Wprowadzenie

Ostatnie lata przyniosły wiele znaczących zmian w otoczeniu zewnętrznym Grupy TAURON. Najistotniejsze z nich, z punktu widzenia działalności biznesowej Grupy, to zmiany dotyczące klimatu i środowiska. Obserwowane od lat ocieplenie klimatu, wzrost zanieczyszczeń, a w Polsce poważny problem smogu, wymusza podjęcie konkretnych działań minimalizujących negatywny wpływ działalności Grupy na otoczenie. Skutkiem wzrostu zagrożeń jest zaostrzanie polityki dekarbonizacji oraz wspieranie działań służących ochronie środowiska i przeciwdziałaniu globalnemu ociepleniu, przyjmowanych oraz regulowanych na poziomie Unii Europejskiej i Polski.

W tabeli zestawiono główne czynniki zewnętrzne, które wpływają na wybór i realizację kierunków strategicznych Grupy TAURON.

Czynniki

polityczno- regulacyjne

 • Europejski Zielony Ład – projekt neutralności klimatycznej EU do 2050 r.
 • Dalsze zaostrzenia norm środowiskowych (w tym norm jakości węgla, działania antysmogowe), konieczność dostosowania jednostek wytwórczych do konkluzji BAT
 • Pakiet zimowy i ograniczenie systemów wsparcia dla energetyki konwencjonalnej (EPS 550)
 • Dyrektywy o OZE i efektywności energetycznej, system handlu emisjami EU ETS
 • Funkcjonowanie rynku mocy, wsparcie dla poszczególnych technologii OZE (system aukcyjny, mechanizm wsparcia kogeneracji)
 • Perspektywa braku możliwości skorzystania z derogacji ETS na modernizację aktywów węglowych
 • Nowe instrumenty finansowania: np. fundusz modernizacyjny – z wykluczeniem wsparcia dla projektów węglowych
 • Projekt Polityki Energetycznej Polski, Krajowy Plan na Rzecz Energii i Klimatu
 • Ryzyko wprowadzenia regulacji w sektorze bankowym prowadzących do wzrostu współczynników alokacji kapitału dla kredytów dedykowanych na finansowanie aktywów węglowych

środowiskowe

 • Wzrost średniej globalnej temperatury w efekcie emisji gazów cieplarnianych
 • Wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza pyłami w Polsce (smog)
 • Wysoki poziom emisji gazów cieplarnianych – Polska emituje do atmosfery 18% więcej gazów cieplarnianych w przeliczeniu na jednego mieszkańca i ponad 3 razy więcej w relacji do PKB niż wynosi średnia EU
 • Nasilenie ekstremalnych zjawisk pogodowych – susze, huragany, upały, intensywne deszcze i powodzie (powodujące nie tylko niszczenie gospodarstw domowych, ale również infrastrukturę transportową i energetyczną)
 • Dalsze podnoszenie poziomu mórz; nieodwracalne zmiany w ekosystemach rzek i morzu Bałtyckim (eutrofizacja, utrata różnorodności biologicznej wód)
 • Wyczerpywania się zasobów naturalnych (w tym węgla, drewna i wody)
 • Wzrost istotności gospodarki o obiegu zamkniętym i minimalizacja wytwarzania odpadów
 • Wzrost istotności ograniczania skutków spowodowanych ściekami, odpadami biogennymi, komunalnymi i paliwami w morzach i oceanach

ekonomiczno-rynkowe

 • Rosnące koszty wytwarzania energii (wysokie ceny uprawnień do emisji CO2)
 • Ograniczenie lub brak możliwości finansowania energetyki konwencjonalnej, preferencyjne finansowanie OZE
 • Konkurencyjność kosztowa OZE, rosnący poziom generacji z OZE
 • Wzrost kosztów materiałów, usług i pracy
 • Ograniczone możliwości wydobycia węgla energetycznego (coraz trudniej dostępne pokłady),
 • Działania termomodernizacyjne, wzrost efektywności energetycznej
 • Problem luki pokoleniowej i kompetencyjnej
 • Trudności z pozyskaniem wykwalifikowanej kadry pracowniczej
 • Zagrożenie dla stabilności produkcji i dostaw energii elektrycznej, ryzyko niedoboru mocy w systemie

społeczne

 • Wzrost nastrojów antywęglowych wśród społeczeństwa
 • Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa
 • Poprawa wizerunku firm zużywających energię z OZE
 • Wzrost świadomości i wymagań klienta w zakresie jakości dostarczanych usług i obsługi, zmieniające się potrzeby klientów
 • Zmiana podejścia klienta do sposobu konsumpcji energii elektrycznej
 • Negatywne postrzeganie składowania odpadów

technologiczne

 • Spadające ceny technologii odnawialnych i rozproszonych
 • Rozwój energetyki prosumenckiej, instalacje wyspowe, off-grid,
 • Rozwój elektromobilności
 • Rozwój magazynów energii
 • Digitalizacja energetyki, rozwój inteligentnego opomiarowania i nowe technologie rozliczeń
 • Rozwój technologii w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego
 • Pojawienie się budynków samowystarczalnych energetycznie – Near Zero Emission Buildings

Wyniki wyszukiwania: