepływu informacji, możliwości rozwoju kariery zawodowej oraz zapewnienia konkurencyjnych warunków pracy. Cyklicznie przeprowadzamy badania satysfakcji pracowników, a ich wyniki są podstawą do budowania i wdrażania planów działań, których celem jest podnoszenie zaangażowania i tworzenie atrakcyjnego miejsca pracy.

Wszystkie działania na rzecz pracowników są również istotne z uwagi na prognozowane zmiany demograficzne i spadającą liczbę osób aktywnych zawodowo. Grupa TAURON tworząc atrakcyjne miejsca pracy dąży do przyciągania najlepszych pracowników, również do rozwijanych i nowych obszarów działalności. W tym zakresie od lat podejmowane są różnego rodzaju działania, np. uczestnictwo w targach pracy, targach zawodu, targach przedsiębiorczości czy festiwalach nauki. Organizowane są prelekcje, szkolenia i warsztaty oraz konkursy dla uczniów. Aktywnie promujemy Grupę TAURON na uczelniach wyższych, w szkołach średnich oraz branżowych. Tworzymy klasy patronackie z ofertą dopasowaną do przyszłych potrzeb kadrowych spółek Grupy. Wychodząc naprzeciw osobom zainteresowanym pracą w Grupie TAURON uruchomiona została także infolinia rekrutacyjna dla kandydatów do pracy.

Kluczowe dane dotyczące kapitału

Kluczowe dane dotyczące kapitału ludzkiego w Grupie Kapitałowej TAURON w 2019 i 2019 roku

 

Kluczowe dane 2019 2018
Liczba pracowników (w osobach na dzień 31.12) 26 086 25 829
Udział kobiet wśród pracowników 21,40% 21,50%
Udział mężczyzn wśród pracowników 78,60% 78,50%
Udział pracowników z wykształceniem wyższym 33,80% 33,20%
Udział pracowników z wykształceniem średnim 43,30% 43,10%
Udział pracowników z wykształceniem zawodowym i podstawowym 22,90% 23,70%
Wskaźnik rotacji 6,51% 6,45%

Zarządzanie wynikami z kapitału

 • zarządzanie kompetencjami pracowników zgodnie ze wspólnym Modelem Kompetencyjnym Grupy TAURON,
 • wprowadzenie rozmowy rozwojowej jako narzędzia wspierającego proces Zarządzania przez Cele, którego głównym założeniem jest budowanie rozwoju pracownika poprzez dialog pomiędzy przełożonym a pracownikiem,
 • cykliczne badania poziomu zadowolenia pracowników Grupy TAURON, których wyniki stają się punktem wyjścia do podejmowania inicjatyw mających na celu poprawę zadowolenia i komfortu pracy, a przez to podniesienie efektywności biznesowej,
 • działania mające na celu eliminację ryzyka wystąpienia luki pokoleniowej, poprzez aktywną współpracę z sektorem oświaty,
 • realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) pn. Wypracowanie modelu programu kształcenia zawodowego i praktycznego w branży elektryczno-energetycznej i aktywne włączanie się w Grupy TAURON w strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju w zakresie kształcenia dualnego,
 • aktywne zaangażowanie w kształtowanie akademickich ścieżek kształcenia oraz modernizację procesów rozwoju i szkoleń dla pracowników Grupy,
 • współpracę z licznymi placówkami edukacyjnymi oraz dopasowywanie oferty praktyk i staży w spółkach Grupy,
 • wspieranie idei dzielenia się wiedzą i kompetencjami poprzez realizację Programu Trenerów Wewnętrznych,
 • promowanie kultury uczenia się i dzielenia się wiedzą, poprzez autorskie i innowacyjne programy rozwojowo-szkoleniowe,
 • rozwój kompetencji liderów, poprzez dedykowane programy rozwojowe oraz studia podyplomowe,
 • dostęp do najnowszej wiedzy eksperckiej oraz aktualnych trendów rynkowych z różnych dziedzin życia w ramach cyklicznych wykładów Uniwersytetu Otwartego Grupy TAURON,
 • program Zarządzania Talentami, który ma na celu wsparcie procesu rozwoju pracowników oraz wykorzystania ich potencjału w Grupie TAURON,
 • aktywne wykorzystywanie platformy e-learningowej do realizacji szkoleń, mających na celu rozwój wiedzy branżowej i umiejętności interpersonalnych,
 • wspieranie zasad work-life balance, poprzez podejmowanie szeregu akcji promujących zdrowy tryb życia oraz uelastycznianie czasu pracy,
 • wprowadzanie programów dla młodych rodziców oraz kobiet wracających do pracy po urodzeniu dziecka, a także przeprowadzanie warsztatów dla pracowników w wieku przedemerytalnym,
 • poprawę elastyczności kosztów, poprzez optymalizację wykorzystania kompetencji wewnątrz Grupy,
 • zapewnienie konkurencyjności systemów wynagradzania, poprzez wdrażanie przejrzystych, opartych na warunkach rynkowych zasad,
 • pakiety świadczeń pracowniczych uwzględniające potrzeby pracowników,
 • zwiększenie efektywności pracy poprzez wprowadzenie rozwiązań cyfrowych.

Osiągnięte rezultaty

Aktywnie zarządzając wynikami z kapitału, Grupa TAURON osiąga rezultaty prezentowane w tabeli.

Osiągnięte rezultaty w ramach zarządzania kapitałem ludzkim w Grupie Kapitałowej TAURON w 2018 i 2019 roku

 

Osiągnięte rezultaty 2019 2018
Liczba godzin szkoleniowych 478 tys. 449 tys.
Liczba uczestników Uniwersytetu Otwartego Grupy TAURON 2,7 tys. 785
Liczba szkoleń przeprowadzonych przez Trenerów Wewnętrznych 167 215
Liczba Trenerów Wewnętrznych 83 76
Liczba osób przeszkolonych przez Trenerów Wewnętrznych 1,8 tys. 2,1 tys.
Liczba stażystów/praktykantów 655 748
Liczba klas patronackich 47 44

Wyniki wyszukiwania: