Strategiaw działaniu

Strategia wyznacza priorytety, w ramach których podejmowane jednocześnie działania przekształcają Grupę TAURON w kierunku „energetyki jutra”.

Wynikiem realizacji Strategii są podjęte działania i osiągnięte wartości celów strategicznych, Programu Poprawy Efektywności oraz Inicjatyw Strategicznych.

2019 rok był kolejnym okresem, w którym realizowane były założone w Strategii priorytety:

Zapewnienie stabilności finansowej Grupy TAURON

Zapewnienie stabilności finansowej Grupy TAURON realizowane jest poprzez Program Poprawy Efektywności, realizację Inicjatyw Strategicznych oraz poprawę efektywności inwestycyjnej. W 2018 r. zakończono realizację Programu Poprawy Efektywności przyjętego na lata 2016-2018. Poniższy rysunek przedstawia założenia ww. programu.

W latach 2016-2018, w związku z realizacją Programu Poprawy Efektywności w Grupie TAURON, uzyskano efekt w wysokości 1 719 mln zł, co stanowi 132% zaplanowanych efektów, z czego 1 067 mln zł wpłynęło na EBITDA, a 652 mln zł wynikało z redukcji nakładów inwestycyjnych. Największy udział w osiągniętych efektach miał Segment Dystrybucja i Wytwarzanie.

tauron-model-inforgrafiki_2019-_ebitda-capex2018 tauron-model-inforgrafiki_2019-_ebitda-capex2018

Od 2017 roku w spółkach Grupy realizowane są Inicjatywy Strategiczne. Poniższy rysunek przedstawia założenia Inicjatyw Strategicznych i racjonalizację inwestycji w latach 2017-2020.

Założenia Inicjatyw Strategicznych i racjonalizacja inwestycji w latach 2017-2020.

Realizacja Inicjatyw Strategicznych i racjonalizacja inwestycji 2017 – 2019 (narastająco).

 

W 2019 r. Inicjatywy Strategiczne przyniosły efekt finansowy na poziomie 1.103 mln zł, z czego 566 mln zł wpłynęło na EBITDA, a 537 mln zł wynikało z redukcji nakładów inwestycyjnych (w tym 426 mln zł z tytułu wstrzymania budowy bloku gazowo-parowego klasy 413 MWe z członem ciepłowniczym w Elektrowni Łagisza w Będzinie). Największy udział w osiągniętych efektach miał Obszar Wytwarzanie (395 mln zł) oraz Obszar Sprzedaż (135 mln zł). Uzyskane efekty narastająco do końca 2019 r. wyniosły  3.537 mln zł, z czego 1.536 mln zł pozytywnie wpłynęło na EBITDA, a 2.001 mln zł pochodziło z redukcji nakładów inwestycyjnych.

Zgodnie z Aktualizacją Kierunków Strategicznych, utrzymanie stabilności finansowej wspierane ma być przez rynkową weryfikację opcji strategicznych: dezinwestycje w obszarze Wydobycia i Ciepła. W 2019 roku podjęto decyzję o przeprowadzeniu rynkowej weryfikacji zbycia Zakładu Górniczego Janina. Decyzja ta miała na celu uelastycznienie portfela aktywów Grupy poprzez dostosowanie aktywów górniczych do planowanego zapotrzebowania na paliwo. 10 grudnia 2019 r. zakończono proces poszukiwania potencjalnego inwestora zainteresowanego nabyciem ZG Janina z uwagi na brak ofert kupna. TAURON będzie kontynuował prace nad urentownieniem segmentu wydobycia. Trwają intensywne prace nad przygotowaniem programu optymalizacyjnego dla funkcjonowania TAURON Wydobycie, tak, aby udało się jak najszybciej urentownić zakłady górnicze. Projekt sprzedaży aktywów TAURON Ciepło jest w trakcie realizacji, planowany termin finalizacji – 2020 r.

Budowa silnej grupy kapitałowej w oparciu o trzy filary

TAURON ma najbogatszą ofertę produktów i usług dla klientów wśród polskich grup energetycznych. Działania na rzecz rozwoju Segmentu Sprzedaż są również wspierane poprzez dedykowane projekty w ramach Strategicznej Agendy Badawczej (SAB). Trwają prace nad udoskonalaniem wysokich standardów obsługi klienta oraz rozwojem nowoczesnych i zintegrowanych kanałów sprzedaży i obsługi klienta.

Ważnym ogniwem łańcucha wartości Grupy jest baza aktywów regulowanych obejmujących działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej oraz ciepła. Znacząca część nakładów inwestycyjnych jest przeznaczana na budowę i modernizację sieci dystrybucyjnej. W 2019 r. Grupa zainwestowała w Segment Dystrybucja łącznie 1 785 mln zł, przy jednoczesnych inicjatywach poprawiających efektywność kosztową i organizacyjną tego Segmentu w ramach realizacji programu Jedna Dystrybucja. Główne działania polegały na  ujednolicaniu procesów i systemów oraz wdrożeniu optymalnej i spójnej struktury TAURON Dystrybucja.

W zakresie Segmentów Wydobycie i Wytwarzanie, w 2019 r. kontynuowano działania poprawiające efektywność kosztową i produktywność. Zoptymalizowano nakłady inwestycyjne, które łącznie dla Segmentów Wydobycie i Wytwarzanie w 2019 r. osiągnęły poziom 2 163 mln zł. Jednocześnie, realizowane są strategiczne projekty inwestycyjne. W 2019 r. rozpoczęto proces realizacji inwestycji w ramach projektów dostosowania jednostek wytwórczych do wymogów konkluzji BAT. W wyniku zawarcia umów, będących konsekwencją uczestnictwa w przeprowadzonych aukcjach rynku mocy, jednostki wytwórcze Grupy TAURON będą otrzymywały dodatkowe przychody. W ramach Aktualizacji Kierunków Strategicznych opracowano i przyjęto nowe harmonogramy odstawień bloków klasy 120 i 200 MW. Wszystkie bloki klasy 120 MW będą trwale odstawione do końca 2020 r., natomiast bloki klasy 200 MW będą stopniowo wyłączane z eksploatacji w latach 2026-2030.

W ślad za przyjętą Aktualizacją Kierunków Strategicznych, we wrześniu 2019 r. Grupa TAURON nabyła 5 farm wiatrowych o łącznej mocy 180 MW, dzięki czemu podwojone zostały moce zainstalowane w technologii wiatrowej. Jest to inwestycja wpisująca się w założenia nowej zielonej polityki TAURONA. Dzięki przejęciu farm wiatrowych TAURON znalazł się na drugim miejscu wśród polskich grup energetycznych, pod względem mocy zainstalowanej z lądowych wiatrowych elektrowni zawodowych. W grudniu 2019 r. podpisano umowę na zakup projektu farmy fotowoltaicznej – elektrownia słoneczna Choszczno o planowanej mocy zainstalowanej 6 MW. Planowany termin rozpoczęcia eksploatacji elektrowni to 2021 rok. Jednocześnie trwają prace związane z przygotowaniem do rozwoju instalacji fotowoltaicznych na terenach Grupy niewykorzystanych gospodarczo.

Rozwiń Zwiń

Wdrożenie zmian organizacyjnych wspierających realizację Strategii

Podstawą modelu operacyjnego jest zarządzanie procesowe oraz podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy zdefiniowane jednostki: Centrum Korporacyjne, Obszary Biznesowe i Centra Usług Wspólnych. W ramach kultury innowacyjnej, obok tradycyjnie pojmowanej działalności badawczo-rozwojowej, duże znaczenie zyskała kooperacja Grupy TAURON ze startupami. Nową propozycją Grupy dla startupów jest program akceleracyjny TAURON Progres umożliwiający szybkie przedstawienie rozwiązania ekspertom, bez oczekiwania na otwarcie naboru zgłoszeń.

Wynikiem realizacji Strategii są efekty podjętych działań i osiągnięte wartości celów strategicznych, Programu Poprawy Efektywności oraz Inicjatyw Strategicznych.

Realizowane w 2019 r. cele strategiczne Grupy Kapitałowej TAURON
Lp. Cel strategiczny Realizacja w 2019 r.
1. EBITDA powyżej 4 mld w 2020 r. Cel realizowany jest poprzez podstawową działalność segmentów biznesowych Grupy TAURON. W 2019 r. uzyskano EBITDA na poziomie 3,6 mld zł.
2. Kowenant dług netto/EBITDA poniżej 3,5x Dotrzymanie kowenantów jest efektem zarówno działań wpływających na poprawę wyników finansowych, jak i działań zmierzających do poprawy efektywności inwestycyjnej. W ramach Strategii zoptymalizowano portfel inwestycyjny oraz pozyskano nowoczesne finansowanie w postaci emisji obligacji hybrydowych. Na koniec 2019 r. wskaźnik dług netto/EBITDA wyniósł 2,8x.
3. Utrzymanie wysokiego wskaźnika CSI Grupa TAURON jest liderem branży w zakresie jakości obsługi klienta. Coroczne badania satysfakcji klientów potwierdzają wysoki poziom zadowolenia klientów Grupy. Wyniki badania CSI z grudnia 2019 r. były następujące: dla gospodarstw domowych 83 pkt, dla małych i średnich przedsiębiorstw 78 pkt, a dla klientów biznesowych 78 pkt.
4. Elektrownie z pozytywnymi przepływami finansowymi do 2020 r. Osiągnięcie tego celu będzie wynikiem szeregu działań podejmowanych w ramach Grupy TAURON, m.in.: optymalizacji kosztów i nakładów na jednostki wytwórcze, strategii handlowej Grupy, jak również oddziaływania otoczenia zewnętrznego zarówno regulacyjnego, jak i rynkowego. Istotny, dodatni wpływ na uzyskanie pozytywnych przepływów finansowych jednostek wytwórczych Grupy od 2021 r. będą miały zagwarantowane przychody, uzyskane w ramach wygranych aukcji głównych rynku mocy.
5. Utrzymanie bazy klientów Grupa TAURON jest największym w kraju dystrybutorem i drugim co do wielkości sprzedawcą energii elektrycznej. Utrzymanie bazy klientów stanowi dla Grupy platformę długofalowego wzrostu i jest realizowane przez zarówno działania poprawiające jakość świadczonych usług, m.in. rozwój kanałów komunikacji z klientem, jak i szeroką ofertę produktową. Na koniec 2019 r. Grupa TAURON świadczyła usługi dla ok. 5,5 mln klientów Segmentu Sprzedaż i 5,65 mln klientów Segmentu Dystrybucja.
6. Lider marży jednostkowej wśród 4 największych sprzedawców energii w Polsce Utrzymanie pozycji lidera opiera się zarówno na utrzymaniu wysokiego wolumenu sprzedawanej energii eklektycznej, jak i zdolności do generowania pozytywnego wyniku ekonomicznego. TAURON, koncentrując się na kliencie, buduje szeroką, rentowną bazę produktów i usług. Według danych za III kwartały 2019 r. Grupa utrzymała pozycję lidera marży jednostkowej wśród 4 największych spółek krajowych kalkulowanej jako wynik EBITDA Segmentu Sprzedaż przypadający na energię elektryczną sprzedaną do odbiorców końcowych.
7. Nowe biznesy mają stanowić przynajmniej 25% przychodów/marży w 2025 r. Największym projektem w ramach realizacji celu jest budowa szerokopasmowego dostępu do Internetu. Projekt ten składa się z realizowanego w 7 regionach południowej Polski Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) oraz budowy struktur umożliwiających wykorzystanie potencjału biznesowego infrastruktury w ramach Centrum Usług Biznesowych w TAURON Obsługa Klienta. Atrakcyjność projektu zwiększa wartość dofinansowania, które wynosi 187 mln zł. W zakresie rozwoju eMobility Grupa TAURON realizuje usługę carsharingu oraz buduje infrastrukturę do ładowania samochodów elektrycznych. Na koniec 2019 r. zrealizowano 49 stacji ładowania, na koniec realizowanego etapu sieć zostanie powiększona do 150 stacji. W 2019 r. uruchomiono projekty związane z budową silników kogeneracyjnych w 2 modelach: ESCO dla zewnętrznego klienta oraz modelu zakładającym zoptymalizowanie wykorzystania metanu uzyskanego z wyrobisk górniczych w Zakładzie Górniczym Brzeszcze (ZG Brzeszcze).

Wyniki wyszukiwania: