Kapitał społeczny Grupy TAURON opiera się na budowaniu wzajemnych relacji zarówno wewnątrz organizacji, jak i względem otoczenia zewnętrznego. Fundamentem budowy tych relacji jest Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy TAURON na lata 2017-2025, a główne zasady opisane zostały w Kodeksie Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON.

 • 102-7

Strategia Zrównoważonego Rozwoju wyznacza kierunki i inicjatywy podejmowane przez spółki Grupy na rzecz wzrostu bezpieczeństwa pracy, minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne oraz klimat, a także kształtowania odpowiednich postaw w obszarze zaangażowania pracowników i mieszkańców terenów, na których Grupa TAURON prowadzi działalność biznesową.

Grupa TAURON przywiązuje szczególną wagę do relacji z otoczeniem – prowadzi dialog społeczny, który dotyczy zarówno istniejących aktywów produkcyjnych, jak również jest związany z realizacją nowych inwestycji. Efektami dialogu są konkretne działania, do których zaliczyć należy m.in. ograniczenie poziomu hałasu na terenie wybranych obiektów wytwórczych i dystrybucyjnych. Grupa TAURON prowadzi również politykę dobrego sąsiada, w ramach której dąży do poprawy warunków życia społeczności lokalnych oraz współpracuje z organami samorządowymi. Grupa angażuje się też w szereg przedsięwzięć na rzecz otoczenia, takich jak działalność charytatywna, edukacyjna, współpraca z ośrodkami akademickimi, wolontariat pracowniczy oraz wsparcie wielu ważnych wydarzeń sportowych i kulturalnych.

Coraz istotniejszą rolę w rozwoju kapitału społecznego odgrywa zaangażowanie Grupy w działania związane z ochroną klimatu oraz przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym. Odpowiedzią na społeczne wyzwania w tym zakresie jest przyjęta do stosowania pod koniec 2019 roku Polityka Klimatyczna Grupy TAURON, która została zainaugurowana wykładem pn. Klimatyczne fakty i mity w ramach Uniwersytetu Otwartego Grupy TAURON.

Kluczowe dane dotyczące kapitału

Kluczowe dane dotyczące kapitału społecznego w Grupie Kapitałowej TAURON za 2019 rok :

 • Kultura organizacyjna oparta o wartości: Partnerstwo, Rozwój, Odwaga;
 • Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy TAURON na lata 2017-2025 oraz Kodeks odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON, które określają zasady współpracy z otoczeniem;
 • Rozwój kultury etycznej i zarządzanie zgodnością wśród pracowników;
 • Budowa trwałych relacji i aktywny dialog z otoczeniem;
 • Współpraca z odpowiedzialnymi dostawcami zgodnie z zasadami Kodeksu Postępowania dla Kontrahentów Spółek Grupy TAURON;
 • Wdrożone i stosowane: Polityka Różnorodności w Grupie TAURON oraz Polityka Poszanowania Praw Człowieka;
 • Angażowanie pracowników w rozwój firmy poprzez wydarzenia specjalne (zawody sportowe, spotkania integracyjne) i konkursy;
 • Edukacja i rozwój pracowników;
 • Wdrożona i stosowana PRO Kliencka Polityka Społeczna Grupy TAURON;
 • Wsparcie lokalnych inicjatywy za pośrednictwem Fundacji TAURON;

Zarządzanie wynikami z kapitału

Zarządzanie wynikami z kapitału społecznego jest realizowane w Grupie TAURON przede wszystkim przez:

 • promocję kultury zgodności (compliance), która w połączeniu z Modelem Kompetencyjnym Grupy TAURON motywuje pracowników do osiągania celów biznesowych zgodnie z prawem, regulacjami wewnętrznymi i wewnątrzkorporacyjnymi oraz etyką,
 • kształtowanie środowiska pracy opartego na szacunku, otwartości, rzetelności i sprawiedliwości oraz poszanowaniu prac człowieka poprzez wdrażanie i stosowanie określonych zasad postępowania (w tym m.in. Polityki Różnorodności, Polityki przestrzegania Zasad Etyki oraz przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji w Grupie TAURON, Polityki Poszanowania Praw Człowieka),
 • rozwój Systemu Wsparcia Organizacji Zakupowej zwany Platformą Zakupową Grupy TAURON, organizacja Dni otwartych drzwi dla potencjalnych kontrahentów Grupy TAURON,
 • współpracę ze związkami zawodowymi,
 • działalność Rzecznika Dialogu Społecznego,
 • rozwój wolontariatu pracowniczego, który w TAURONIE działa od 2017 roku.

Osiągnięte rezultaty

Osiągnięte rezultaty w ramach zarządzania kapitałem społecznym w Grupie Kapitałowej TAURON za 2019 rok

 

Osiągnięte rezultaty 2019 2018
Liczba spotkań z organizacjami związkowymi w spółkach Grupy 329 249
Odsetek pracowników objętych układami zbiorowymi 95,70% 93,90%
Wskaźnik częstości wypadków przy pracy 7,8 7,7
Nowe kategorie kluczowe oraz skonsolidowane, w ramach których przywiązuje się szczególną wagę do finansowej optymalizacji zakupów W ramach prowadzonej działalności, stosownie do potrzeb W ramach prowadzonej działalności, stosownie do potrzeb
Regularne spotkania ze społecznościami lokalnymi w celu przekazania informacji na temat prowadzonej działalności i jej wpływu na mieszkańców W ramach prowadzonej działalności W ramach prowadzonej działalności
Liczba inicjatyw lokalnych i prospołecznych, w które włączyła się Fundacja TAURON 158 147
Liczba umów ramowych z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu 11 9
Liczba wydarzeń sportowych i kulturalnych zorganizowanych dla pracowników Grupy TAURON 18 16
Liczba projektów z zakresu wolontariatu pracowniczego, angażujących blisko 200 pracowników 19 13

Wyniki wyszukiwania: