17.1. Obciążenia podatkowe w sprawozdaniu z całkowitych dochodów

Rok zakończony
31 grudnia 2019
Rok zakończony
31 grudnia 2018
(dane przekształcone)
Bieżący podatek dochodowy (186 426) (341 630)
Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego (192 668) (331 740)
Korekty dotyczące bieżącego podatku dochodowego z lat ubiegłych 6 242 (9 890)
Odroczony podatek dochodowy 190 111 44 028
Podatek dochodowy wykazywany w wyniku finansowym 3 685 (297 602)
Podatek dochodowy dotyczący pozostałych całkowitych dochodów, w tym: 23 770 7 436
podlegających przeklasyfikowaniu w wynik finansowy (2 884) 4 617
nie podlegających przeklasyfikowaniu w wynik finansowy 26 654 2 819

Spadek bieżącego obciążenia z tytułu podatku dochodowego w stosunku do okresu porównywalnego wiąże się z uwzględnieniem w rozliczeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku wyższej straty podatkowej spółki z segmentu Wydobycie.

Wyniki wyszukiwania: