Strategia Grupy TAURON

 • 102-2

Strategia definiuje Misję i Wizję oraz określa kluczowe wartości Grupy Kapitałowej TAURON:

Misja i Wizja najlepiej opisują zamierzenia strategiczne Grupy TAURON, która w rozwoju sprzedaży produktów i usług dostosowanych do potrzeb klientów dostrzega duży potencjał wzrostu. TAURON dostosowuje swój profil w celu pełnej koncentracji na kliencie, dostrzegając potencjał nowych produktów, kompatybilnych usług, nowoczesnych kanałów kontaktu jako odpowiedzi na potrzeby klientów.

Kluczowe wartości, wspierające realizację Strategii, czyli Partnerstwo, Rozwój i Odwaga (PRO), odzwierciedlają sposób, w jaki Grupa TAURON chce osiągać cele biznesowe. Istotna w ramach Partnerstwa jest orientacja na klientów, budowa trwałych relacji i zaangażowanie. Rozwój oznacza nastawienie na innowacyjność, rozwój kompetencji, umiejętności i wiedzy oraz poszukiwanie coraz lepszych rozwiązań, wychodząc naprzeciw klientom i podnosząc jakość usług. Odwaga oznacza śmiałość i otwartość, determinację oraz zaangażowanie i pasję w realizacji wspólnych celów.

Strategia przyjęta na lata 2016-2025 zapewnia stabilność finansową oraz perspektywę wzrostu, przy jednoczesnym wsparciu stabilności systemu elektroenergetycznego. Zakłada się, że długoterminowy rozwój będzie opierał się na rozwiązaniach bazujących na relacjach z klientami. Misja i Wizja odzwierciedlają taki kierunek zarządzania oraz wpisują się w koncepcję rozwoju zorientowanego na klienta.

Strategia charakteryzuje podejście do rozwoju poszczególnych Segmentów działalności Grupy TAURON, dzieląc je na takie, które Grupa planuje mocno rozwijać, takie, które będą stanowiły podstawę stabilności finansowej oraz na takie, gdzie konieczny jest mocny akcent na efektywność kosztową. W Aktualizacji Kierunków Strategicznych, Grupa podkreśliła koncentrację na rozwoju źródeł nisko- i zeroemisyjnych przy jednoczesnym uelastycznieniu swojego portfela aktywów. Powyższe odzwierciedla konieczność transformacji energetycznej TAURONA i zwiększenie potencjału inwestycyjnego dla rozwoju OZE, co w połączeniu ze zmienioną filozofią zarządzania i ukierunkowaniem na klienta i jego potrzeby pozwala na budowę innowacyjnej, otwartej na nowe wyzwania Grupy.

Podstawy wzrostu wartości Grupy Kapitałowej TAURON

tauron-model-inforgrafiki_2019-_strategia-kierunki tauron-model-inforgrafiki_2019-_strategia-kierunki

Strategia wyznacza trzy priorytety, które zakładają przekształcenie Grupy TAURON w dostosowany do potrzeb rynku i klienta, rozwijający się koncern energetyczny docelowo zapewniający swoim akcjonariuszom zwrot z zainwestowanego kapitału:

Aktualizacja Kierunków Strategicznych potwierdziła aktualność priorytetów Grupy TAURON, akcentując konieczność budowy silnej grupy kapitałowej poprzez:

 • transformację miksu energetycznego, i kierunkowe dążenie do ponad 65% udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w strukturze wytwórczej Grupy w 2030 r.,
 • optymalizację aktywów węglowych i portfela inwestycji kapitałowych.

Realizacja priorytetów w oparciu o filary Strategii Grupy Kapitałowej TAURON

tauron-model-inforgrafiki-04 tauron-model-inforgrafiki-04

Przyjmując we wrześniu 2016 r. Strategię do realizacji, założono, że jej wdrożenie pozwoli na zwiększenie EBITDA z 3,5 mld zł w 2015 r. do poziomu powyżej 4 mld zł w 2020 r. oraz powyżej 5 mld zł w 2025 r.

Strategia i Aktualizacja Kierunków Strategicznych wskazują, że nadrzędnym celem w obszarze inwestycji jest dostosowanie portfela inwestycyjnego do potrzeb rynku. Aktualizacja podkreśliła konieczność zwiększenia potencjału inwestycyjnego dla rozwoju odnawialnych źródeł energii. Założono, że działania będą zorientowane na:

 • optymalizację struktury aktywów we wszystkich obszarach działalności oraz dostosowanie do wymogów środowiskowych,
 • inwestycje w rozwój i modernizację sieci dystrybucyjnej oraz nisko- i zeroemisyjne źródła wytwórcze,
 • realizację projektów inwestycyjnych, które gwarantują oczekiwany poziom zwrotu z kapitału i nie są obciążone istotnymi ryzykami rynkowymi,
 • wykorzystanie pozabilansowych form finansowania, w szczególności poprzez angażowanie partnerów zewnętrznych,
 • inwestowanie w przedsięwzięcia w sektorach pokrewnych do energetyki (w szczególności usług) w celu uzupełnienia łańcucha wartości, w którym działa TAURON oraz w tzw. nową energetykę m.in. energetykę prosumencką, rozwiązania Smart Home, Smart City, elektromobilność i usługi okołoenergetyczne.

Cele strategiczne oraz perspektywy rozwoju w poszczególnych Segmentach działalności

Cele strategiczne

Głównym celem dla Segmentu Wydobycie jest stabilne dostarczanie konkurencyjnego kosztowo i odpowiedniego pod względem jakości paliwa oraz dostosowanie poziomu wydobycia do planowanego zapotrzebowania na paliwo w Grupie TAURON.

Cele wyznaczone w Strategii są realizowane poprzez działania takie jak:

 • optymalizacja kosztów i nakładów inwestycyjnych,
 • wzbogacanie trójproduktowe w Zakładach Górniczych Sobieski i Janina,
 • rozbudowa linii do paczkowania ekogroszku, przygotowanie paliwa dedykowanego dla jednostek wytwórczych.

W ramach Aktualizacji Kierunków Strategicznych przyjęto opcję strategiczną polegającą na przeprowadzeniu rynkowej weryfikacji zbycia ZG Janina.

Perspektywy rozwoju

Wprowadzanie dalszych obostrzeń z zakresu ochrony środowiska, jakości paliw stałych wprowadzanych do obrotu, podatków oraz przepisów samorządowych (w tym antysmogowych) stanowi wyzwanie dla sektora. Regulacje energetyczno – klimatyczne skutkują sukcesywnym obniżaniem konkurencyjności energetyki węglowej. Kierunki rozwoju branży wydobywczej będą silnie skorelowane także z wytycznymi zawartymi w rządowych dokumentach: Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. (projekt) oraz Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030. W powyżej wskazanych dokumentach przedstawiono rosnące znaczenie OZE, w tym morskiej energetyki wiatrowej, nowych technologii i stopniową zmianę miksu wytwórczego kraju kosztem energetyki konwencjonalnej.

Cele strategiczne

Głównymi celami dla Segmentu Wytwarzanie są:

 • dla TAURON Wytwarzanie: zbudowanie optymalnego, z punktu widzenia rentowności i ryzyka, portfela aktywów wytwórczych oraz jego efektywna eksploatacja,
 • dla TAURON Ekoenergia: podniesienie rentowności aktywów wytwórczych i przygotowanie opcji na zyskowny rozwój obszaru,
 • dla TAURON Ciepło: uzyskanie zwrotu z zainwestowanego kapitału dzięki wzrostowi rynku i satysfakcji klientów.

Cele wyznaczone w Strategii są realizowane poprzez:

 • optymalizację kosztów i nakładów inwestycyjnych i zatrudnienia,
 • optymalizację majątku produkcyjnego,
 • sprzedaż zbędnych aktywów nieprodukcyjnych,
 • projekty inwestycyjne wpływające na unowocześnienie floty wytwórczej.

Aktualizacja Kierunków Strategicznych wskazała, że priorytetem jest odstawienie wszystkich wyeksploatowanych bloków węglowych (klasy 120 MW – do końca 2020 r. i klasy 200 MW – po 2025 r.) i utrzymanie aktywów otrzymujących wsparcie regulacyjne. W portfelu wytwórczym docelowo pozostaną nowoczesne jednostki konwencjonalne: Łagisza 460 MW i Jaworzno 910 MW.

W zakresie OZE przygotowywane są opcje dla rozwoju instalacji OZE poprzez budowę własnych źródeł, zakup działających instalacji oraz gotowych projektów. Aktualizacja kierunków strategicznych wzmocniła istotność rozwoju czystej energii, która będzie podstawą budowy wartości Grupy TAURON. Zaangażowanie w energetykę nisko- i zero emisyjną jest realizowane poprzez:

 • inwestycje w lądowe farmy wiatrowe: dodatkowe 900 MW do 2025 r.,
 • inwestycje w farmy fotowoltaiczne: dodatkowe 300 MW do 2025 r.,
 • gotowość do udziału w projektach farm wiatrowych offshore.

W zakresie wytwarzania, dystrybucji i obrotu ciepłem istotnymi działaniami są: likwidacja niskiej emisji, poszukiwanie rozwiązań w obszarze kogeneracji oraz poprawa poziomu wykorzystania istniejącej infrastruktury.

W ramach Aktualizacji Kierunków Strategicznych założono rynkową weryfikację opcji zbycia TAURON Ciepło.

Dodatkowo, zakłada się sprzedaż udziałów w EC Stalowa Wola i PGE EJ1.

Perspektywy rozwoju

Zaostrzająca się polityka energetyczno-klimatyczna Unii Europejskiej (UE) połączona ze wzrostem cen uprawnień do emisji CO2 wyznaczają kierunek rozwoju energetyki. Ograniczanie systemów wsparcia dla energetyki konwencjonalnej oraz perspektywa braku możliwości skorzystania z derogacji ETS oznacza trwałą utratę rentowności dla tych jednostek. Ograniczanie finansowania zarówno instalacji węglowych, jak i grup kapitałowych posiadających aktywa węglowe oraz zawężająca się baza ubezpieczycieli majątku węglowego obniża finansowy sens utrzymywania jednostek konwencjonalnych. W grudniu 2019 r. Komisja Europejska zaprezentowała Europejski Zielony Ład – plan działań mający na celu wdrożenie strategii prowadzącej do osiągnięcia neutralności klimatycznej na poziomie UE do 2050 r.

Zakłada się wzrost krajowej produkcji energii elektrycznej, w tym z OZE. Obserwuje się dynamiczny rozwój fotowoltaiki, związany przede wszystkim z uruchomieniem programów wsparcia, w tym dla prosumentów. Według SolarPower Europe, Polska w 2019 r. znalazła się na V miejscu w UE pod względem przyrostu nowych mocy fotowoltaicznych. W 2020 r. szacowany jest kolejny rekord przyrostu nowych mocy PV. Dodatkowym czynnikiem wspierającym rozwój jest możliwość pozyskania środków na inwestycje z dedykowanych funduszy przewidywanych na lata 2021-2030.

Rozwój inwestycji OZE dotyczyć będzie również elektrowni wiatrowych na lądzie, a w dłuższej perspektywie na morzu. Zmiany technologiczne dla farm wiatrowych przy sprzyjających regulacjach przełożą się na repowering instalacji, a tym samym na zwiększenie mocy i poprawę efektywności ich wykorzystania.

Kluczową kwestią będzie zapewnienie bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Wprowadzono w Polsce rynek mocy, który jest jednym z elementów wspierających transformację polskiej energetyki. Szansą dla energetyki konwencjonalnej jest uzyskanie odstępstw od wymogów dostosowania jednostek wytwórczych do Konkluzji BAT.

Polityka kraju ukierunkowana na wsparcie kogeneracji i poprawę jakości powietrza może przełożyć się na wzrost inwestycji i rozwój rynku ciepła. Ważnym czynnikiem jest wzrost świadomości społecznej, aktywność samorządów w walce ze smogiem oraz krajowe programy pomocowe. Z drugiej strony możliwości rozwoju rynku ciepłowniczego są ograniczone z uwagi na poprawę efektywności energetycznej budynków oraz wzrost konkurencji ze strony coraz efektywniejszych urządzeń ogrzewania indywidualnego. Należy uwzględnić też ograniczanie finansowania i ubezpieczenia inwestycji węglowych.

Cele strategiczne

Głównym celem Segmentu Dystrybucja jest utrzymanie pozycji lidera na rynku polskim w dziedzinie bezpieczeństwa i efektywności funkcjonowania sieci.

Coroczny poziom nakładów inwestycyjnych w Segmencie Dystrybucja sięga 2 mld zł. Realizowane są głównie zadania związane z przyłączeniem nowych odbiorców oraz modernizacją i rozbudową sieci.

Prowadzone są działania ukierunkowane na zapewnienie elastyczności sieci oraz uproszczenie procedur związanych z przyłączeniami nowych odbiorców. Realizowane inwestycje dostosowują majątek dystrybucyjny do rosnącej ilości energii generowanej przez źródła odnawialne, a także przygotowują sieci do współpracy z infrastrukturą do ładowania pojazdów elektrycznych.

Zrealizowano Program Jedna Dystrybucja złożony z projektów optymalizujących procesy działania w spółce, w tym: działania wpływające na poprawę zadowolenia klientów i poprawę wizerunku firmy.

Perspektywy rozwoju

Kontynuowane będą działania zapewniające niezawodność dostaw energii elektrycznej oraz uproszczenie procedur związanych z przyłączeniami nowych odbiorców i mikroinstalacji. Realizowane inwestycje pozwolą na dostosowanie majątku dystrybucyjnego Grupy TAURON do rosnącej ilości energii generowanej przez rozproszone źródła odnawialne, a także na przygotowanie sieci do współpracy z infrastrukturą do ładowania pojazdów elektrycznych. Rozwój Grupy w zakresie inteligentnych sieci oraz liczników pozwoli wprowadzić dodatkowe funkcjonalności zarówno po stronie dystrybutora, jak i klienta. Na rozwój Segmentu Dystrybucja w znaczny sposób wpłynie możliwość pozyskania środków pomocowych zarówno dla poprawy bezpieczeństwa sieci, jak i działalności badawczo-rozwojowej (B+R).

Działania Segmentu Dystrybucja zależne są od wprowadzanych przez Prezesa URE nowych elementów polityki regulacyjnej. Istotne zmiany w funkcjonowaniu Segmentu Dystrybucja mogą wynikać ze zmian w prawie energetycznym.

Cele strategiczne

Głównym celem Segmentu Sprzedaż jest osiągnięcie pozycji lidera w relacjach z klientami poprzez wysoką jakość obsługi oraz przywództwo produktowe.

Wdrażane są inicjatywy, m.in.: wzrost potencjału sprzedażowego poprzez przekształcenie kanałów obsługi w zintegrowane kanały kontaktu z klientami, wzrost wartości sprzedaży produktów i usług do klientów masowych poprzez rozwój oferty produktowej oraz technik sprzedaży, rozwój produktów i budowę kanałów kontaktu w zakresie produktów specjalistycznych oraz oferty partnerskiej skierowanej do segmentu klientów masowych.

Aktualizacja kierunków strategicznych potwierdziła kontynuację rozwoju nowych produktów i usług okołoenergetycznych, w tym:

 • dla klientów biznesowych: doradztwo i zarządzanie majątkiem i infrastrukturą energetyczną, usługi audytu energetycznego i poprawy efektywności,
 • dla klientów instytucjonalnych: produkty i usługi w zakresie Smart City, elektromobilności, ograniczania niskiej emisji, multiutility.

Perspektywy rozwoju

Działania konkurencji oraz rosnące oczekiwania klientów wpływają na rozwijanie oferty produktowej oraz utrzymanie najwyższych standardów obsługi klienta. Rosnąca świadomość klientów wpływa na wzrost wymagań w zakresie oferowanych produktów oraz szybkości i jakości obsługi. TAURON systematycznie rozwija ofertę produktową, dopasowując ją do oczekiwań klientów indywidualnych i biznesowych oraz rozwija kanały komunikacji zarówno na poziomie platform cyfrowych, jak i kontaktów bezpośrednich.

Firmy konkurencyjne oferują na rynku produkty, które często są bardzo podobne do oferowanych przez Segment Sprzedaż. Przy zbliżonych ofertach cenowych walka o klienta będzie się toczyć na poziomie nowatorskich propozycji produktów i usług, w szczególności na płaszczyźnie platform komunikacji z klientem i jakości obsługi.

Na etapie przygotowywania Strategii założono, że działania w niej określone pozwolą osiągnąć wyznaczone kluczowe cele dla Grupy TAURON:

 1. EBITDA powyżej 4 mld w 2020 r.;
 2. Dotrzymanie kowenantu dług netto/EBITDA poniżej 3,5x;
 3. Utrzymanie wysokiego wskaźnika Customer Satisfaction Index (CSI);
 4. Elektrownie z pozytywnymi przepływami finansowymi do 2020 r.;
 5. Utrzymanie bazy klientów;
 6. Lider marży jednostkowej wśród 4 największych sprzedawców energii w Polsce;
 7. Nowe biznesy będą stanowić przynajmniej 25% przychodów/marży w 2025 r.

Aktualizacja Kierunków Strategicznych wskazała docelową strukturę aktywów wytwórczych Grupy TAURON. Zakładany kierunkowo miks energetyczny jest efektem inwestycji w aktywa nisko- i zeroemisyjne oraz zmniejszeniem liczby jednostek węglowych, co zostało zaprezentowane na poniższym rysunku.

Prognozy zmian miksu Grupy TAURON

Inwestycje w nowe instalacje OZE oraz zmniejszenie liczby jednostek węglowych.

2018

2025

2030

Naturalną konsekwencją zmiany struktury mocy zainstalowanej w Grupie TAURON będzie istotne ograniczenie emisji CO2, co pozwoli uplasować się wśród najbardziej odpowiedzialnych ekologicznie grup. Kierunkowo zakłada się osiągnięcie jednostkowej emisji CO2 znacznie poniżej 550 kg/MWh.

 

 

Wyniki wyszukiwania: