Strategia Zrównoważonego Rozwoju

Fundamentalnym założeniem koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w Grupie TAURON jest oparcie sukcesu przedsiębiorstwa na jego długofalowym, zrównoważonym rozwoju.

Przejawem tego podejścia jest integrowanie, już na poziomie strategicznym, czynników finansowych i pozafinansowych, w tym aspektów ochrony środowiska i klimatu, wpływu społecznego i ładu organizacyjnego. Wynika to z przekonania, że biznes, aby mógł istnieć i rozwijać się, powinien być prowadzony w sposób uwzględniający zarówno aspekty ekonomiczne, jak i interes społeczny czy ekologiczny, a pomiędzy każdym z nich musi zachodzić równowaga.

W związku z powyższym nasze cele rozwojowe stanowią miks oparty na modelu 3P – odnoszącym się zarówno do zysku ekonomicznego (profit), ludzi związanych z firmą (people) oraz troski o ekologiczny wymiar działalności (planet). W TAURONIE postulat dążenia do zrównoważonego rozwoju realizowany jest przez Strategię Zrównoważonego Rozwoju Grupy TAURON na lata 2017-2025, przyjętą przez zarząd TAURON Polska Energia 1 sierpnia 2017 roku.

Realizowana w 2019 roku Strategia Zrównoważonego Rozwoju wyznacza pięć podstawowych kierunków działań:

Naszym celem jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii dla naszych klientów oraz zbudowanie oferty produktów i usług, dostosowanej do ich oczekiwań, a także promowanie innowacyjności.

Priorytetem jest utrzymywanie dobrych relacji z klientami, troska o najwyższe standardy, obsługi, jak i kompleksowość oraz jakość kierowanej do nich oferty. Miernikami efektywności podejmowanych przez nas działań są mi.in. wzrost lojalności i zadowolenia klientów, czy spadek liczby reklamacji.

Naszym celem jest efektywne gospodarowanie, odzysk i powtórne wykorzystanie zasobów, wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego (ISO, EMAS), inwestowanie w nowoczesne technologie, ciągłe modernizowanie aktywów produkcyjnych, optymalizowanie procesów produkcji, podnoszenie efektywności wykorzystywania zasobów, edukowanie społeczeństwa i stawianie wymagań dostawcom.

Celem jest budowanie trwałych relacji z pracownikami w oparciu o różnorodność, poczucie bezpieczeństwa, możliwości rozwoju oraz łączenia ról społecznych i zawodowych, a także tworzenie warunków pracy mających zminimalizować wskaźnik wypadkowości.

Naszym celem jest wyznaczanie najwyższych standardów branżowych w zakresie etyki biznesu i ochrony środowiska. Działania skoncentrowane są na prowadzeniu projektów z zakresu zaangażowania społecznego, promowaniu tematyki CSR wśród interesariuszy i zachęcaniu ich do odpowiedzialności, a także prowadzeniu transparentnej polityki komunikacyjnej z otoczeniem.

W ramach każdego kierunku zostały wyznaczone zobowiązania (łącznie jest ich 18), które TAURON zamierza wypełnić do końca 2025 roku. Dla każdego zobowiązania sformułowane zostały z kolei kluczowe inicjatywy wspierające ich realizację.

Znaczące zmiany w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy TAURON

W trzecim kwartale 2019 roku rozpoczęto prace nad aktualizacją Strategii Zrównoważonego Rozwoju, będącą spójnym, opartym na zaktualizowanych kierunkach strategicznych Grupy TAURON i badaniu realnych potrzeb wszystkich grup interesariuszy, planem działań z zakresu społecznej odpowiedzialności.

Głównymi celami ww. dokumentu, którego przyjęcie zostało zaplanowane w drugim kwartale 2020 roku są:

  • dążenie do większej spójności celów biznesowych i społecznych oraz do osiągnięcia pozycji lidera w zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju w sektorze energetycznym w Polsce,
  • zrównoważona transformacja w kierunku wiodącej, niskoemisyjnej grupy energetycznej w Polsce,
  • czysta energia i poszukiwanie nowych ścieżek rozwoju.

Zgodnie z przyjętą Aktualizacją Kierunków Strategicznych, zrównoważony rozwój wartości Grupy TAURON oparty będzie przede wszystkim na:

  • regulowanym i stabilnym segmencie Dystrybucji,
  • rozwoju źródeł nisko- i zeroemisyjnych,
  • konwencjonalnych aktywach wytwórczych otrzymujących wsparcie,
  • sprzedaży produktów oraz usług energetycznych i okołoenergetycznych dostosowanych do potrzeb klientów,
  • nowoczesnej kulturze zarządzania oraz przyjaznym, opartym na zasadach różnorodności i zgodności środowisku pracy,
  • budowaniu trwałych relacji ze społecznościami lokalnymi poprzez rozwijanie inicjatyw z zakresu partnerstwa społeczno-biznesowego.

Wyniki wyszukiwania: