Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu

Od 2017 roku stosujemy zasady Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu – kluczowego dokumentu dotyczącego kultury etycznej Grupy TAURON.

 • 102-16
 • 102-17
 • 102-25
 • 205-1
 • 206-1

Ten zbiór zasad i wartości, będący impulsem do kreowania naszej własnej kultury organizacyjnej, służy nam jako fundament funkcjonowania organizacji i realizacji celów strategicznych. Dokument powstał w oparciu o misję, wizję oraz wartości korporacyjne Grupy TAURON. Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu definiuje najważniejsze wartości oraz zasady postępowania, którymi powinni się kierować pracownicy oraz interesariusze Grupy w obszarach dotyczących:

miejsca pracy

środowiska
naturalnego

otoczenia

Opisuje również funkcjonujący w Grupie TAURON System Zgłaszania Nadużyć.

Przyjęcie 4 kwietnia 2017 r. przez Zarząd TAURON Polska Energia Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu wiązało się z rozwijanym w Grupie Systemem Zarządzania Zgodnością. Od tego czasu nieustannie  doskonalimy kulturę compliance, rozumianą jako zestaw określonych zasad postępowania zgodnego z prawem, regulacjami wewnętrznymi i wewnątrzkorporacyjnymi oraz normami etycznymi, które w połączeniu z naszymi wartościami wspierają osiąganie celów biznesowych.

Każdy pracownik Grupy TAURON – bez względu na rodzaj zatrudnienia, staż pracy, zajmowane stanowisko czy pełnioną funkcję – jest zobowiązany do postępowania zgodnie z postanowieniami Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON. Wierzymy również, że nasze wartości i zasady postępowania zostaną zaakceptowane przez całe otoczenie i staną się wyznacznikiem w budowaniu długotrwałych relacji ze wszystkimi grupami interesariuszy.

Procedury należytej staranności

Do procedur należytej staranności funkcjonujących w ramach Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu zaliczyć należy system raportowania w zakresie zgodności, a także zasady odnoszące się do konfliktu interesów.

Pełnomocnik ds. Zgodności sporządza okresowe sprawozdania z realizacji zadań – po zakończeniu każdego kwartału, dla Komitetu Audytu, a po zakończeniu każdego półrocza, dla Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. Ponadto, po zakończeniu każdego roku kalendarzowego, sporządza pisemny Raport Zgodności z funkcjonowania Systemu Zarządzania Zgodnością w Grupie TAURON. Raport zawiera m.in. ocenę adekwatności i skuteczności przyjętego Systemu Zarządzania Zgodnością w okresie, którego raport dotyczy, stopień realizacji Planu Zgodności, wskazanie środków podjętych lub proponowanych w przypadkach stwierdzenia braku zgodności lub ryzyka wystąpienia braku zgodności.

Konflikt interesów

Podstawą przeciwdziałania konfliktowi interesów w TAURONIE jest zasada określona w Kodeksie Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON, zgodnie z którą: ,,unikamy sytuacji, które mogą potencjalnie wywołać konflikt interesów”. Konflikt interesów w przypadku pracownika Grupy ma miejsce wtedy, gdy działając w interesie własnym lub dowolnego podmiotu, pracownik ten prowadzi jednocześnie czynności wbrew interesowi Grupy. Otwarcie komunikujemy (zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym zakresie w TAURONIE) przypadki, które stanowią lub mogą stanowić źródło konfliktu interesów oraz podejmujemy działania mające na celu zniwelowanie niekorzystnych następstw takich sytuacji.

Zgłoszenia przypadków naruszeń postanowień Kodeksu, w tym również ww. zasady, dokonuje się za pośrednictwem wskazanych poniżej kanałów komunikacji:

 • osobiście do bezpośredniego przełożonego lub Pełnomocnika ds. Zgodności lub Koordynatora ds. Zgodności,
 • pisemnie na adres: Pełnomocnik ds. Zgodności, ul. Ks. Piotra Ściegiennego 3, 40 -114 Katowice,
 • telefonicznie pod numerem + 48 32 774 22 22,
 • pocztą elektroniczną na adres compliance@tauron.pl,
 • za pośrednictwem Formularza Zgłoszenia Nadużycia dostępnego na stronie.

W przypadku otrzymania zgłoszenia dotyczącego konfliktu interesów, Pełnomocnik ds. Zgodności prowadzi postępowanie wyjaśniające, a także udziela odpowiedzi na pytania pracowników na podstawie określonych stanów faktycznych. W 2019 r. zostały zainicjowane działania mające na celu wdrożenie w Grupie TAURON szczegółowych zasad dotyczących postępowania w przypadku konfliktu interesów. Ich celem jest budowanie wśród pracowników świadomości w zakresie zapobiegania wystąpieniu konfliktu interesów, a także określenie jednolitych standardów postępowania w zakresie przeciwdziałania zjawisku występującemu lub mogącemu wystąpić w związku z obowiązkami wykonywanymi przez pracowników i działalnością spółek.

Dodatkowo wskazać należy, że praktycznym przejawem przeciwdziałania konfliktowi interesów w Grupie TAURON jest składanie przez członków komisji przetargowych oraz biegłych, na potrzeby danego postępowania zakupowego, oświadczeń o nie pozostawianiu z wykonawcą w stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

Co więcej, zgodnie z obowiązującym w TAURON Polska Energia S.A. Regulaminem Pracy, jednym z podstawowych obowiązków pracownika jest poinformowanie przełożonego o podjęciu dodatkowego zatrudnienia, działalności gospodarczej lub realizacji zleceń, których zakres może prowadzić do konfliktu interesów pomiędzy nim, a pracodawcą.

Aktualizacja dokumentu o kwestie związane z klimatem

W 2019 roku Zarząd TAURON Polska Energia zaktualizował Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON o kwestie związane z ochroną klimatu. Zgodnie z dokumentem jesteśmy zobowiązani do równoważenia naszego wpływu przez działania na rzecz ochrony środowiska i klimatu. Pracownicy Grupy TAURON powinni zaś identyfikować potencjalne zagrożenia, podejmując działania zapobiegające wystąpieniu nieprawidłowości, czy awarii zagrażających środowisku.

Podjęte działania i uzyskane rezultaty

Jednym z podstawowych zadań Pełnomocnika ds. Zgodności oraz Koordynatorów ds. Zgodności w Grupie TAURON jest cykliczne organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu kwestii związanych z compliance. Powyższe działania mają na celu zwiększanie świadomości pracowników w zakresie m.in. przeciwdziałania nadużyciom, zgłaszania nieprawidłowości, zasad przyjmowania i wręczania upominków, czy procedur weryfikacji kontrahentów.

Pracownicy Grupy TAURON, dzięki platformie e-learningowej, mają dostęp do dwóch szkoleń dotyczących tematyki compliance, obejmujących następujące zagadnienia:

 • weryfikacja kontrahentów – wyjaśnienie istotności weryfikacji kontrahentów dla bezpieczeństwa Grupy oraz informację, kiedy należy zwrócić się z wnioskiem o przeprowadzenie oceny wiarygodności kontrahenta,
 • ocena podmiotów zewnętrznych przy organizowaniu wspólnych przedsięwzięć – wyjaśnienie procedury nawiązania współpracy z podmiotem zewnętrznym w zakresie np. promocji czy sponsoringu oraz informacja, do kogo należy złożyć wniosek o ocenę podmiotu zewnętrznego,
 • zgłaszanie nieprawidłowości – prezentacja sposobów zgłaszania nadużyć w Grupie oraz umiejętności dostrzegania sygnałów świadczących o możliwości popełnienia nadużyć,
 • zasady przyjmowania i wręczania upominków – budowanie świadomości w zakresie rodzaju upominków, jakie można przyjmować lub wręczać oraz określenie warunków, w których jest to niedopuszczalne,
 •  przeciwdziałanie korupcji – pokazanie na czym polegają działania korupcyjne oraz nieetyczne zachowania, a także kogo dotyczy Polityka Antykorupcyjna Grupy TAURON.

Do 31 grudnia 2019 roku szkolenie dotyczące Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu w Grupie TAURON odbyło 77,63% pracowników posiadających dostęp do platformy szkoleniowej, a pozytywny wynik uzyskało 77,11% uprawnionych osób.

Szkolenie dotyczące Systemu Zarządzania Zgodnością w Grupie TAURON do 31 grudnia 2019 roku, odbyło 78,41% pracowników posiadających dostęp do platformy e-learningowej, a z pozytywnym wynikiem ukończyło je 75,51% uprawnionych osób.

Oprócz szkoleń online w 2019 r. przeprowadziliśmy 28 bezpośrednich spotkań, w wyniku których w ramach Grupy TAURON zostało przeszkolonych ok. 770 pracowników.

Od listopada 2018 r. nieustannie prowadzimy również szkolenia dla kadry menadżerskiej następujących spółek: Bioeko Grupa TAURON, SCE Jaworzno III, TAURON Ciepło, Spółka Usług Górniczych, TAURON Sprzedaż, TAURON Dystrybucja, TAURON Dystrybucja Pomiary, TAURON Obsługa Klienta, TAURON Wytwarzanie.

W celu rozwijania kultury compliance w Grupie TAURON w 2019 r. zostało rozdanych także 19 900 broszur i 15 000 ulotek.

W 2019 r. za pośrednictwem intranetu Grupy zostało opublikowanych 18 komunikatów związanych z działalnością Pełnomocnika ds. Zgodności, dotyczących np. ostrzeżenia przed fałszywymi, wprowadzającymi w błąd decyzjami Urzędu Patentowego, schematu przyjmowania i wręczania upominków, stosowania przez Grupę TAURON mechanizmu podzielonej płatności czy zaproszenia na Compliance Day.

Compliance Day

30 września 2019 r. odbyła się pierwsza edycja Compliance Day w TAURON Polska Energia, którego celem było szerzenie świadomości wśród pracowników Grupy TAURON w zakresie zarządzania zgodnością. W wydarzeniu udział wzięli pracownicy spółek Grupy TAURON oraz Koordynatorzy ds. Zgodności.

Wydarzenie składało się z dwóch części:

 • całodziennej strefy konsultacyjnej, dającej możliwość wzajemnej dyskusji oraz zadawania pytań pracownikom Zespołu ds. Zgodności,
 • praktycznych warsztatów dotyczących m. in. zasad weryfikacji kontrahentów, standardów przyjmowania i wręczania upominków czy systemu zgłaszania nadużyć.

Wyniki wyszukiwania: