Zdefiniowane przez Grupę TAURON kapitały naturalne - powietrze, woda, gleba, kopaliny (węgiel, ropa, gaz, wapień), biomasa - są wykorzystywane w niemal całym łańcuchu działalności.

  • 102-7

Dążeniem Grupy jest, aby korzystanie z nich odbywało się możliwie najniższym kosztem dla ludzi, środowiska i klimatu. Potwierdzeniem takiego podejścia jest przyjęcie przez Zarząd TAURON Polska Energia w maju 2019 roku Aktualizacji Kierunków Strategicznych, dzięki której w łańcuchu wartości Grupy będzie zmieniała się waga poszczególnych kapitałów naturalnych, wykorzystywanych w procesach biznesowych. Zarząd podjął decyzję o zwrocie w kierunku odnawialnych technologii wytwarzania, a więc nasze skupienie będzie przesuwało się w kierunku większego wykorzystania energii wiatru i promieniowania słonecznego oraz zmniejszenia zużycia paliw kopalnych. W 2019 roku rozpoczęto w TAURONIE realizację projektów polegających na budowie instalacji fotowoltaicznych na posiadanych, niewykorzystywanych terenach Grupy, jak również opierających się na zakupie projektów w innych częściach kraju, co spowoduje, że kolejnym z naturalnych źródeł energii dla Grupy będzie promieniowanie słoneczne.

Mamy świadomość, że zmiany wykorzystania kapitału naturalnego będą realizowane stopniowo, ewolucyjnie i jest to warunek konieczny, aby zapewnić dostawy energii elektrycznej do naszych klientów. Obecnie Grupa TAURON dysponuje stabilną bazą surowców zapewniającą zaopatrzenie konwencjonalnych aktywów wytwórczych oraz zewnętrznych odbiorców. Baza w postaci paliw kopalnych jest również gwarantem stabilnego wytwarzania w okresach zmiennych czy ekstremalnych warunków pogodowych, negatywnie wpływających na bezpieczeństwo systemu energetycznego. Transformacja Grupy w kierunku nisko- i zeroemisyjnych aktywów wytwórczych w znaczny sposób wpłynie na ograniczenie jej wpływu na środowisko.

  • 301-1

Kluczowe dane dotyczące kapitału

Kapitał naturalny Grupy TAURON obejmuje odnawialne i nieodnawialne zasoby naturalne. Złoża zasobów nieodnawialnych są eksploatowane w sposób odpowiedzialny, racjonalny, uregulowany, usystematyzowany i zrównoważony.

Wykorzystywane przez Grupę TAURON surowce przedstawione zostały w tabelach.

Złoża zasobów nieodnawialnych eksploatowane w Grupie Kapitałowej TAURON w 2019 roku
Ilość złóż Kopalina Liczba Zakładów Górniczych Sumaryczna powierzchnia obszarów górniczych (km2) Zasoby operatywne (mln ton)
8 Kopalina podstawowa węgiel kamienny 3 218,77 344,8*
kamień wapienny 1 1,34 70,63
1 Kopalina towarzysząca metan

 

Surowce wykorzystywane w Grupie Kapitałowej TAURON w 2018 i 2019 roku
ŁĄCZNIE 2019 2018
SUROWCE NIEODNAWIALNE*
Węgiel netto [tony] 6 082 657 7 271 605
Muł [tony] 315 247 311 511
Gaz ziemny [m3] 8 220 614 8 413 515
Olej opałowy [tony] 26 575 30 642
Olej napędowy [m3] 6 857 9 942
Wapień [tony] 252 865 316 793
Wapień produkcja [tony] 1 717 980 1 561 433
SUROWCE ODNAWIALNE
Biomasa agro [tony] 88 220 71 189
Biomasa leśna [tony] 332 592 238 742
* Obejmuje zużycie i produkcję w spółkach Grupy.

 

Zarządzanie wynikami z kapitału

TAURON w sposób odpowiedzialny zarządza zasobami tworzącymi kapitał naturalny. Przejawem powyższego jest konsekwentne realizowanie wytycznych zatwierdzonego w lipcu 2017 r. dokumentu pn. Polityka Środowiskowa Grupy TAURON. Polityka odnosi się kompleksowo do wszelkiego rodzaju aktywności realizowanych w Grupie, wiążących się z oddziaływaniem na środowisko i korzystaniem z jego zasobów zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo, w 2019 roku Zarząd TAURON Polska Energia wprowadził do stosowania Politykę Klimatyczną Grupy TAURON oraz zaktualizował Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON m.in. o kwestie związane z oddziaływaniem na klimat.

Jednym z kluczowych przyjętych kierunków rozwoju Grupy jest zmierzanie do całkowitego wykorzystywania odpadów, które niemal w 100% stają się produktami i mogą być wykorzystane gospodarczo. Osiągnięcie tego celu jest realizowane m.in. poprzez minimalizowanie strumienia wytwarzanych odpadów dzięki innowacyjności produktów, zarządzanie łańcuchem dostaw i świadomy proces wycofania części aktywów z eksploatacji oraz promowanie wykorzystania odpadów powstałych w cyklu życia produktu i dzięki temu zmniejszenie ilości deponowanych w środowisku odpadów, poprzez wprowadzanie ich na rynek w celu ich wykorzystywania jako substytutów materiałów naturalnych.

Osiągnięte rezultaty

Rezultaty osiągnięte w ramach powyższych działań prezentuje tabela.

Osiągnięte rezultaty w ramach zarządzania wynikami z kapitału naturalnego w Grupie TAURON w 2018 i 2019 roku

 

Osiągnięte rezultaty: 2019 2018
Emisja bezpośrednia gazów cieplarnianych – CO2 (tony) 12 215 945 16 604 240
Tlenki azotu – NOX (tony) 10 709 16 105
Dwutlenek siarki – SO2 (tony) 10 386 16 911
Pył całkowity 636 1 001
Inne (takie jak: HCl, HF, tlenek węgla, amoniak, metan, metale) 33 522 37 000
Całkowita ilość odpadów innych niż niebezpieczne (w tym odpady paleniskowe i odpady z wydobywania kopalin), (tony) 1 366 974 3 540 064
Odpady składowane (tony) 5 539 4 639

Wyniki wyszukiwania: