17.2. Uzgodnienie efektywnej stawki podatkowej

Rok zakończony
31 grudnia 2019
Rok zakończony
31 grudnia 2018
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (15 368) 504 647
Podatek według ustawowej stawki podatkowej obowiązującej w Polsce, wynoszącej 19% 2 920 (95 883)
Korekty dotyczące podatku dochodowego z lat ubiegłych 6 242 (9 890)
Efekty podatkowe następujących pozycji: (18 664) (173 382)
Nadwyżka (utworzenia)/rozwiązania niepodatkowych rezerw i odpisów aktualizujących (29 607) (1 460)
PFRON (5 673) (5 141)
Trwałe różnice w kosztach związanych z rzeczowymi aktywami trwałymi (3 643) (4 459)
Trwała utrata wartości firmy (2 655)
Pozostałe koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu (31 634) (7 430)
Udział w wyniku wspólnych przedsięwzięć 9 110 10 429
Zmiany szacunku w podatku odroczonym z tytułu przychodów i kosztów mających odmienny moment podatkowy 27 511 (181 845)
Pozostałe przychody nie podlegające opodatkowaniu 15 272 19 179
Zysk z okazyjnego nabycia 22 708
Pozostałe (9 521) (18 447)
Podatek według efektywnej stawki podatkowej wynoszącej
24,0% (2018 – 59,0%)
3 685 (297 602)
Podatek dochodowy (obciążenie) wykazany w wyniku finansowym 3 685 (297 602)

Spadek efektywnej stawki podatkowej w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2019 roku w stosunku do okresu porównywalnego związany jest w głównej mierze z ujęciem zmiany szacunku podatku odroczonego z tytułu odmiennego momentu podatkowego i bilansowego rozpoznania szacowanych przychodów wynikających z dostaw energii elektrycznej i gazu dokumentowanych prognozami.

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2019 roku wdrożone zostały rozwiązania informatyczne, wspierające określenie wartości przychodu, który dotyczy okresów rozliczeniowych mających zakończyć się w przyszłym okresie księgowym. Wpływ zmiany szacunku został odniesiony w wynik finansowy roku zakończonego dnia 31 grudnia 2019 roku.

Wyniki wyszukiwania: