Grupa TAURON jest pionowo zintegrowanym koncernem, prowadzącym działalność we wszystkich kluczowych segmentach sektora energetycznego. Wynik finansowy Grupy zależy w dużej mierze od efektów wynikających z działalności produkcyjnej aktywów, a także ich efektywności. Tym samym kapitał produkcyjny (techniczny), jako narzędzie do generowania przychodów, jest istotnym elementem działalności biznesowej Grupy TAURON. W Strategii Grupy położono silny akcent na budowę stabilnej bazy aktywów regulowanych i poprawę efektywności aktywów konwencjonalnych. Wartość bilansowa wszystkich aktywów Grupy TAURON to ponad 35 mld zł. Majątek Grupy TAURON jest bardzo zróżnicowany, co wynika zarówno z charakterystyki poszczególnych segmentów, jak również z istotnych różnic w zakresie wieku poszczególnych urządzeń.

 • 102-7

Kapitał produkcyjny zostanie wzmocniony poprzez oddanie do eksploatacji w 2020 roku bloku 910 MW w Jaworznie oraz bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli o mocy 450 MW.

Ze względu na zaostrzanie wymagań środowiskowych (konkluzje BAT) część jednostek wytwórczych przechodzi obecnie modernizację. Niemniej jednak, ze względu na znaczny poziom zużycia bazy wytwórczej Grupy TAURON, najbliższe lata będą okresem transformacji segmentu wytwórczego poprzez wycofanie nieefektywnych jednostek i rozwój nowych, nisko- i zeroemisyjnych. Aktualizacja Kierunków Strategicznych zakłada, że do 2025 roku ich udział w Grupie wyniesie blisko 30%, a w roku 2030 ponad 65%. Działania takie pozwolą zredukować do 2030 emisję wszystkich zanieczyszczeń, w tym o  ponad połowę emisję CO2.

Największy wkład w wynik ekonomiczny Grupy TAURON jest generowany z Obszaru Dystrybucja, w którym ponoszone są największe nakłady inwestycyjne. Tylko w tym obszarze TAURON corocznie inwestuje ok. 2 mld zł. Zmieniające się otoczenie, w szczególności rozwój odnawialnych źródeł energii, również prosumenckich, ma duży wpływ na konieczność modernizacji i rozbudowy oraz adaptacji posiadanej infrastruktury sieciowej. Dodatkowo, rosnące oczekiwania odbiorców i podejście Urzędu Regulacji Energetyki wpływają na konieczność poprawy jakości i niezawodności dostaw energii elektrycznej. Z uwagi na powyższe, TAURON Dystrybucja realizuje program budowy sieci kablowych, zwiększając udział tych sieci i poprawiając tym samym wskaźniki jakościowe, bezpieczeństwo dostaw i odporność na warunki atmosferyczne, w tym coraz częściej występujące nagłe zjawiska pogodowe związane ze zmianą klimatu. Spośród czterech zintegrowanych grup energetycznych w Polsce (pozostałe to ENERGA, ENEA i PGE), Grupa TAURON może poszczycić się największym udziałem sieci kablowych w strukturze majątku sieciowego i bardzo dobrymi wskaźnikami jakościowymi.

Wyzwania rynkowe implikują konieczność dokonywania zmian w obszarze aktywów wydobywczych, które w krótkiej i średniej perspektywie będą bazą paliwową dla zmieniającego się miksu wytwórczego Grupy TAURON. Realizowane obecnie inwestycje w budowę szybu Grzegorz w ZG Sobieski, budowę poziomu 800 m w ZG Janina i realizacja programu inwestycyjnego w ZG Brzeszcze pozwolą na efektywniejsze zapewnienie paliwa dla pozostających w eksploatacji konwencjonalnych jednostek wytwórczych.

https://raport2019.tauron.pl/wp-content/themes/wp-bootstrap-gulp
mapa polski mapa polski mapa polski
 • elektro

  Elektrownie
  wodne
 • elektro

  Farmy
  wiatrowe
 • elektro

  Kopalnie
  węgla kamiennego
 • elektro

  Elektrownie
  węglowe
 • elektro

  Elektrociepłownie
  węglowe

W celu zapewnienia odpowiedniej produktywności aktywów oraz efektywności dostarczania energii elektrycznej, Grupa realizuje dostosowany do potrzeb program inwestycyjny. Znaczna część nakładów inwestycyjnych lokowana jest w segmencie dystrybucja, gdzie inwestycje nakierowane są przede wszystkim na przyłączenie nowych odbiorców i wytwórców oraz modernizację infrastruktury, w celu poprawy niezawodności dostarczania energii elektrycznej. Kolejnym kierunkiem inwestowania jest segment wytwarzania, w którym największe nakłady poniesiono na finalizację realizacji bloku energetycznego klasy 910 MW w Jaworznie oraz modernizację instalacji ochrony powietrza. W przyszłości możemy oczekiwać utrzymania poziomu nakładów w segmencie dystrybucja, zaś w zakresie wytwarzania energii elektrycznej nakłady na energetykę konwencjonalną będą ograniczane. Wyeksploatowane, nieefektywne jednostki konwencjonalne będą stopniowo wyłączane, natomiast należy oczekiwać istotnego wzrostu nakładów na odnawialne źródła energii.

Wskazane wyżej działania i wiele innych o mniejszym zakresie zapewnią, że kapitał produkcyjny w dłuższej perspektywie pozostanie silną bazą budowania wartości Grupy TAURON.

Kluczowe dane dotyczące kapitału

Kluczowe dane dotyczące kapitału produkcyjnego Grupy Kapitałowej TAURON w 2018 i 2019 roku
Kluczowe dane dotyczące kapitału 2019* 2018
Zakłady górnicze wydobywające węgiel kamienny 3 3
Elektrownie węglowe (liczba) 5 5
Elektrownie węglowe (moc zainstalowana) 4,3 GWe; 1,35 GWt 4,3 GWe; 1,2 GWt
Elektrociepłownie (liczba) 3 3
Elektrociepłownie (moc zainstalowana) 0,3 GWe; 1,2 GWt 0,3 GWe; 1,2 GWt
Sieci ciepłownicze własne – TAURON Ciepło (długość) 857 km 844 km
Sprzedaż ciepła PJ PJ
Elektrownie wodne (liczba) 34 34
Elektrownie wodne (moc zainstalowana) 133 MW 133 MW
Elektrownie wiatrowe (liczba) 9 4
Elektrownie wiatrowe (moc zainstalowana) 382 MW 201 MW
Linie dystrybucyjne en. el. (długość) 237 tys. km 235 tys. km
Transformatory (dystrybucja) 58,9 tys. 58,8 tys
Stacje SN/nN 60,9 tys. 59,8 tys
Stacje WN/SN 491 490
Nakłady inwestycyjne 3,7 mld zł
Amortyzacja 1,7 mld zł
* Stan na 31.12.2019.

Zarządzanie wynikami z kapitału

Zarządzanie wynikami z kapitału jest realizowane w TAURONIE przede wszystkim przez inwestycje, a wśród nich:

 • przyłączanie nowych odbiorców ( i wytwórców) do sieci dystrybucyjnej, rozwój i modernizację sieci dystrybucyjnej;
 • poprawę efektywności wydobycia oraz zapewnianie paliwa dla jednostek wytwórczych Grupy TAURON poprzez:
  • budowę szybu Grzegorz wraz z infrastrukturą i wyrobiskami towarzyszącymi w ZG Sobieski,
  • budowę poziomu 800 m w ZG Janina,
  • realizację programu inwestycyjnego ZG Brzeszcze.
 • finalizację budowy nowoczesnych mocy wytwórczych, kluczowych dla bezpieczeństwa energetycznego, m.in.:
  • blok węglowy o mocy 910 MWe w Elektrowni Jaworzno,
  • blok gazowo-parowy 450 MWe w Stalowej Woli;
 • rozwój sieci ciepłowniczej;
 • uciepłownienie Elektrowni Łagisza przez modernizację turbiny 460 MW dla celów ciepłownictwa (150 MWt);
 • dostosowywanie jednostek wytwórczych do warunków pracy obowiązujących po 2021 roku, wynikających z wprowadzenia Konkluzji BAT;
 • pozyskiwanie przychodów z rynku mocy oraz w ramach aukcji OZE;
 • zwiększanie mocy zainstalowanej w OZE oraz poprawa produktywności istniejących aktywów;
 • poprawę jakości i niezawodności zasilania odbiorców energii elektrycznej.

Osiągnięte rezultaty

Rezultaty osiągnięte przez Grupę TAURON w 2018 i 2019 roku w ramach zarządzania wynikami kapitału produkcyjnego
Osiągnięte rezultaty 2019 2018
Produkcja węgla handlowego w grupach segmentowych: miały, średnie, grube, ekogroszek 3,78 mln Mg 5,01 mln Mg
Produkcja energii elektrycznej netto 12,7 TWh 14,9 TWh
w tym produkcja energii elektrycznej z OZE 1,4 TWh 0,98 TWh
Dystrybucja ciepła 8, 51 PJ 8, 78 PJ
Wytworzone ciepło 9,03 PJ 9,63 PJ
Dystrybucja energii elektrycznej 51,73 TWh 51,97 TWh

Wyniki wyszukiwania: