Wyzwania energetyki jutra

Spółki sektora energetycznego, aby móc się rozwijać, muszą w szczególności przygotować się na uwarunkowania tzw. energetyki jutra. Oznacza ona transformację energetyki systemowej w kierunku zdecentralizowanego wytwarzania, wzrostu roli połączeń transgranicznych, magazynów energii i nowych usług energetycznych, takich jak „wirtualne elektrownie”, zarządzanie popytem, generacja rozproszona.

 • 102-15

Nowe podejście zmienia także rolę dystrybucji, która musi się zmierzyć z wyzwaniami technologii smart, generacji rozproszonej (w tym prosumenckiej) i dwukierunkowymi przepływami energii elektrycznej.

Wszystkie wymienione zmiany muszą uwzględniać wzrost jakości i bezpieczeństwa dostaw. Ze względu na szybki rozwój energetyki opartej o rozproszone źródła energii odnawialnej dostrzegamy potrzebę zmiany miksu wytwórczego w kierunku zwiększenia elastyczności konwencjonalnych jednostek. Ze względu na rosnący udział źródeł niestabilnych w systemie elektroenergetycznym coraz większą rolę będą odgrywać jednostki pozwalające na szybkie zmiany obciążenia oraz magazyny energii.

W Strategii na lata 2016–2025 zdefiniowaliśmy cztery kluczowe obszary dla Grupy TAURON: regulacje, rynek, klient oraz technologie. Część założeń przyjętych na etapie budowy Strategii, dzisiaj stała się już faktem – w tym m.in. wprowadzenie rynku dwutowarowego czy publikacja konkluzji BAT, ale większość wyzwań w poszczególnych obszarach pozostała aktualna.

Kluczowe wyzwania dla Grupy Kapitałowej TAURON

Strategia i Aktualizacja kierunków strategicznych są odpowiedzią TAURONA na wyzwania stawiane przez otoczenie biznesowe i wymagania klientów sektora energetycznego:

 

Regulacje

Polityka dekarbonizacyjna UE i kolejne regulacje zmierzające do ograniczenia emisji, wprowadzenie modelu regulacji jakościowej w dystrybucji, zmiany w systemie wsparcia dla instalacji OZE oraz działania UE w kierunku wspólnego rynku energii elektrycznej i neutralności klimatycznej.

Rynek

Zmieniające się prognozy cen energii elektrycznej i węgla kamiennego, dostępność węgla kamiennego, popyt na energię elektryczną, zapotrzebowanie na moc, rosnąca konkurencja na rynku detalicznym, rosnący poziom generacji z OZE, ograniczanie finansowania inwestycji węglowych, a także grup kapitałowych posiadających aktywa węglowe.

Klient

Wzrost świadomości klientów i wymagań w zakresie zaspokajania potrzeb oraz kompleksowości oferty, wzrost oczekiwań w zakresie jakości i dostępności obsługi klienta.

Technologia

Spadające ceny technologii odnawialnych i rozproszonych, rosnąca konkurencyjność tych źródeł wobec źródeł konwencjonalnych, zmiana roli dystrybucji w związku z rozwojem energetyki rozproszonej, rozwój technologii smart, mikrogeneracji i magazynowania energii.

tauron-model-inforgrafiki-18 tauron-model-inforgrafiki-18

Szanse i zagrożenia

Szanse:

 • Wprowadzenie rynku dwutowarowego – dodatkowe przychody za utrzymywanie mocy wytwórczych.
 • Wsparcie elektrycznej mobilności (wzrost konsumpcji energii elektrycznej).
 • Wprowadzenie rozwiązań prawnych wspierających ograniczenie niskiej emisji (np. ogrzewanie systemowe).
 • Nowe regulacje dotyczące wsparcia dla kogeneracji.
 • Wykorzystanie środków pomocowych na rozwój działalności Grupy TAURON.

Zagrożenia:

 • Zaostrzająca się polityka energetyczno-klimatyczna UE.
 • Wzrost kosztów wytwarzania energii w źródłach konwencjonalnych wynikający m.in. z kosztów środowiskowych i polityki dekarbonizacyjnej.
 • Brak stabilności i przewidywalności regulacji dla źródeł OZE oraz niepewna przyszłość źródeł OZE opartych na technologii spalania i współspalania biomasy.
 • Konieczność ponoszenia dodatkowych wydatków z tytułu zmian w prawie energetycznym.

Szanse:

 • Dostęp do największej, wśród firm energetycznych w Polsce, bazy klientów.
 • Wejście w okołoenergetyczne segmenty rynku w oparciu o posiadane kompetencje.
 • Komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań wypracowanych w ramach działalności B+R.
 • Własna baza wydobywcza pozwalająca na stabilizację i przewidywalność kosztu paliwa.

Zagrożenia:

 • Spadek marży i mniejsze obciążenia pracy aktywów konwencjonalnych (pogorszenie rentowności, modernizacje lub odstawienia starych jednostek z uwagi na wejście do systemu nowych wysokosprawnych bloków i wymogi Konkluzji BAT.
 • Utrata wolumenu i rentowności Segmentu Sprzedaż.
 • Presja na ceny energii przy rosnących wolumenach wymiany transgranicznej.
 • Ograniczanie finansowania inwestycji węglowych i grup kapitałowych posiadających aktywa węglowe.
 • Wzrost cen towarów i usług negatywnie wpływający na efektywność inwestycyjną.

Szanse:

 • Przewaga konkurencyjna w zakresie jakości obsługi klienta.
 • Segmentacja klientów i oferowanie dodatkowych produktów zgodnie z oczekiwaniami klientów.
 • Rosnąca świadomość i oczekiwania klienta w kierunku kompleksowej, spersonalizowanej oferty dodatkowych usług i produktów.
 • Poszerzenie oferty usług dla klientów w oparciu
  o posiadane kompetencje i zaufanie do marki TAURON.
 • Rozwój nowoczesnych i zintegrowanych kanałów sprzedaży oraz obsługi klienta.
 • Nowe kompetencje i modele biznesowe w oparciu o działalność B+R.
 • Utrzymanie trendu wzrostowego zużycia energii elektrycznej przez odbiorców końcowych.
 • Budowa kompetencji i przewag konkurencyjnych w nowych obszarach działalności.

Zagrożenia:

 • Możliwa utrata klientów związana ze wzrostem liczby konkurentów oferujących klientom podobne produkty oraz ze względu na niskie bariery wejścia na rynek sprzedaży energii elektrycznej.
 • Spadek lojalności klientów – aktywne działania konkurencji.
 • Większa świadomość i wymagania klientów odnośnie jakości obsługi i oferty produktowej.
 • Niezależność energetyczna odbiorców (prosumenci, wyspy energetyczne, magazyny energii, klastry).
 • Budowa własnych źródeł wytwarzania przez odbiorców energochłonnych jako wynik ograniczania kosztów energii elektrycznej.
 • Ucieczka emisji – przenoszenie działalności gospodarczej do innych krajów ze względu na koszt energii.
 • Poniesienie wysokich nakładów na wdrażanie nowych platform obsługi oraz rozwój kanałów kontaktu.

Szanse:

 • Postępujący i zauważalny spadek cen technologii odnawialnych.
 • Rozwój technologii magazynowania, technologii inteligentnych i związanych z wytwarzaniem rozproszonym.
 • Dodatkowe usługi dla klientów związane z nowymi technologiami (Internet Rzeczy, taryfy dynamiczne, wirtualne elektrownie).
 • Opracowanie i wdrożenie (komercjalizacja) własnych innowacyjnych rozwiązań dających przewagę konkurencyjną.

Zagrożenia:

 • Konieczność dostosowania sieci do wzrostu generacji rozproszonej (przepływy dwukierunkowe).
 • Pojawienie się konkurencyjnych kosztowo technologii wytwarzania energii elektrycznej w państwach sąsiadujących z Polską.
 • Rosnąca ilość cyberzagrożeń oraz infrastruktury podatnej na takie ataki.
 • Mnoga liczba standardów komunikacji, problemy z zapewnieniem oczekiwanych celów dla realizowanych projektów.

Wyniki wyszukiwania: