Ekosystem innowacji

Działalność badawczo-rozwojowa i innowacyjna (B+R+I), znajduje swoje odzwierciedlenie w Strategicznej Agendzie Badawczej przyjętej przez Zarząd TAURON Polska Energia w 2018 r. Zgodnie z priorytetowymi kierunkami działalności B+R+I w Grupie TAURON wprowadzono portfelowe zarządzanie projektami innowacyjnymi.

Strategiczna Agenda Badawcza (SAB) wpisuje się w 4 kierunki działalności B+R+I założone w Strategii. Poniższy rysunek przedstawia priorytetowe kierunki rozwoju działalności B+R+I.

tauron-model-inforgrafiki-dzialanie-14-14 tauron-model-inforgrafiki-dzialanie-14-14

SAB jest dokumentem, który w precyzyjny sposób opisuje kierunki rozwoju innowacji i stanowi uszczegółowienie Strategii Grupy TAURON. Dla każdego kierunku utworzono odrębny portfel projektów, w ramach których określono kluczowe wyzwania, cele rozwojowe oraz obszary badawcze. Taka konstrukcja Strategicznej Agendy Badawczej wspiera wybór konkretnych projektów i odrzucenie innych, jak również pozwoli na optymalną alokację zasobów finansowych. SAB obejmuje następujące portfele: Klient i Jego Potrzeby, Inteligentne Usługi Sieciowe, Energetyka Rozproszona oraz Niskoemisyjne Technologie Wytwarzania. Tym samym działalność B+R+I w Grupie TAURON jest realizowana i rozwijana w oparciu o kompletne i szczegółowe założenia o charakterze strategicznym – z jasno zdefiniowanymi celami i osadzonymi w horyzoncie czasowym rezultatami.

Strategiczna Agenda Badawcza jest zgodna i komplementarna wobec pozostałych dokumentów strategicznych, opracowywanych lub przyjętych w Grupie TAURON.

Wyniki wyszukiwania: