12. Rekompensaty

Rok zakończony
31 grudnia 2019
Kwota różnicy ceny 637 595
Rekompensata finansowa 315 055
Razem 952 650

W dniu 28 grudnia 2018 roku weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw („Ustawa”). Zgodnie z Ustawą w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2018 roku przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się obrotem energią elektryczną zostały zobowiązane do stosowania w 2019 roku cen i stawek opłat brutto nie wyższych niż ceny i stawki opłat brutto zawartych w taryfie lub cenniku energii elektrycznej obowiązujących w dniu 30 czerwca 2018 roku, uwzględniając zmniejszenie stawki podatku akcyzowego na energię elektryczną.

Ustawa, znowelizowana w trakcie roku 2019, narzuciła na spółki obrotu obowiązek stosowania ceny z dnia 30 czerwca 2018 roku w zakresie następujących grup odbiorców końcowych:

  • odbiorców końcowych z taryfy G, dla których w pierwszym i drugim półroczu 2019 roku zawsze stosuje się cenę z dnia 30 czerwca 2018 roku ustaloną zgodnie z zasadami określonymi w aktach wykonawczych do Ustawy;
  • odbiorców końcowych, należących do grupy: mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców, szpitali, jednostek sektora finansów publicznych albo innych państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dla których cenę z dnia 30 czerwca 2018 roku stosuje się w pierwszym półroczu 2019 roku zawsze, natomiast w drugim półroczu 2019 roku pod warunkiem złożenia oświadczenia odbiorcy końcowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Ustawy;
  • pozostałych odbiorców końcowych, dla których cenę z 30 czerwca 2018 roku stosuje się wyłącznie w pierwszym półroczu 2019 roku.

Jednocześnie znowelizowana Ustawa przewiduje dwie formuły rekompensat dla przedsiębiorstw obrotu w postaci:

  • kwoty różnicy cen dla okresu od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku – w odniesieniu do wszystkich odbiorców („Kwota różnicy ceny”);
  • rekompensaty finansowej dla okresu od 1 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku – w odniesieniu do odbiorców końcowych, o których mowa w art. 5 ust. 1a, tj. odbiorców względem których spółki mają obowiązek stosować ceny z 30 czerwca 2018 roku („Rekompensata finansowa”).

Grupa ujęła w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku skutki wejścia w życie znowelizowanej Ustawy oraz aktów wykonawczych do niej wydanych, w postaci:

  • kwoty należnych rekompensat dla przedsiębiorstw obrotu w postaci Kwoty różnicy ceny i Rekompensaty finansowej w łącznej wysokości 952 650 tysięcy złotych.

Mając na uwadze złożone na dzień 31 grudnia 2019 roku przez spółki obrotu Grupy TAURON wnioski do Zarządcy Rozliczeń S.A. o wypłatę Kwoty różnicy ceny oraz Rekompensaty finansowej za okres styczeń – listopad 2019 roku, jak również wniosek o Rekompensatę finansową za miesiąc grudzień 2019 roku złożony po dniu bilansowym w dniu 12 stycznia 2020 roku, Grupa ujęła przychody z tytułu Kwoty różnicy ceny w kwocie 637 595 tysięcy złotych oraz przychody z tytułu Rekompensaty finansowej za okres drugiego półrocza 2019 roku w kwocie 315 055 tysięcy złotych. Powyższe przychody zostały obliczone w kwocie różnicy między wielkością przychodów za obrót energią elektryczną na rzecz odbiorców końcowych, określoną na podstawie średnioważonej wolumenem ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym powiększonej o pozostałe koszty jednostkowe (obejmujące m.in. koszty własne prowadzenia działalności gospodarczej, koszty bilansowania charakterystyki zapotrzebowania na energię elektryczną, koszty uzyskania i umorzenia świadectw pochodzenia lub poniesienia opłaty zastępczej oraz marżę) a wielkością przychodów wynikających z zastosowania cen energii elektrycznej stosowanych w dniu 30 czerwca 2018 roku.

Na dzień bilansowy spółki obrotu Grupy TAURON otrzymały środki pieniężne z tytułu Kwoty różnicy ceny oraz Rekompensaty finansowej za okres styczeń – wrzesień 2019 roku w wysokości 801 536 tysięcy złotych. Środki pieniężne z tytułu Rekompensaty finansowe za okres czwartego kwartału 2019 roku w wysokości 151 114 tysięcy złotych wpłynęły do Spółek obrotu po dniu bilansowym, do dnia 27 lutego 2020 roku. Należność na dzień 31 grudnia 2019 roku z tytułu rekompensat dla przedsiębiorstw obrotu w wysokości 151 114 tysięcy złotych została zaprezentowana w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej w ramach pozostałych aktywów finansowych.

  • korekt zmniejszających przychody od klientów dotyczące 2019 roku, wynikających z konieczności dostosowania cen do zapisów znowelizowanej Ustawy.

Korekty dotyczą wszystkich odbiorców, dla których cenę z 30 czerwca 2018 roku stosuje się w pierwszym półroczu 2019 roku i w stosunku do których nie zostały obniżone ceny w umowach od dnia 1 stycznia 2019 roku oraz, w przypadku drugiego półrocza 2019 roku, mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców, szpitali, jednostek sektora finansów publicznych albo innych państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którzy złożyli oświadczenia odbiorcy końcowego, zgodnie z ustawowym wzorem. Kwota ujętych korekt wyniosła 569 572 tysiące złotych. Na dzień bilansowy zobowiązanie do zwrotu odbiorcom nadpłaconych kwot prezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej  w ramach krótkoterminowych pozostałych zobowiązań finansowych wynosiło 41 720 tysięcy złotych.

Poza powyższymi korektami Grupa dokonała w fakturach wystawianych za okres wrzesień – grudzień 2019 roku obniżenia ceny dla uprawnionych odbiorców, co według szacunków Grupy wpłynęło na obniżenie przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej o kwotę 85 171 tysięcy złotych.

Wyniki wyszukiwania: