Program inwestycyjny

W ramach optymalizacji nakładów inwestycyjnych zredukowano wcześniej planowane na lata 2016-2020 nakłady w wysokości 20,2 mld zł do ok. 18 mld zł.

 • 203-1

W Strategii założono kontynuację rozpoczętych i daleko zaawansowanych projektów inwestycyjnych, w tym budowy bloku energetycznego 910 MWe na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno, bloku gazowo-parowego o mocy 449 MWe wraz z członem ciepłowniczym o mocy 240 MWt w Stalowej Woli, inwestycje w sieci ciepłownicze, rozbudowę i modernizację sieci dystrybucyjnej, budowę poziomu 800m w Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu, budowę szybu „Grzegorz” wraz z infrastrukturą (powierzchniową i dołową) oraz wyrobiskami towarzyszącymi w ZG Sobieski oraz zaplanowane inwestycje w ZG Brzeszcze. Najwięcej inwestycji, ponad 50% w latach 2016-2020, Grupa przeznacza na rozwój segmentu Dystrybucja.

Poniższy rysunek przedstawia założone w Strategii nakłady inwestycyjne według segmentów w latach 2016-2020.

tauron-model-inforgrafiki-05 (1) tauron-model-inforgrafiki-05 (1)
Lp Inwestycja Stan realizacji inwestycji
1. Budowa bloku energetycznego o mocy 910 MWe na parametry nadkrytyczne w Jaworznie

Wykonawca: Konsorcjum RAFAKO S.A. i MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.
Planowana data zakończenia inwestycji: III kwartał 2020 r.
Nakłady poniesione: 5 347,5 mln zł

Projekt budowy bloku 910 MW znajduje się w ruchu próbnym. W I półroczu 2019 po przekazaniu głównych układów technologicznych zrealizowano szereg prób i testów, osiągnięto gotowość do podania mediów, co umożliwiło prowadzenie dalszych prac rozruchowych. Wykonano układ nawęglania i układ torowy w stopniu umożliwiającym składowanie węgla na placu odkładczym, jak również jego podanie na blok. Wykonane prace na układach technologicznych umożliwiły przeprowadzenie w maju 2019 r. czyszczenia chemicznego części ciśnieniowej bloku. W lipcu 2019 r. po raz pierwszy rozpalono kocioł przy użyciu palników olejowych oraz rozpoczęto proces suszenia wymurówki żaroodpornej, zastosowanej w miejscach szczególnie narażonych na działanie erozji popiołowo-żużlowej. W październiku 2019 r. zakończono proces parowego czyszczenia części ciśnieniowej bloku, następnie przywrócono układy technologiczne po dmuchaniu oraz dokonano zesprzęglenia wału turbiny i generatora. W listopadzie 2019 r. zakończono realizację programu prób i testów ruchu regulacyjnego dla gospodarek pozablokowych. W grudniu 2019 r. zrealizowano pierwsze podanie pary na turbozespół oraz wykonano synchronizację z KSE. Rozpoczęto realizację programu prób i testów ruchu regulacyjnego dla części blokowej.

19 grudnia 2019 r. zawarto aneks z Generalnym Wykonawcą, który:

 • rozszerzył zakres umowny o wykonanie dodatkowych zadań, w tym m.in. przeprowadzenie działań optymalizacyjnych w kierunku rozszerzenia pola paliwowego celem uelastycznienia warunków pracy bloku oraz zagwarantowania spełnienia przyszłych wymagań środowiskowych dla rozszerzonego pola paliwowego,
 • zakładał, że przejęcie bloku do eksploatacji nastąpi do dnia 31 stycznia 2020 r.,
 • wprowadził definicję okresu przejściowego (do maja 2020 r.), w którym Wykonawca przeprowadzi dodatkowe optymalizacje i badania na pracującym obiekcie w celu spełnienia przez blok zmienionych i nowych Gwarantowanych Parametrów Technicznych,
 • podwyższył cenę netto określoną w umowie o kwotę 52,3 mln zł do kwoty 4 537,8 mln zł.

Zmiana warunków umowy z Konsorcjum nie spowodowała przekroczenia zakładanego łącznego poziomu budżetu jaki przewidziano na realizację inwestycji, tj. 6 158 mln zł.

30 stycznia 2020 r. Generalny Wykonawca poinformował o zmianie terminu oddania bloku do eksploatacji na dzień 4 lutego 2020 r. Wskazana data nie została dotrzymana, o czym Generalny Wykonawca poinformował raportem bieżącym.

Z kolei w dniu 13 lutego 2020 r. Generalny Wykonawca przekazał informację, że podczas ostatniej fazy testów bloku doszło do uszkodzenia jednego z elementów kotła.

W związku z powyższym, Konsorcjum poinformowało w dniu 6 marca 2020 r., iż szacuje, że oddanie bloku do eksploatacji powinno nastąpić do dnia 31 lipca 2020 r.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, Generalny Wykonawca był w trakcie analizy przyczyn wystąpienia awarii.

2. Budowa bloku gazowo-parowego o mocy 449 MWe wraz z członem ciepłowniczym o mocy 240 MWt w Stalowej Woli (Inwestycja realizowana z udziałem partnera strategicznego – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNiG)).

Wykonawca: odstąpiono od kontraktu z Abener Energia S.A. Dokończenie realizacji projektu realizowane jest w formule EPCM (menadżer kontraktu) – konsorcjum firm Energopomiar Gliwice – Energoprojekt Katowice
Planowana data zakończenia inwestycji: II kwartał 2020 r.
Poziom zaawansowania: 86%
Nakłady poniesione: 1 260,4 mln zł

W ramach ogłoszonych przez EC Stalowa Wola przy wsparciu EPCM przetargów na wybór wykonawców bloku gazowo-parowego zakończono wybór we wszystkich postępowaniach. Prace na budowie są prowadzone przez wszystkich wykonawców. Zakończono montaż rurociągów parowych, instalacji pomocniczych oraz innych konstrukcji stalowych. Zakończono montaż mechaniczny. Na ukończeniu są także drobne prace budowlane i wykończeniowe. Pomyślnie przeprowadzono trawienie bloku oraz rozpoczęto przygotowania do dmuchania.

W 2019 r. wykonawca rezerwowego źródła ciepła, wykonał wielobranżowe prace projektowe niezbędne do realizacji inwestycji. Kompletna dokumentacja techniczna została przekazana. Zrealizowano główne prace konstrukcyjno-budowlane niezbędne do posadowienia kotłów na fundamentach. W lipcu 2019 r. zrealizowano dostawy na budowę wszystkich kotłów, które zostały posadowione na docelowych fundamentach. Na ukończeniu są pozostałe prace montażowe technologii i AKPiA. Trwają przygotowania do przeprowadzenia rozruchu gorącego i ruchu regulacyjnego Rezerwowego Źródła Ciepła.

4 marca 2020 r. przeprowadzono pierwszą synchronizację turbiny gazowej z siecią elektryczną. Rozpoczęto proces dmuchania.

Grupa rozruchowa systematycznie testuje i uruchamia poszczególne układy bloku gazowo-parowego, które zostały zrealizowane przez pierwotnego wykonawcę projektu Abener Energia. W wyniku przeprowadzonej przez EPCM inwentaryzacji zidentyfikowano błędy montażowe, w następstwie których niezbędne było zdemontowanie rurociągów parowych, a następnie ich wykonanie na nowo i ponowny montaż. W rezultacie dokonano weryfikacji harmonogramu projektu i określono nowy termin oddania bloku do eksploatacji pierwotnie na I kwartał 2020 r., a następnie wskutek ponownej weryfikacji na II kwartał 2020 r.

Całkowity budżet projektu pozostaje bez zmian i wynosi 1,4 mld zł.

 

3. Budowa Szybu „Grzegorz” (TAURON Wydobycie) wraz z infrastrukturą (powierzchniową i dołową) oraz wyrobiskami towarzyszącymi.

Wykonawca: Konsorcjum Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. (dawniej: KOPEX Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A.), FAMUR Pemug sp. z o.o. (zadanie główne – Etap I), LINTER S.A.
Planowana data zakończenia inwestycji: 2023 r.
Poziom zaawansowania: 47%
Nakłady poniesione: 258,6 mln zł

W 2019 r. kontynuowano drążenie wyrobisk na poziomie 800 m. Do końca marca 2020 r. wydrążono 327/2120 m wyrobisk oraz 107/238 m pochylni wentylacyjnej na poziomie 800 m.

Na poziomie 540 m w 2019 r. wydrążono 967 m wyrobisk do Szybu „Grzegorz”. Prace zostały wstrzymane ze względu na uskok. Obecnie trwają prace związane z przejściem uskoku. Przygotowano technologię przejścia uskoku wraz z jego odwodnieniem. Uzyskano pozytywną opinię Wyższego Urzędu Górniczego. W IV kwartale 2019 r. rozpoczęto przechodzenie uskoku, po przejściu którego nastąpi wznowienie drążenia w stronę szybu w celu zbicia. W IV kwartale 2019 r. oraz styczniu 2020 r. kontynuowano głębienie szybu w strefie zmrożeniowej. W listopadzie 2019 r. wykonano stopę szybu na poziomie -45m wraz z betonacją obudowy ostatecznej. Do marca 2020 r. zgłębiono szyb i wykonano obudowę zewnętrzną do głębokości -74,4/-870 m.

4. „Budowa poziomu 800 m w ZG Janina (TAURON Wydobycie).

Wykonawca: Konsorcjum Mostostal Zabrze GPBP S.A. i SIEMAG TECBERG POLSKA S.A. (Budowa docelowej infrastruktury powierzchniowej i dołowej wraz z górniczym wyciągiem szybowym Szybu Janina VI), KOPEX S.A. i KOPEX Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. (zadanie zakończone – drążenie szybu)
Planowana data zakończenia inwestycji: 2021 r.
Poziom zaawansowania: 79%
Nakłady poniesione: 409,1 mln zł

W IV kwartale 2019 r. osiągnięto docelową wysokość wieży szybowej +62 m. Wykonano elewację wieży oraz zamontowano suwnicę celem montażu maszyny wyciągowej. Rozpoczęto dostawy wyposażenia w tym dostarczono maszynę wyciągową. Wykonano estakadę dojścia załogi do nowobudowanej wieży, która łączy nową oraz starą infrastrukturę. W ramach projektu zmodernizowano Zakład Mechanicznej Przeróbki Węgla w klasie 20-2 mm o nową osadzarkę. Wykonano również projekt głównego odwodnienia poziomu 800 m. Do marca 2020 r. zabudowano silnik maszyny wyciągowej. Prowadzone są prace instalacyjne związane z ogrzewaniem, wentylacją, okablowaniem, stolarką.)

W 2019 r. ukończono prace modernizacyjne głównej stacji transformatorowej oraz głównej stacji zasilania. Stacja zasilania została przygotowana do podłączenia 3 linii zasilania.

Kontynuowany jest proces drążenia wyrobisk na poziomie 800 m przez oddział własny kopalni. Dodatkowo jest przygotowywany przetarg na drążenie wyrobisk poziomu 800 m, którego ogłoszenie ze względu na optymalizację zakresu zostało przeniesione na 2020 r.

 

5. Program Inwestycyjny Brzeszcze

Wykonawcy: TRANS-JAN, Konsorcjum FAMUR i KOPEX Machinery, Konsorcjum FAMUR z KPRGiBSz, Konsorcjum MAS z Carbospec, Elektrometal Cieszyn
Planowana data zakończenia Programu: 2025 r.
Poziom zaawansowania: 61%
Nakłady poniesione: 295,1 mln zł

W 2019 r. prowadzono eksploatację pokładu 510. W związku z uniezależnieniem w 2019 r. sieci wentylacji od Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. kontynuowane są prace zmieniające i poprawiające efektywność układu wentylacji.

Zakończono budowę stacji sprężarek głównych oraz stacji zrzutu mieszaniny wodno-popiołowej. W czerwcu 2019 r. ukończono jedno z kluczowych zadań – budowę kanału wód słonych. W 2019 r. ukończono i oddano do eksploatacji obiekt drobnej sprzedaży węgla i kanał wód słonych. Zmodernizowano obudowę zmechanizowaną dla ścian 194 i 125.

Do marca 2020 r. w ramach programu wydrążono i zrekonstruowano łącznie 5492 m wyrobisk.

 

6. Uciepłownienie bloku nr 10 oraz budowa kotłów szczytowo-rezerwowych w Łagiszy

Wykonawca: GE Power (modernizacja turbozespołu parowego), Mostostal Warszawa (uciepłownienie bloku wraz z modernizacją części ciepłowniczej), SBB Energy (budowa kotłowni szczytowo-rezerwowej).
Planowana data zakończenia inwestycji: IV kwartał 2019 r. / II kwartał 2020 r.
Poziom zaawansowania: 90%
Nakłady poniesione: 109,2 mln zł

Zakończono modernizację turbozespołu parowego oraz uciepłownienie z dostosowaniem stacji. Układy zostały przebadane, uruchomione i przekazane do eksploatacji w IV kwartale 2019 r.

W zakresie kotłowni szczytowo-rezerwowej trwają końcowe montaże oraz przygotowania do rozruchu i przeprowadzenia ruchu regulacyjnego. W zakresie zbiorników olejowych trwają prace związane z montażem dennic oraz płaszcza zewnętrznego w tym montaż instalacji olejowej. Część zadania została oddana do eksploatacji w IV kwartale 2019 r. Przekazanie do eksploatacji kotłowni planowane jest na I kwartał 2020 r.

7. Program Likwidacji Niskiej Emisji (PLNE) na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej

Wykonawca: Wykonawcy wybierani na konkretne etapy prac.
Planowana data zakończenia inwestycji: 2023 r.
Poziom zaawansowania: 14%
Nakłady poniesione: 15,7 mln zł

PLNE realizowany jest na terenie Będzina, Chorzowa, Czeladzi, Dąbrowy Górniczej, Katowic, Siemianowic Śląskich, Sosnowca i Świętochłowic.

PLNE przeszedł restrukturyzację. W związku z niespełnieniem przez TAURON Ciepło warunków z oświadczeń zapisanych w Umowie o dofinansowanie pierwotnego PLNE oraz gwałtownego wzrostu cen usług wykonawczych, spółka w dniu 22 marca 2019 r. wypowiedziała umowy o dofinansowanie.

Po analizie doświadczeń z poprzedniego Programu, TAURON Ciepło w dniu 25 czerwca 2019 r. złożyła nowy wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) o dofinansowanie PLNE. WFOŚiGW pozytywnie ocenił wniosek spółki i przyznał dofinansowanie na nowy zakres realizacji w postaci 22 MWt w obszarze konurbacji śląsko-dąbrowskiej w kwocie ponad 32 mln zł. Nową umowę z WFOŚiGW zawarto w dniu 31 stycznia 2020 r.

8. TAURON Internet (POPC) – realizacja projektu na wygranych obszarach (7 projektów na terenie obszarów: Rybnickiego, Katowickiego i Tyskiego, Oświęcimskiego, Krakowskiego, Wałbrzyskiego A, Wałbrzyskiego B, Sosnowieckiego)

Wykonawca: Atem Polska sp. z o.o. (Katowice-Tychy), MZUM sp. z o.o. (Sosnowiec), Atem Polska sp. z o.o. (Wałbrzych A), Mediamo Sp. z o.o. (Oświęcim), MX3 sp. z o.o. (Rybnik), MZUM sp z o.o. (Wałbrzych B), ZICOM sp. z o.o. (Kraków-Tarnów)
Planowana data zakończenia inwestycji: 2021 r.
Poziom zaawansowania: 5%
Nakłady poniesione: 15,3 mln zł

POPC polega na wykonaniu infrastruktury podłączenia gospodarstw domowych do sieci Internetu o wysokiej przepustowości (minimum 30 MB/s). Produktem końcowym projektu będzie świadczenie usług hurtowych umożliwiających podłączenie klientów końcowych przez operatorów detalicznych.

W 2019 r. wyłoniono wykonawców na wszystkie obszary objęte dofinansowaniem. Wykonano inwentaryzację szkół na wszystkich obszarach i przekazano aktualizację do Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Każdy z wykonawców przedstawił koncepcję realizacji prac oraz przystąpił do realizacji. W IV kwartale 2019 r. każdy z wykonawców osiągnął kamień milowy w postaci 50% realizacji zakresu budowy infrastruktury pasywnej dla szkół oraz 25% w zakresie budowy infrastruktury sieciowej. W IV kwartale 2019 r. przeprowadzono badanie rynku na potrzeby przetargu na budowę sieci szkieletowej. W styczniu 2020 r. wyłoniono wykonawcę budowy sieci szkieletowej. W 2020 r. wszyscy wykonawcy rozpoczęli zabudowę sieci światłowodowej. Do marca 2020 r. wykonawcy rozpoczęli aktywne przyłączanie szkół oraz zabudowy szaf terminalu linii światłowodowej .

9. Program dostosowania jednostek wytwórczych TAURON Wytwarzanie do warunków pracy obowiązujących po 2021 r.

Wykonawca: Wykonawcy wybierani dla poszczególnych projektów.
Planowana data zakończenia inwestycji: 2021 r.
Poziom zaawansowania: 19,1%
Nakłady poniesione: 42,8 mln zł

W ramach programu planowane jest zmodernizowanie następujących jednostek wytwórczych z poniższym zakresem:

 • Elektrownia Jaworzno II, bloki nr 2 i 3 – budowa instalacji odsiarczania spalin (IOS). Wykonano i zabezpieczono wszystkie fundamenty. Zakontraktowano wszystkie główne dostawy. Zawieszono umowę z wykonawcą z uwagi na uzyskanie odstępstwa od Konkluzji BAT,
 • Elektrownia Jaworzno III, bloki nr 1, 3, 5 – budowa instalacji odazotowania spalin (SCR). Odebrano prace projektowe dla bloku nr 3, uzyskano pozwolenie na budowę dla bloków nr 1 i 5, dostarczono wymiennik ciepła i reaktor, wykonano fundamenty oraz zakończono montaż głównej i pomocniczej konstrukcji dla bloku nr 3, zakończono prace budowlane dotyczące instalacji podawania reagenta. Wykonawca zakontraktował wszystkie główne dostawy i większość podwykonawców,
 • Elektrownia Łaziska, bloki nr 9, 10, 11, 12 – modernizacja SCR. Zakończono montaż katalizatorów (2 z 4). Wykonawca zakontraktował wszystkie główne dostawy i większość podwykonawców,
 • Elektrownia Łaziska, bloki nr 11 i 12 – modernizacja IOS. Zakończono prace adaptacyjne istniejącego komina w zakresie podestów. Trwa produkcja przewodu spalin z tworzyw sztucznych. Wykonawca zakontraktował wszystkie główne dostawy i większość podwykonawców,
 • Elektrownia Łaziska, bloki nr 11 i 12 – modernizacja IOS. Zakończono prace adaptacyjne istniejącego komina w zakresie podestów. Trwa produkcja przewodu spalin z tworzyw sztucznych. Wykonawca zakontraktował wszystkie główne dostawy i większość podwykonawców,
 • Elektrownia Łaziska – modernizacja oczyszczalni ścieków. Wykonano testy obiektowe doboru chemii optymalizując zakres prac, przeprowadzono dialog techniczny z potencjalnymi wykonawcami, podjęto decyzję o realizacji modernizacji w zoptymalizowanym zakresie w 2021 r.,
 • Elektrownia Siersza – dostosowanie istniejących SCR. Unieważniono powtórzone postępowanie przetargowe, opracowano plan naprawczy spełnienia Operacyjnego Kamienia Milowego Rynku Mocy,
 • Elektrownia Łagisza – budowę IOS zastąpiono wykonaniem instalacji do podawania suchych addytywów. Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Wstrzymano realizację projektu z uwagi na otrzymane odstępstwa od Konkluzji BAT.
10. Program dostosowania jednostek wytwórczych TAURON Ciepło do warunków pracy obowiązujących po 2021 r.

Wykonawca: Wykonawcy wybierani dla poszczególnych projektów.
Planowana data zakończenia inwestycji: 2021 r.
Poziom zaawansowania: 7,5%
Nakłady poniesione: 1,4 mln zł”

W ramach programu planowano zmodernizowanie następujących zakładów wytwórczych z poniższym zakresie:

 • Zakład Wytwarzania Katowice (ZW Katowice) – budowa półsuchej instalacji oczyszczania spalin,
 • Zakład Wytwarzania Tychy (ZW Tychy) – budowa półsuchej instalacji oczyszczania spalin.

Uzyskano odstępstwa od Konkluzji BAT, w następstwie czego konieczność realizacji instalacji oczyszczania spalin stała się bez przedmiotowa. Rozwiązano umowy z Wykonawcami i rozpoczęto procedurę zamknięcia Programu BAT.

Pozostałe projekty inwestycyjne

Projekt związany z budową elektrowni jądrowej

W 2019 r. PGE EJ 1 realizowała zakres prac fazy wstępnej projektu związanej z prowadzeniem badań środowiskowych i lokalizacyjnych w lokalizacjach Żarnowiec i Lubiatowo-Kopalino.

Projekt jest realizowany na podstawie Umowy Wspólników zawartej w 2014 r. przez TAURON, ENEA S.A. oraz KGHM Polska Miedź S.A. (Partnerzy Biznesowi) z Polską Grupa Energetyczną S.A. (PGE). Zgodnie z powyższą umową, każdy z Partnerów Biznesowych posiada po 10% udziałów w PGE EJ 1 – spółce celowej, która jest odpowiedzialna za przygotowanie i realizację inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji elektrowni jądrowej.

Umowa Wspólników reguluje zasady współpracy przy realizacji projektu, w tym zobowiązanie stron do wspólnego, w proporcji do posiadanych udziałów, sfinansowania działań przypadających w ramach etapu rozwoju projektu.

W listopadzie 2018 r. TAURON otrzymał pismo od PGE, w którym niniejsza spółka wyraziła wstępne zainteresowanie nabyciem wszystkich udziałów w PGE EJ 1, których właścicielem jest TAURON. W odpowiedzi na pismo TAURON wyraził wstępne zainteresowanie sprzedażą wszystkich posiadanych udziałów w PGE EJ 1. W I kwartale 2019 r. prowadzono rozmowy i negocjacje między stronami w przedmiotowej sprawie.

W dniu 17 kwietnia 2019 r. TAURON otrzymał pismo od PGE, w którym niniejsza spółka poinformowała, iż odstąpiła od procesu nabycia udziałów w PGE EJ 1 będących w posiadaniu mniejszościowych wspólników PGE EJ 1.

Wobec powyższego, na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania kontynuowane są działania w ramach fazy wstępnej projektu. Następne decyzje dotyczące projektu, w tym decyzja odnośnie deklaracji dalszego uczestnictwa poszczególnych stron (w tym TAURON) w kolejnym etapie projektu, zostaną podjęte po zakończeniu fazy wstępnej.

Projekt zgazowania węgla

Projekt Coal2Gas polega na rozpoznaniu obszaru budowy instalacji zgazowania węgla kamiennego z Grupą Azoty S.A. na potrzeby chemii – amoniak lub metanol.

W I półroczu 2019 r. kontynuowano prace w zakresie spraw formalnych niezbędnych do realizacji projektu przez TAURON oraz Grupę Azoty. W styczniu 2019 r. została podpisana Umowa Wspólników, natomiast w maju, sierpniu i listopadzie 2019 r. aneksy zmieniające terminy zawiązania spółki celowej.

W listopadzie 2019 r. decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydano zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na utworzeniu przez TAURON oraz Grupę Azoty wspólnego przedsiębiorcy. Kolejnym krokiem będzie decyzja Zarządu TAURON w sprawie powołania spółki celowej.

Projekt budowy bloku gazowo-parowego klasy 413 MWe wraz z członem ciepłowniczym o mocy ok. 250 MWt, w TAURON Wytwarzanie Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie

We wrześniu 2016 r. zgodnie ze Strategią, w ramach priorytetu zapewnienia stabilności finansowej Grupy TAURON, wstrzymano projekt budowy bloku gazowo-parowego klasy 413 MWe z członem ciepłowniczym w TAURON Wytwarzanie Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie, z uwagi na utratę uzasadnienia biznesowego. Aktualnie TAURON prowadzi analizy oraz prace umożliwiające ewentualne wznowienie projektu. Podjęcie decyzji inwestycyjnej bazować będzie z jednej strony na ocenie rentowności projektu, a z drugiej na możliwościach finansowych Grupy TAURON. Nie wyklucza się możliwości zaangażowania partnera kapitałowego do realizacji projektu. Z uwagi na planowane aukcje rynku mocy, TAURON zakłada podjęcie ostatecznej decyzji dotyczącej wznowienia realizacji projektu w 2020 r.

Nakłady inwestycyjne

W 2019 r. nakłady inwestycyjne Grupy TAURON wyniosły 4 128 mln zł i były wyższe o 8% od poniesionych w 2018 r., kiedy wyniosły ok. 3 838 mln zł (bez inwestycji kapitałowych). Wynika to przede wszystkim ze wzrostu nakładów w Segmentach Wytwarzanie, Wydobycie oraz Pozostała działalność.

 

Nakłady inwestycyjne, największe w ujęciu wartościowym, poniesione w 2019 r. w ramach Obszarów Biznesowych Grupy TAURON

Lp. Wyszczególnienie Nakłady inwestycyjne (mln zł)
1. Dystrybucja
Modernizacja i odtworzenie istniejących sieci 996
Budowa nowych przyłączy 667
2. Wytwarzanie
Budowa bloku o mocy 910 MWe na parametry nadkrytyczne w Jaworznie 1 020
Nakłady odtworzeniowo-modernizacyjne i komponenty w TAURON Wytwarzanie 215
Uciepłownienie Elektrowni Łagisza 104
Dostosowanie jednostek wytwórczych TAURON Wytwarzanie do Konkluzji BAT 42
Odtworzenie stacji przygotowania wody zdemineralizowanej SUW 32
Przyłączenia nowych obiektów 27
Inwestycje związane z rozwojem i utrzymaniem sieci ciepłowniczych 25
3. Wydobycie
Budowa Szybu „Grzegorz” wraz z budową infrastruktury i wyrobiskami towarzyszącymi 94
Program inwestycyjny w ZG Brzeszcze 70
Budowa poziomu 800m w ZG Janina 81
Przygotowanie przyszłej produkcji 185
4. Zakup farm wiatrowych – inwestycja kapitałowa 601

Wyniki wyszukiwania: