10. Utrata wartości aktywów niefinansowych

WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Wartość firmy podlega corocznemu testowi sprawdzającemu, czy nastąpiła utrata wartości oraz każdorazowo, gdy występują przesłanki. Pozostałe niefinansowe aktywa trwałe podlegają testowi na utratę wartości, gdy istnieją przesłanki wskazujące na to, że mogła nastąpić utrata wartości.

W ramach testu na utratę wartości Grupa dokonuje oszacowania wartości odzyskiwalnej danego składnika aktywów lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne („CGU”), do którego dany składnik aktywów należy. W celu przeprowadzenia testu na utratę wartości, wartość firmy przejęta w wyniku połączenia lub nabycia jednostek zostaje w chwili przejęcia przypisana do poszczególnych ośrodków lub zespołów ośrodków wypracowujących środki pieniężne. Informacje dotyczące określenia CGU, do którego alokowana zostaje wartość firmy zawiera nota 21.

Wartość odzyskiwalna składnika aktywów lub CGU odpowiada wyższej z dwóch: wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży lub wartości użytkowej. Jeśli wartość bilansowa składnika aktywów/CGU jest wyższa niż jego wartość odzyskiwalna, ma miejsce utrata wartości i dokonuje się wówczas odpisu do ustalonej wartości odzyskiwalnej.

Odpis z tytułu utraty wartości w pierwszej kolejności przypisuje się do wartości firmy, pozostałą kwotę odpisu alokuje się do poszczególnych aktywów wchodzących w skład CGU do udziału wartości bilansowej poszczególnych aktywów w wartości bilansowej CGU, przy czym w wyniku alokacji odpisu wartość bilansowa składnika aktywów nie może być niższa od najwyższej z trzech kwot: wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia, wartości użytkowej i zera.

W przypadku kiedy przesłanki, z uwagi na które w okresach poprzednich został ujęty odpis z tytułu utraty wartości, już nie występują, odpis ten zostaje odwrócony bądź zmniejszony. Odpis z tytułu utraty wartości dotyczący wartości firmy nie podlega odwróceniu.

W testach na utratę wartości przeprowadzonych na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz 30 czerwca 2019 roku zostały ujęte zmiany wynikające z wejścia w życie MSSF 16 Leasing. Wartość testowanych aktywów została zwiększona o wartość praw do użytkowania aktywów. Jednocześnie prognozowane przepływy pieniężne skorygowano o wartość opłaty z tytułu zobowiązań z tytułu prawa do użytkowania aktywów, która została przeniesiona z kosztów operacyjnych do kosztów finansowych. W zakresie WACC dokonano weryfikacji zmiany poziomu zadłużenia spółek porównywalnych w poszczególnych obszarach działalności w roku 2019 względem roku 2018. Przeprowadzone analizy wykazały, że poziom zmiany zadłużenia jest neutralny dla kalkulacji stopy dyskonta.

PROFESJONALNY OSĄD I SZACUNKI

Grupa ocenia na każdy dzień bilansowy, czy nastąpiły obiektywne przesłanki mogące wskazywać na utratę wartości danego składnika niefinansowych aktywów trwałych. W ramach analizy wystąpienia przesłanek analizowane są zarówno czynniki zewnętrzne, jak i wewnętrzne.

W trakcie przeprowadzania testu na utratę wartości Grupa dokonuje oszacowania wartości odzyskiwalnej.

Oszacowanie wartości użytkowej jednostek generujących przepływy pieniężne odbywa się w oparciu o ich przyszłe przepływy pieniężne, które następnie przy zastosowaniu stopy dyskontowej koryguje się do wartości bieżącej. W ramach kalkulacji wartości użytkowej przyjmuje się szereg założeń, o czym szerzej poniżej.

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2019 roku Grupa ujęła odpisy aktualizujące oraz rozwiązała wcześniej utworzone odpisy dotyczące rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych będące wynikiem testów na utratę wartości aktywów przeprowadzonych na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz 30 czerwca 2019 roku.

Wartość odzyskiwalna tej grupy aktywów odpowiada ich wartości użytkowej.

Odpis aktualizujący i jego odwrócenie ujęte w wyniku testów przeprowadzonych w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2019 roku dotyczy następujących jednostek generujących przepływy pieniężne:

CGU Spółka Poziom stopy dyskontowej
(przed opodatkowaniem) przyjęty
w testach na dzień:
Wartość odzyskiwalna Kwota ujętego odpisu Kwota ujętego odwrócenia odpisu
31 grudnia 2019 30 czerwca 2019
(niebadane)
31 grudnia 2018 Stan na
31 grudnia 2019
Rok zakończony
31 grudnia 2019
Wydobycie TAURON Wydobycie S.A. 14,01% 11,40% 11,58% 371 215 (694 498)
Wytwarzanie – Węgiel TAURON Wytwarzanie S.A. /Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. 8,60% 8,61% 8,59% 6 784 195 (680 363)
Wytwarzanie – Biomasa 8,60% 8,61% 8,59%
ZW Bielsko EC1 TAURON Ciepło Sp. z o.o. 8,57% 7,65% 7,51% 372 007 (12 314)
ZW Bielsko EC2 (2 292)
ZW Katowice 864 007
ZW Tychy 656 832 58 958
Wytwórcy Lokalni 69 196
Przesył 7,51% 7,24% 6,91% 725 726
Elektrownie wodne TAURON Ekoenergia
Sp. z o.o. / TEC
8,90% 9,16% 9,31% 945 111
Farmy wiatrowe 8,94% 9,63% 10,00% 2 168 673 25 962
Razem (1 389 467) 84 920

Odpisy aktualizujące obciążyły koszt własny sprzedaży.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku przeprowadzono testy na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych, uwzględniając następujące przesłanki:

 • długotrwałe utrzymywanie się wartości rynkowej aktywów netto Spółki na poziomie poniżej wartości bilansowej aktywów netto;
 • zmiany w zakresie światowych cen surowców energetycznych, energii elektrycznej oraz dynamiczne wzrosty cen uprawnień do emisji CO2;
 • duża zmienność cen energii na rynku terminowym i utrzymujące się problemy z brakiem płynności;
 • działania regulacyjne mające na celu ograniczenie wzrostu cen energii dla klientów końcowych;
 • zwiększone ryzyka w zakresie produkcji węgla handlowego;
 • skutki wyników dotychczasowych aukcji OZE oraz bardzo dynamicznego rozwoju podsektora prosumentów i mikroinstalacji w związku z uruchomionymi programami wsparcia;
 • skutki wprowadzenia zapisów pakietu zimowego, w tym standardu emisyjnego, niekorzystnie wpływającego na możliwość uczestnictwa w rynku mocy jednostek węglowych po 1 lipca 2025 roku;
 • zaostrzanie norm emisyjności i utrzymujące się niekorzystne warunki rynkowe z punktu widzenia rentowności energetyki konwencjonalnej;
 • spadek stopy wolnej od ryzyka.

Przeprowadzone na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz na dzień 30 czerwca 2019 roku testy wymagały oszacowania wartości użytkowej jednostek generujących przepływy pieniężne, w oparciu o ich przyszłe przepływy pieniężne, które następnie przy zastosowaniu stopy dyskontowej zostały skorygowane do wartości bieżącej.

Testy na utratę wartości rzeczowych i niematerialnych składników aktywów trwałych zostały przeprowadzone na poziomie poszczególnych spółek, z wyjątkiem:

 • TAURON Wytwarzanie S.A. oraz Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o., gdzie identyfikacja ośrodków wypracowujących środki pieniężne („CGU”) została rozpoznana na innym poziomie, identyfikując w obszarze działalności spółek TAURON Wytwarzanie S.A. oraz Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. dwa ośrodki generujące korzyści ekonomiczne: CGU Wytwarzanie Węgiel i CGU Wytwarzanie Biomasa. Głównymi przesłankami było: opublikowanie w roku 2018 przepisów dotyczących nowego mechanizmu Rynku Mocy wprowadzającego nowy produkt – obowiązek mocowy; strategia przystąpienia do Rynku Mocy polegająca na podejściu portfelowym, w którym istotna jest maksymalizacja łącznych przychodów z Rynku Mocy, podział mocy na dostawców, określenie poziomu mocy stanowiącej źródła rezerwowe dla pozostałej mocy zakontraktowanej na rynku mocy oraz wysoka zależność wpływów pieniężnych pomiędzy jednostkami wytwórczymi. Rozstrzygnięcie trzech pierwszych aukcji Rynku Mocy w roku 2018 pozwala na dodatkowe wpływy pieniężne począwszy od roku 2021;
 • TAURON Ciepło Sp. z o.o., gdzie wyodrębniono działalność związaną z wytwarzaniem ciepła i energii elektrycznej oraz związaną z przesyłem i dystrybucją ciepła. Dodatkowo na działalności „wytwarzanie” przeprowadzono również testy dla poszczególnych zakładów wytwarzania: CGU ZW Katowice, CGU ZW Tychy, CGU ZW Bielsko EC1, CGU ZW Bielsko EC2, CGU Wytwórcy Lokalni;
 • TAURON Ekoenergia Sp. z o.o., TEC 1 Sp. z o.o. Mogilno I Sp. Komandytowa, TEC 1 Sp. z o.o. Mogilno II Komandytowa, TEC 1 Sp. z o.o. Mogilno III Sp. Komandytowa, TEC1 Sp. z o.o. Mogilno IV Sp. Komandytowa, TEC 1 Sp. z o.o. Mogilno V Sp. Komandytowa, TEC 1 Sp. z o.o. Mogilno VI Sp. Komandytowa, TEC 1 Sp. z o.o. EW Śniatowo Sp. Komandytowa, TEC 1 Sp. z o.o. EW Dobrzyń Sp. Komandytowa, TEC 1 Sp. z o.o. EW Gołdap Sp. Komandytowa, TEC 1 Sp. z o.o. Ino 1 Sp. Komandytowa, gdzie test został przeprowadzony osobno dla działalności związanej z wytwarzaniem energii elektrycznej w elektrowniach wodnych – CGU Elektrownie wodne oraz dla łącznej działalności związanej z wytwarzaniem energii elektrycznej z farm wiatrowych – CGU Farmy wiatrowe. Konsolidacja farm wiatrowych w jedno CGU wynikała w głównej mierze ze specyfiki i charakteru podstawowych umów na serwis oraz zarządzania technicznego poszczególnych parków wiatrowych pozwalającego na optymalizację procesu wytwarzania dążącego do poprawy wskaźników ekonomicznych eksploatowanych farm wiatrowych. Ponadto z punktu widzenia zarządczej analizy istotne jest pojęcie grupy aktywów produkujących energię w technologii wiatrowej, a nie pojedyncze funkcjonowanie farm wiatrowych. Ma to również znaczenie w celu zintegrowanego zarządzania portfelem wyprodukowanego wolumenu pochodzącego z farm wiatrowych oraz sprzedaży energii elektrycznej i praw majątkowych w ramach Grupy TAURON.

Kluczowe założenia przyjęte w testach na dzień 31 grudnia 2019 roku:

Kategoria Opis
Węgiel Ceny węgla w najbliższych latach przyjęto na lekko spadkowym poziomie. W ujęciu długoterminowym ceny węgla będą silniej spadać wskutek realizacji polityki klimatycznej i odchodzenia kolejnych krajów od węgla, jak również przez rosnącą produkcję energii w źródłach OZE. Ceny prognozowane do 2030 roku wykazują niezmiennie tendencję spadkową. W latach 2021-2040 przyjęto realny spadek cen węgla energetycznego o 14%.
Energia elektryczna Przyjęta prognoza hurtowych cen energii elektrycznej w latach 2020-2029 z perspektywą do roku 2040, zakłada m.in. wpływ bilansu popytu i podaży na energię elektryczną, kosztów zakupu paliw oraz uprawnień do emisji CO2. W stosunku do średniej ceny SPOT w 2019 roku założono wzrost ceny na rok 2020 o 19%, głównie ze względu na wzrost cen uprawnień do emisji CO2. W kolejnym 2021 roku założono wzrost cen energii o 3% w stosunku do roku 2020, co wynika m.in. z przewidywań dalszego wzrostu cen uprawnień do emisji CO2 oraz wyłączania jednostek konwencjonalnych w Niemczech – co powinno zmniejszyć wolumen eksportu energii do Polski. Następnie w okresie do 2029 roku przyjęto wzrost cen o 8% w relacji do roku 2021, głównie ze względu na znaczne odstawienia jednostek po roku 2025, w latach 2030-2040 przyjęto spadek cen o 14% (w cenach stałych) w stosunku do roku 2029. Przyjęto ścieżkę cen detalicznych energii elektrycznej na podstawie hurtowej ceny energii czarnej przy uwzględnieniu kosztu akcyzy, kosztu obowiązku umorzenia świadectw pochodzenia oraz spodziewanego poziomu marży.
CO2 Przyjęto limity emisji CO2 dla produkcji ciepła zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów, które skorygowano o poziom działalności, tj. produkcji ciepła. Przyjęto wzrostową ścieżkę ceny uprawnień do emisji CO2 w latach 2020-2029 z perspektywą do roku 2040. W 2021 roku założono cenę uprawnień do emisji CO2 wyższą o 25% w stosunku do średniej ceny w 2019 roku. Do 2028 roku założono wzrost ceny rynkowej o około 33% w porównaniu do średniej ceny w 2019 roku, w latach 2029-2040 założono nieznaczne spadki cen uprawnień do emisji CO2 w stosunku do 2028 roku (w cenach stałych), łącznie o 11%. Wynika to założonej większej dekarbonizacji gospodarki i spadku popytu na uprawnienia po roku 2030. W projekcjach długoterminowych CGU Węgiel założono zakup uprawnień do emisji CO2 na poziomie całości planowanego niedoboru w roku, którego dotyczy emisja. Założono tym samym rozwiązanie rezerwy na niedobór CO2 końcem roku, którego ta rezerwa dotyczy.
Świadectwa pochodzenia energii Przyjęto ścieżkę cenową dla świadectw pochodzenia oraz obowiązki umorzenia w kolejnych latach na bazie aktualnej ustawy OZE.
Rynek mocy Założono wyłączenie mechanizmu operacyjnej rezerwy mocy od początku roku 2021, a więc od momentu wdrożenia Rynku Mocy. Uwzględniono wdrożenie mechanizmu Rynku Mocy, zgodnie z przyjętą i notyfikowaną Ustawą o rynku mocy i Regulaminem Rynku Mocy. Założono uruchomienie płatności za moc od roku 2021 i utrzymanie ich do roku 2025 dla istniejących jednostek węglowych niespełniających kryterium EPS 550 (dla których jednostkowa emisyjność przekracza 550kg/MWh). Dla jednostek, które otrzymały lub otrzymają kontrakty wieloletnie do dnia 31 grudnia 2019 roku, a nie spełniają kryterium EPS 550 założono utrzymanie płatności do końca obowiązywania kontraktu.
OZE Dla energii zielonej uwzględniono ograniczone okresy wsparcia, zgodnie z założeniami zapisów ustawy o odnawialnych źródłach energii określającej nowe mechanizmy przyznawania wsparcia dla energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach. Okres wsparcia został ograniczony do 15 lat liczonych od momentu wprowadzenia do sieci po raz pierwszy energii elektrycznej, za którą przysługiwało świadectwo pochodzenia.
WACC Przyjęto poziom średniego ważonego kosztu kapitału (WACC) kształtujący się w okresie projekcji dla poszczególnych CGU między 6,52% – 14,01% w ujęciu nominalnym przed opodatkowaniem przy uwzględnieniu stopy wolnej od ryzyka odpowiadającej rentowności 10 – letnich obligacji Skarbu Państwa (na poziomie 2,81%) oraz premii za ryzyko działalności właściwej dla branży energetycznej (6,25%). Stopa wzrostu zastosowana do ekstrapolacji prognoz przepływów pieniężnych wykraczających poza szczegółowy okres objęty planowaniem została przyjęta na poziomie 2,5% i odpowiada zakładanej długoterminowej stopie inflacji. Poziom WACC na dzień 31 grudnia 2019 roku wzrósł w porównaniu do poziomu na dzień 31 grudnia 2018 roku głównie z powodu wzrostu kosztu długu oraz premii za ryzyko rynkowe.
Przychód regulowany
i taryfowy
Założono przychód regulowany przedsiębiorstw dystrybucyjnych zapewniający pokrycie uzasadnionych kosztów oraz osiągnięcie zwrotu z zaangażowanego kapitału na uzasadnionym poziomie. Poziom zwrotu uzależniony jest od Wartości Regulacyjnej Aktywów. Założono przychód taryfowy przedsiębiorstw ciepłowniczych zapewniający pokrycie uzasadnionych kosztów oraz osiągnięcie zwrotu z zaangażowanego kapitału na uzasadnionym poziomie.
Wolumen sprzedaży i zdolności produkcyjne Przyjęto wolumeny sprzedaży do klientów końcowych uwzględniające wzrost PKB oraz rosnącą konkurencję na rynku. Uwzględniono utrzymanie zdolności produkcyjnych istniejących aktywów trwałych w wyniku prowadzenia inwestycji o charakterze odtworzeniowym.

Założenia wykorzystano również do oszacowania wartości użytkowej pozostałych aktywów niematerialnych.

Konieczność dokonania odpisu aktywów CGU Wydobycie (w pierwszym i drugim półroczu 2019 roku) oraz CGU Wytwarzanie-Węgiel, CGU ZW Bielsko EC1 i CGU ZW Bielsko EC2 (w drugim półroczu 2019 roku) wynikała z następujących kwestii:

 • CGU Wydobycie – w pierwszym półroczu 2019 roku w szczególności z aktualizacji założeń techniczno-ekonomicznych, głównie w zakresie planów eksploatacji i dostępności złóż. Aktualizacja założeń dotyczyła okresu przed uzyskaniem istotnych efektów z inwestycji strategicznych to jest przed rokiem 2024. W drugim półroczu 2019 roku wynikała w szczególności z aktualizacji założeń rynkowych w zakresie kosztu kapitału;
 • CGU Wytwarzanie – Węgiel – głównie z polityki klimatycznej Unii Europejskiej wpływającej na prognozowany poziom marż na sprzedaży energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych oraz przesunięcia oddania do eksploatacji bloku 910 MW w Jaworznie;
 • CGU ZW Bielsko EC1 oraz CGU ZW Bielsko EC2 – w szczególności z aktualizacji założeń rynkowych w zakresie kosztu kapitału.

Możliwość odwrócenia odpisu aktywów poszczególnych CGU w drugim półroczu 2019 roku  wynikała z następujących kwestii:

 • CGU ZW Tychy – z trwałego charakteru reorganizacji pracy bloku biomasowego celem maksymalnego wykorzystania potencjału produkcji ze źródła odnawialnego;
 • CGU Farmy Wiatrowe – głównie ze zmiany regulacji w zakresie OZE (dotyczących sposobu wyznaczania opłaty zastępczej) mających pozytywny wpływ na wyniki finansowe generowane przez aktywa oparte na odnawialnych źródłach energii oraz fundamentalnej zmiany czynników rynkowych związanych z wytwarzaniem energii z OZE, a tym samym wzrostem konkurencyjności w stosunku do generacji konwencjonalnej.

Wyniki analizy wrażliwości dla poszczególnych jednostek generujących środki pieniężne wykazały, że najistotniejszy wpływ na wartość użytkową testowanych aktywów mają przede wszystkim: prognozowane ceny energii elektrycznej, ceny uprawnień do emisji CO2, przyjęte stopy dyskontowe oraz ceny węgla kamiennego. Poniżej zaprezentowano szacowane zmiany odpisu aktualizującego wartość aktywów segmentów Wydobycie i Wytwarzanie na dzień 31 grudnia 2019 roku w efekcie zmian najistotniejszych założeń.

Parametr Zmiana Wpływ na odpis aktualizujący
(w mln zł)
Zwiększenie
odpisu netto
Zmniejszenie
odpisu netto
Zmiana cen energii elektrycznej w okresie prognozy +1% 0 385
-1% 385 0
Zmiana cen uprawnień do emisji CO2 w okresie prognozy +1% 153 0
-1% 0 153
Zmiana WACC (netto) +0,1 p.p. 130 0
-0,1 p.p. 0 132
Zmiana cen węgla kamiennego w okresie prognozy +1% 60 0
-1% 0 60

Analizę wrażliwości przeprowadzono dla zmiany stopy dyskonta i zmiany poziomu WACC przyjętego do kalkulacji przychodu regulowanego w latach 2025-2029 oraz w okresie rezydualnym. Poniżej zaprezentowano szacowane wpływy na odpis aktualizujący wartość aktywów segmentu Dystrybucja na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Parametr Zmiana Wpływ na zwiększenie
odpisu aktualizującego
(w mln zł)
Zmiana WACC (netto) +0,1 p.p. 527
-0,1 p.p.
Zmiana WACC przyjętego do kalkulacji przychodu regulowanego w latach
2025-2029 oraz w okresie rezydualnym
+0,1 p.p.
-0,1 p.p. 347

Test przeprowadzono w odniesieniu do aktywów netto powiększonych o wartość firmy na poszczególnych segmentach operacyjnych. Podstawę wyceny wartości odzyskiwalnej poszczególnych spółek stanowiła ich wartość użytkowa.

Test został przeprowadzony w oparciu o bieżącą wartość szacowanych przepływów pieniężnych z działalności. Wyliczeń dokonano na podstawie szczegółowych prognoz na okres od 2019 do 2028 roku oraz oszacowanej wartości rezydualnej. Wykorzystanie prognoz dłuższych niż 5 – letnie wynika w szczególności z długotrwałych procesów inwestycyjnych w branży energetycznej. Założenia makroekonomiczne i sektorowe przyjmowane do prognoz aktualizowane są tak często, jak występują obserwowane na rynku przesłanki do ich zmiany. Prognozy uwzględniają także znane na dzień przeprowadzenia testu zmiany w otoczeniu prawnym.

Poziom średniego ważonego kosztu kapitału (WACC) przyjętego dla wyliczeń kształtującego się w okresie projekcji dla poszczególnych CGU między 7,02% – 7,80% w ujęciu nominalnym przed opodatkowaniem przy uwzględnieniu stopy wolnej od ryzyka odpowiadającej rentowności 10 – letnich obligacji Skarbu Państwa (na poziomie 2,81%) oraz premii za ryzyko działalności właściwej dla branży energetycznej (6,25%). Stopa wzrostu zastosowana do ekstrapolacji prognoz przepływów pieniężnych wykraczających poza szczegółowy okres objęty planowaniem została przyjęta na poziomie 2,5% i odpowiada zakładanej długoterminowej stopie inflacji. Poziom WACC na dzień 31 grudnia 2019 roku spadł w porównaniu do poziomu na dzień 31 grudnia 2018 roku z powodu spadku stopy wolnej od ryzyka.

Kluczowe założenia wpływające na oszacowanie wartości użytkowej oraz stopy dyskontowe przyjęte w testach:

Segment operacyjny Kluczowe założenia Poziom stopy dyskontowej (przed opodatkowaniem)
przyjęty w testach na dzień:
31 grudnia 2019 30 czerwca 2019 (niebadane) 31 grudnia 2018
Dystrybucja Założono przychód regulowany przedsiębiorstw dystrybucyjnych zapewniający pokrycie uzasadnionych kosztów oraz osiągnięcie zwrotu z zaangażowanego kapitału na uzasadnionym poziomie. Poziom zwrotu uzależniony jest od tzw. Wartości Regulacyjnej Aktywów. 7,02% 7,78% 7,61%
Utrzymanie zdolności produkcyjnych istniejących aktywów trwałych w wyniku prowadzenia inwestycji o charakterze odtworzeniowym.

Przeprowadzony na dzień 31 grudnia 2019 roku test na utratę wartości nie wskazał na utratę bilansowej wartości firmy.

Wyniki wyszukiwania: