W dniu 29 marca 2019 r. Spółka wyemitowała obligacje podporządkowane (hybrydowe) w kwocie 400 000 tys. zł. w ramach programu emisji obligacji podporządkowanych zawartego z BGK z dnia 6 września 2017 r.

Okres finansowania wynosi 12 lat od daty emisji, przy czym zgodnie z charakterystyką finansowania hybrydowego zdefiniowano na 7 lat pierwszy okres finansowania (tzw. non-call period), w którym nie będzie możliwy wcześniejszy wykup obligacji hybrydowych przez TAURON oraz nie będzie możliwa wcześniejsza ich sprzedaż przez BGK na rzecz osób trzecich (w obu przypadkach z zastrzeżeniem wyjątków określonych w dokumentacji). Umowa przewiduje również możliwość odroczenia płatności odsetek od obligacji hybrydowych, maksymalnie do dnia wykupu obligacji hybrydowych. Podporządkowany charakter obligacji sprawia, iż w przypadku upadłości lub likwidacji TAURON, zobowiązania z nich wynikające będą miały pierwszeństwo zaspokojenia jedynie przed wierzytelnościami akcjonariuszy TAURON. Emisja obligacji hybrydowych ma pozytywny wpływ na stabilność finansową TAURON, ponieważ są one wyłączone z kalkulacji wskaźnika zadłużenia, stanowiącego kowenant niektórych programów finansowania TAURON. Ponadto 50% kwoty obligacji hybrydowych będzie zaliczone przez agencję ratingową Fitch jako kapitał w modelu ratingowym, co przyniesie korzystny wpływ na ocenę ratingową TAURON. Obligacje hybrydowe uzyskały rating agencji ratingowej Fitch na poziomie BB+.

Środki z emisji zostały przeznaczone na finansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych Grupy  TAURON.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wyemitowanych i niewykupionych obligacji w 2019 r. w Grupie TAURON objętych przez podmioty inne niż spółki Grupy TAURON według kolejności terminu wykupu.

Zestawienie wyemitowanych i niewykupionych obligacji w 2019 w Grupie TAURON objętych przez podmioty inne niż spółki Grupy
Emitent Inwestor Rodzaj i wysokość stopy procentowej Termin emisji Termin wykupu Wartość nominalna (tys.)
1. TAURON BNP Paribas WIBOR 6M+stała marża 25.03.2019 r. 25.03.2020 r. 3 100 PLN
09.11.2018 r. 09.11.2020 r. 6 300 PLN
29.02.2016 r. 29.12.2020 r. 51 000 PLN
2. TAURON Euroobligacje Oprocentowanie stałe 05.07.2017 r. 05.07.2027 r. 500 000 EUR
3. „Finanse Grupa TAURON (dawniej: TAURON Sweden Energy) Inwestorzy rynku niemieckiego Oprocentowanie stałe 03.12.2014 r. 03.12.2029 r. 168 000 EUR
4. TAURON BGK WIBOR 6M+stała marża 2014-2016 2019-2029 1 430 000 PLN
5. TAURON EBI Oprocentowanie stałe 17.12.2018 r. 17.12.2030 r. 400 000 PLN
6. TAURON EBI Oprocentowanie stałe 19.12.2018 r. 19.12.2030 r. 350 000 PLN
7. TAURON BGK WIBOR 6M+stała marża 29.03.2019 r. 29.03.2031 r. 400 000 PLN
8. TAURON EBI Oprocentowanie stałe 16.12.2016 r. 16.12.2034 r. 190 000 EUR

W dniu 4 listopada 2019 r. Spółka dokonała terminowego wykupu obligacji rynkowych serii TPEA1119.

Wyniki wyszukiwania: