Obecnie na rynku energetycznym w Polsce, oprócz Grupy TAURON, działają trzy duże, zintegrowane pionowo grupy energetyczne: PGE, ENEA oraz ENERGA. Ponadto, swoją działalność na terenie Warszawy prowadzi spółka innogy Polska zarządzająca warszawską siecią elektroenergetyczną.

Otoczenie konkurencyjne Grupy Kapitałowej TAURON według dostępnych danych za 2018 r.

Według danych za trzy kwartały 2019 r., w podsektorze wytwarzania energii elektrycznej skonsolidowane grupy energetyczne (PGE, TAURON, ENEA, ENERGA) posiadały 68% udziału w rynku.

Grupa Kapitałowa TAURON jest w pełni zintegrowanym pionowo przedsiębiorstwem energetycznym, które wykorzystuje synergie płynące z rozmiaru i zakresu prowadzonej działalności.

Grupa Kapitałowa TAURON kontroluje łańcuch wartości od wydobycia węgla kamiennego do dostarczenia energii elektrycznej do klientów końcowych. Prowadzi działalność we wszystkich kluczowych segmentach rynku energetycznego (z wyłączeniem przesyłu energii elektrycznej), tj. w obszarze wydobycia węgla kamiennego, wytwarzania, dystrybucji oraz sprzedaży i obrotu energią elektryczną i ciepłem.

Poniższy rysunek przedstawia informacje o EBITDA w strukturze według głównych segmentów.

Wytwarzanie

Grupa TAURON kluczowym producentem energii elektrycznej w Polsce

Udział Grupy TAURON w krajowym rynku wytwarzania energii elektrycznej, mierzony produkcją energii elektrycznej brutto, po trzech kwartałach 2019 r. wyniósł ok. 9%. TAURON jest trzecim największym wytwórcą energii elektrycznej na polskim rynku. Aktywa wytwórcze Grupy są skoncentrowane w południowej Polsce. W tym też regionie znajdują się złoża węgla kamiennego, którym opalane są elektrownie i elektrociepłownie Grupy TAURON. Położenie aktywów wytwórczych w pobliżu złóż węgla pozwala na optymalizację kosztów związanych z transportem tego surowca.

Na koniec 2019 r. aktywa wytwórcze Grupy to w 87% jednostki opalane węglem kamiennym, z czego 10% to nowoczesne wysokosprawne jednostki wytwórcze. Łączna moc zainstalowana TAURONA na dzień 31 grudnia 2019 r. to prawie 5,2 GW. Moc zainstalowana w elektrowniach wiatrowych to 7,4%, w elektrowniach wodnych 2,6%, w jednostkach wytwórczych opalanych biomasą 2,8% łącznej mocy zainstalowanej w Grupie TAURON.

Na tle kraju, po trzech kwartałach 2019 r., moc zainstalowana w jednostkach wytwórczych węglowych Grupy TAURON stanowiła ok. 14% w całości mocy zainstalowanej wszystkich jednostek wytwórczych opartych na węglu kamiennym i brunatnym w Polsce. W zakresie mocy zainstalowanej w elektrowniach wiatrowych, biomasowych i biogazowych oraz wodnych, udział TAURONA wyniósł odpowiednio: ok. 7%, 13% i 6%.

Według danych po trzech kwartałach 2019 r. największym wytwórcą energii elektrycznej w Polsce jest Grupa PGE, której udział w krajowym rynku produkcji energii elektrycznej w trzecim kwartale 2019 r. wynosił ok. 39%, z mocą zainstalowaną równą 16,2 GW. Drugim co do wielkości producentem energii w Polsce jest ENEA, z udziałem w rynku wynoszącym ok. 18% i mocą zainstalowaną 6,3 GW. ENERGA natomiast posiada największy na polskim rynku udział wyprodukowanej energii elektrycznej z OZE – ponad 1,0 TWh w łącznej produkcji własnej wynoszącej 2,8 TWh (36% udział OZE). Łączna moc zainstalowana Grupy ENERGA wynosi 1,4 GW.

Poniższe rysunki przedstawiają informacje o mocy zainstalowanej i wytworzonej energii elektrycznej za trzy kwartały 2019 r.

Produkcja energii elektrycznej brutto
szacunkowe udziały w rynku za trzy kwartały 2019 r.

Moc zainstalowana
szacunkowe udziały w rynku za trzy kwartały 2019 r.

Dystrybucja

Grupa TAURON jest liderem na rynku polskim pod względem ilości klientów dystrybucji oraz wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej.

TAURON jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w kraju. Udział TAURON Dystrybucja w dystrybucji energii elektrycznej do klientów końcowych w trzech kwartałach 2019 r. wyniósł ok. 35%. Sieci dystrybucyjne Grupy obejmują ponad 18% powierzchni kraju. W 2019 r. wolumen energii dostarczonej do odbiorców końcowych wyniósł 51,7 TWh. TAURON jest największym dystrybutorem energii w Polsce, także pod względem przychodów z działalności dystrybucyjnej.

Należy podkreślić, iż działalność dystrybucyjna Grupy TAURON, ze względu na naturalny monopol na wyznaczonym obszarze, jest źródłem stabilnych i przewidywalnych przychodów stanowiących istotną część skonsolidowanych przychodów całej Grupy. Obszar geograficzny dystrybucji energii elektrycznej, na którym historycznie działają spółki z Segmentu Dystrybucja i Segmentu Sprzedaż, charakteryzuje się dużym uprzemysłowieniem i gęstym zaludnieniem, dzięki czemu sieć dystrybucyjna jest bardzo dobrze wykorzystana. W 2019 r. liczba klientów Segmentu Dystrybucja wyniosła 5,65 mln.

Poniższy rysunek przedstawia szacunkowy udział w rynku udziału poszczególnych grup energetycznych w zakresie dystrybucji energii elektrycznej według danych za trzy kwartały 2019 r.

Dystrybucja energii elektrycznej – szacunkowe udziały w rynku za trzy kwartały 2019 r.

Sprzedaż

Grupa TAURON jest drugim największym sprzedawcą energii elektrycznej w Polsce.

TAURON posiada 25% udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych w Polsce. Wolumen sprzedaży detalicznej energii elektrycznej Grupy w 2019 r. wyniósł 33,7 TWh. Liczba klientów Segmentu Sprzedaż Grupy TAURON to ponad 5,5 mln.

Największym sprzedawcą detalicznym jest Grupa PGE, z 33% udziałem w rynku. Pozostałe dwie grupy ENEA i ENERGA posiadają po 15% udziału w rynku.

W segmencie sprzedaży energii elektrycznej dla gospodarstw domowych poszczególne grupy energetyczne związane są geograficznie przede wszystkim z obszarami, na których pełnią funkcję sprzedawcy z urzędu. Konieczność przedkładania do zatwierdzenia taryf dla gospodarstw domowych do Prezesa URE wpływa na ograniczone możliwości pozycjonowania cen w ofertach produktowych, a co za tym idzie, na ich atrakcyjność dla klientów. Ograniczenia te nie dotyczą klientów biznesowych i instytucjonalnych. W tych sektorach istnieje szersza i bardziej otwarta konkurencja.

Poniższy rysunek przedstawia szacunkowy udział w rynku poszczególnych grup energetycznych w zakresie sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych według danych za trzy kwartały 2019 r.

Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych – szacunkowe udziały w rynku za trzy kwartały 2019 r.

Poniższa tabela przedstawia informacje o mocy zainstalowanej oraz wolumenie wytwarzania, dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej po trzy kwartałach 2019 r. oraz udziały w rynku krajowym.

Moc zainstalowana, produkcja, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej według grup energetycznych po III kwartałach 2019 r.
Lp. Grupa Moc zainstalowana Wytwarzanie* Dystrybucja Sprzedaż
Ilość (GW) Udział (%) Ilość (TWh) Udział (%) Ilość (TWh) Udział (%) Ilość (TWh) Udział (%)
1. PGE 16,2 34,5 47,6 39 27,1 25,4 32,8 33,3
2. TAURON 5,2 11 10,4 8,5 37,4 35 25 25,3
3. ENERGA 1,4 2,9 2,8 2,3 16,6 15,5 14,7 14,9
4. ENEA 6,3 13,4 21,8 17,8 14,8 13,8 14,4 14,6
5. Pozostali 17,8 38,2 39,6 32,4 11 10,3 11,7 11,9
Suma 46,9 100 122,2 100 106,9 100 98,6 100

 

* Ilość wytworzonej energii elektrycznej brutto po III kwartałach 2019 r. Źródło: ARE, informacje spółek opublikowane na stronach internetowych, szacunki własne w przypadku spółek publikujących produkcję netto.

Wyniki wyszukiwania: