Proces planowania

Proces planowania strategicznego w Grupie składa się z poniższych głównych elementów:

 • rozpoznanie i monitorowanie otoczenia;
 • identyfikacja ryzyka, zagrożeń i szans;
 • ocena i oszacowanie wpływu ryzyka, zagrożeń i szans na biznes;
 • przygotowanie priorytetów strategicznych oraz wyznaczenie celów;
 • dopasowanie zasobów (budżetów, kapitałów) do realizacji celów strategicznych, alokacja kapitału;
 • kaskadowanie zwymiarowanych celów na poszczególne Obszary Biznesowe;
 • identyfikacja zadań/inicjatyw/projektów pozwalających osiągnąć zaplanowane cele;
 • realizacja przyjętych zadań/inicjatyw/projektów;
 • pomiar/monitorowanie efektów i ewentualna korekta działań na poziomie Obszarów Biznesowych i Grupy;
 • monitorowanie zmian otoczenia zewnętrznego i ocena ich wpływu na Grupę;
 • korygowanie/uaktualnianie priorytetów strategicznych w odpowiedzi na wyzwania wynikające ze zmian (szans i zagrożeń) w otoczeniu.

Cele strategiczne Grupy są skaskadowane na Obszary Biznesowe, zgodnie z ustalonymi dla nich kierunkami rozwoju i rolą w Grupie. Każdy Obszar ma wyznaczone zwymiarowane cele oraz przypisane Inicjatywy Strategiczne, projekty oraz działania niezbędne do ich osiągnięcia, wraz z zakresem rzeczowym i finansowym.

Realizacja Strategii jest monitorowana zarówno w zakresie osiąganych efektów finansowych, jak i pod kątem realizacji zakresu rzeczowego. Grupa podchodzi elastycznie do Inicjatyw Strategicznych – są one na bieżąco korygowane w odniesieniu do efektów, które przynoszą, oraz wraz ze zmieniającymi się okolicznościami zewnętrznymi. Istotne dla każdego Obszaru Biznesowego jest osiąganie wyznaczonych celów oraz utrzymanie poziomów EBITDA i CAPEX wyznaczonych w projekcjach strategicznych.

Zdajemy sobie sprawę, iż podejmowane wysiłki dadzą spodziewany efekt tylko wtedy, gdy nasi pracownicy będą współuczestniczyć w tworzeniu i wdrażaniu Strategii. Wyzwalając ich potencjał do osiągania celów, a jednocześnie poczucie odpowiedzialności za wyniki, uwalniamy w załodze możliwości tworzenia wartości, czego efektem jest wzrost potencjału Grupy. Dlatego tak dużą wagę przywiązujemy do inwestowania w naszych pracowników. Ich rozwój zawodowy i osobisty jest jednym z filarów zrównoważonego wzrostu wartości dla akcjonariuszy.

Wyniki wyszukiwania: