13.3. Koszty amortyzacji oraz odpisy aktualizujące

Rok zakończony
31 grudnia 2019
Rok zakończony
31 grudnia 2018
Amortyzacja, w tym ujęta w pozycji: (1 991 733) (1 838 941)
Koszt własny sprzedaży (1 876 048) (1 745 333)
Koszty sprzedaży (40 964) (39 559)
Koszty ogólnego zarządu (46 333) (34 927)
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby (28 388) (19 122)
Odpis aktualizujący, w tym ujęty w pozycji: (1 310 000) (862 209)
Koszt własny sprzedaży (1 275 480) (815 410)
Koszty sprzedaży (9 151) (9 757)
Koszty ogólnego zarządu (25 311) (37 042)
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby (58)
Razem (3 301 733) (2 701 150)

Wzrost kosztów amortyzacji wynika głównie z ujęcia w bieżącym okresie amortyzacji od praw do użytkowania aktywów w wysokości 93 049 tysięcy złotych w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2019 roku MSSF 16 Leasing.

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2019 roku Grupa ujęła odpisy aktualizujące w segmentach Wytwarzanie i Wydobycie oraz rozwiązała w części utworzone wcześniej odpisy w segmencie Wytwarzanie, co jest wynikiem przeprowadzonych na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz 30 czerwca 2019 roku testów na utratę wartości. Łączny wpływ na wynik finansowy brutto Grupy roku 2019 wyniósł 1 304 547 tysięcy złotych (nadwyżka utworzenia nad rozwiązaniem). Testy i ich wyniki zostały szerzej opisane w nocie 10 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Dodatkowo, w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2019 spółki Grupy tworzyły i rozwiązywały odpisy na aktywa indywidualne, aktywa z tytułu umów z klientami oraz aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży, co obciążyło łącznie koszty operacyjne Grupy w kwocie 5 453 tysiące złotych.

Łączny odpis aktualizujący rzeczowe aktywa trwałe, aktywa niematerialne oraz prawa do użytkowania aktywów w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2019 roku wyniósł 1 310 000 tysięcy złotych.

Wyniki wyszukiwania: