Udział TAURONw indeksach giełdowych

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. akcje TAURON wchodziły w skład następujących indeksów giełdowych:

  1. WIG – indeks obejmujący wszystkie spółki notowane na Rynku Głównym GPW, które spełniają bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach. Udział TAURON w indeksie WIG: 0,58%.
  2. WIG-Poland – indeks narodowy, w którego skład wchodzą wyłącznie akcje krajowych spółek notowanych na Rynku Głównym GPW, które spełniają bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach. Udział TAURON w indeksie WIG-Poland: 1,21%.
  3. WIG20 – indeks obliczany na podstawie wartości portfela akcji 20 największych i najbardziej płynnych spółek z Rynku Głównego GPW. Udział TAURON w indeksie WIG20: 0,82%.
  4. WIG30 – indeks obejmujący 30 największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na Rynku Głównym GPW. Udział TAURON w indeksie WIG30: 0,76%.
  5. WIG-Energia – indeks sektorowy, w którego skład wchodzą spółki uczestniczące w indeksie WIG i jednocześnie zakwalifikowane do sektora energetyki. Udział TAURON w indeksie WIG-Energia: 13,41%.
  6. RESPECT Index (obliczany do dnia 31 grudnia 2019 r.) – indeks grupował w swoim portfelu spółki działające zgodnie z najwyższymi standardami społecznej odpowiedzialności biznesu. Udział TAURON w RESPECT Index: 1,59%.

Od dnia 1 stycznia 2020 r. akcje TAURON są zaliczane do indeksu WIG-ESG obejmującego akcje spółek uznawanych za odpowiedzialne społecznie tj. takich, które przestrzegają zasad biznesu odpowiedzialnego społecznie, w szczególności w zakresie kwestii środowiskowych, społecznych, ekonomicznych i ładu korporacyjnego. Udział TAURON w WIG-ESG wynosi 4,95%.

Wyniki wyszukiwania: