Opis Strategii – Wstęp

Strategia wyznacza Grupie mapę drogową do osiągnięcia założonych celów. Oznacza to, że zdefiniowane są zadania, osoby odpowiedzialne, niezbędne zasoby oraz spodziewane efekty.

Jednak nie jest możliwe opracowanie planów, które przewidują wszystkie korzystne i niekorzystne zdarzenia, a przez to całkowicie odpornych na możliwe zmiany otoczenia. Dlatego też zadania i podejście do ich realizacji są elastycznie korygowane w reakcji na nowe okoliczności. Grupa dostosowuje się do zmieniających się realiów rynkowych w celu możliwie efektywnego pokonywania przeszkód oraz wykorzystywania szans. Każdorazowo ważny jest pomiar uzyskanych efektów, które zawsze odnosimy do skuteczności działań konkurentów.

Rok 2019 był okresem kontynuacji realizacji Strategii Grupy TAURON na lata 2016-2025 (Strategia), która została przyjęta przez Zarząd i pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą TAURONA w dniu 2 września 2016 r.

Od daty przyjęcia Strategii zmianie uległo część jej założeń, przede wszystkim skonkretyzowały się regulacje istotnie wpływające na działalność biznesową Grupy, m.in. ustawa o rynku mocy, ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, ustawa prawo energetyczne, ustawa o elektromobilności oraz regulacje dotyczące wymagań jakościowych dla paliw stałych. Trwają również prace nad ostatecznym kształtem Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.

Z uwagi na powyższe w dniu 27 maja 2019 r. Zarząd TAURON Polska Energia przyjął, a Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała, Aktualizację Kierunków Strategicznych w Strategii Grupy TAURON na lata 2016-2025 (Aktualizacja Kierunków Strategicznych) będących uzupełnieniem Strategii. Aktualizacja kierunków strategicznych uwzględnia wpływ ww. dokumentów oraz kluczowych zmian regulacyjnych, na Grupę i zakłada tzw. Zielony Zwrot TAURONA, czyli zrównoważoną transformację Grupy w kierunku wiodącej niskoemisyjnej grupy energetycznej w Polsce.

Wyniki wyszukiwania: