Partnerstwo społeczno-biznesowe

Realizując cele biznesowe, staramy się postępować zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, tj. niwelować negatywne oddziaływanie na środowisko przy jednoczesnym maksymalizowaniu korzyści płynących dla rozwoju społecznego i gospodarczego.

  • 203-1
  • 102-12

Posiadanie wielu grup interesariuszy wymaga systematycznego budowania relacji z każdą z nich. Staramy się robić to jak najlepiej, aby prawidłowo wywiązać się z naszych zobowiązań.

W działania zmierzające do zwiększenia naszego pozytywnego wpływu angażujemy różnych partnerów – społeczności lokalne, otoczenie klienckie, administrację, organizacje konsumenckie, stowarzyszenia, instytucje naukowe. W każdym przypadku budujemy współpracę w oparciu o zasady PRO – Partnerstwa, Rozwoju i Odwagi, aby jak najefektywniej realizować wspólne cele. Inicjatywy na tym polu realizowane są zarówno przez poszczególne spółki Grupy, jak i Fundację TAURON.

Aktywnie realizujemy Politykę Dobrego Sąsiada

Realizując strategię biznesową, zawsze pamiętamy, że wzrost wartości przedsiębiorstwa powinien być zgodny z interesami szeroko rozumianego otoczenia, w którym funkcjonuje. Dużą wagę przykładamy zatem do relacji ze społecznościami lokalnymi, o czym świadczy szereg działań realizowanych przez nasze spółki. W ich katalogu są inicjatywy zarówno w sferze minimalizacji oddziaływania na środowisko naturalne, jak i w obszarze zaangażowania mieszkańców – szczególnie na etapie planowania inwestycji – z lokalizacji sąsiadujących z zakładami TAURONA. Dzięki nim aktywa Grupy nie tylko na stałe wpisały się w lokalny krajobraz, ale równocześnie zakorzeniły się w świadomości okolicznych społeczności, sprawiając, że firma ma opinię dobrego sąsiada.

W 2019 r. TAURON realizował inicjatywy poruszające zagadnienia ważne z punktu widzenia mieszkańców Górnego i Dolnego Śląska, Opolszczyzny oraz Małopolski. W ramach obchodów kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizowaliśmy drugą edycję autorskiego projektu pn. TAURON Energetyczny Junior Cup. W wydarzeniu, które zostało objęte patronatem Prezesa Rady Ministrów, a także Ministra Energii oraz Ministra Sportu i Turystyki, co roku bierze udział blisko tysiąc młodych piłkarzy i piłkarek z południa Polski. Nie bez powodu wydarzenie organizowane jest jesienią – w ten sposób zachęcamy młodych ludzi do świętowania kolejnych rocznic odzyskania przez Polskę niepodległości.

W 2019 r. powstała też nasza „MegaMoc Kolędowania”, w ramach której pracownicy TAURONA w radiowym studiu nagrali najpiękniejsze polskie kolędy. Wydane w formie pendrive’ów utwory zostały przekazane do szpitali i hospicjów dziecięcych działających na południu kraju.

Aspekty podejścia zarządczego do współpracy ze społecznościami lokalnymi ujęto w strategiach zarządzania komunikacją dla poszczególnych projektów inwestycyjnych. Należy podkreślić, że zasady komunikowania się ze społecznością lokalną uwzględniają wymagania Polityki informacyjnej dla Grupy TAURON, a zwłaszcza zasady komunikacji w obszarze zarządzania informacją giełdową i relacjami inwestorskimi oraz zasadami komunikacji w sytuacjach kryzysowych.

TAURON szczególnie dużą wagę przykłada do kwestii bezpieczeństwa. W tym celu powołano do życia program informacyjno-edukacyjny „Bezpieczniki TAURONA”, który w miarę upływu czasu rozszerzał swój zakres działania na kolejne grupy odbiorców, stając się marką samą w sobie. Obecnie w ramach „Bezpieczników TAURONA” funkcjonują inicjatywy skierowane do osób dorosłych („Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla domu i rodziny”), seniorów („Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla seniora”), dzieci („Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka”) oraz pracowników firm remontowo-budowlanych („Bezpieczniki TAURONA. Włącz w pracy”).

Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka

Program edukacyjny o zasięgu ogólnopolskim skierowany do uczniów szkół podstawowych, grona nauczycielskiego oraz rodziców. Jego celem jest edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych a także popularyzacja zagadnień związanych z powstawaniem i dystrybucją energii. Program jest realizowany przez TAURON Dystrybucja od 2013 r. W 2017 r. nastąpiła zmiana jego formuły – lekcje prowadzone w szkołach, na terenie działania spółki, zostały zastąpione przez multimedialną platformę edukacyjną, zawierającą scenariusze zajęć oraz szereg materiałów dydaktycznych. Część z nich jest przygotowana dla uczniów z niepełnosprawnością. Elementem programu są także zajęcia edukacyjne, odbywające się podczas różnych imprez plenerowych i naukowych oraz w placówkach edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością.

Chroń jeża MegaZwierza

TAURON pomaga swoim pracownikom działać na rzecz środowiska naturalnego. Piotr Gleńsk, pracownik firmy, stworzył w swoim domu azyl dla kolczastych rekonwalescentów. Jeże, które zostały poszkodowane, są chore lub straciły matkę, w domu pana Piotra otrzymują troskliwą pomoc i opiekę. Po powrocie do pełni sił zwierzęta wracają na wolność. W ciągu kilku lat ponad czterdzieści jeży odzyskało formę dzięki wsparciu naszego pracownika.

Piotr Gleńsk to także konstruktor specjalnych domków dla jeży. Te niewielkie budynki zbudowane ze styroduru dzięki wsparciu TAURONA trafiają do parków oraz miejskich chaszczy i zarośli pomagając znaleźć schronienie zwierzętom, które wróciły do swojego środowiska naturalnego.

TAURON promuje także zachowania ekologiczne wśród dzieci i młodzieży, organizując kampanie informacyjne, odczyty, prelekcje i prezentacje w szkołach i przedszkolach.

Prowadzimy regularny dialog z otoczeniem

Aby w jak najlepszym stopniu odpowiadać na potrzeby i oczekiwania interesariuszy, TAURON prowadzi aktywny dialog z otoczeniem. W zależności od grupy interesariuszy dobierane są różne kanały kontaktu. W każdym przypadku staramy się, aby była to komunikacja wielostronna i aby nasi interesariusze mieli możliwość przekazywania informacji zwrotnej.

Sztandarowym przykładem prowadzonej polityki dialogu z otoczeniem jest opracowanie raportu zintegrowanego. Podobnie jak w latach ubiegłych, w proces ten staraliśmy się zaangażować jak najwięcej naszych interesariuszy. Dzięki temu otrzymaliśmy wiarygodną informację zwrotną dotyczącą zawartości naszej publikacji.

Na podkreślenie zasługuje również dialog z kadrą pracowniczą, w tym stroną społeczną. Tylko w 2019 r. odbyło się w TAURONIE 329 spotkań z organizacjami związkowymi. Ponadto, w strukturach spółki-matki funkcjonuje Rzecznik Dialogu Społecznego, będący swoistym łącznikiem między pracodawcą a stroną społeczną. Jego nadrzędnym zadaniem jest koordynowanie i prowadzenie działań w zakresie dialogu społecznego w Grupie TAURON oraz opracowanie koncepcji budowania porozumienia pomiędzy stronami dialogu.

Od lat TAURON organizuje także konferencje energetyczno-samorządowe. Mają one na celu rozszerzenie współpracy z partnerami z samorządów, środowiskiem naukowym i przedsiębiorczym oraz lepsze poznanie problemów nurtujących obie strony. Podczas konferencji omawiane są tematy związane z bezpieczeństwem energetycznym, kwestie iluminacji obiektów dla lepszej ich ekspozycji i poprawy bezpieczeństwa, oszczędnością energii, nowymi innowacyjnymi rozwiązaniami, propagowaniem wiedzy z zakresu energetyki i zagadnień prawnych.

Wyniki wyszukiwania: