17.3. Odroczony podatek dochodowy

Stan na
31 grudnia 2019
Stan na
31 grudnia 2018
od różnicy pomiędzy podatkową a bilansową wartością środków trwałych, aktywów 1 880 816 1 503 445
od różnicy pomiędzy podatkową a bilansową wartością aktywów finansowych 48 137 65 366
z tytułu odmiennego momentu podatkowego uznania przychodu ze sprzedaży produktów i usług 327 914 360 507
od różnicy pomiędzy podatkową a bilansową wartością praw majątkowych pochodzenia energii 17 623 10 227
pozostałe 66 780 52 929
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego 2 341 270 1 992 474
od rezerw bilansowych i rozliczeń międzyokresowych 665 886 490 191
od różnicy pomiędzy podatkową a bilansową wartością środków trwałych oraz aktywów niematerialnych 495 875 194 224
nieodpłatnie otrzymana infrastruktura energetyczna i otrzymane opłaty przyłączeniowe 7 859 12 039
od różnicy pomiędzy podatkową a bilansową wartością aktywów i zobowiązań finansowych 292 771 145 497
z tytułu odmiennego momentu podatkowego uznania kosztu sprzedaży produktów i usług 277 964 312 824
straty podatkowe 6 533 15 358
pozostałe 11 185 28 692
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 1 758 073 1 198 825
Po skompensowaniu sald na poziomie spółek z Grupy Kapitałowej podatek odroczony Grupy prezentowany jest jako:
Aktywo z tytułu podatku odroczonego 22 088 30 105
Zobowiązanie z tytułu podatku odroczonego (605 285) (823 754)

W związku z wejściem w życie MSSF 16 Leasing na dzień 1 stycznia 2019 roku Grupa ujęła prawa do użytkowania aktywów oraz zobowiązanie z tytułu leasingu, o czym szerzej w nocie 8.1 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, co wpłynęło na wzrost zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego od różnicy pomiędzy podatkową a bilansową wartością rzeczowych aktywów trwałych, aktywów niematerialnych oraz praw do użytkowania aktywów oraz wzrost aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego od różnicy pomiędzy podatkową a bilansową wartością aktywów i zobowiązań finansowych w wysokości 174 442 tysiące złotych.

Zmiana stanu zobowiązania i aktywa z tytułu podatku odroczonego

Rok zakończony 31 grudnia 2019 Rok zakończony 31 grudnia 2018
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego Aktywa z tytułu podatku odroczonego Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego Aktywa z tytułu podatku odroczonego
Bilans otwarcia 1 992 474 1 198 825 1 756 752 931 009
Wpływ zastosowania MSSF 16, MSSF 9 i MSSF 15 174 442 174 442 9 634 (10 525)
Bilans otwarcia po przekształceniu 2 166 916 1 373 267 1 766 386 920 484
Zmiana stanu:
w korespondencji z wynikiem finansowym 138 478 328 589 230 635 274 663
w korespondencji z pozostałymi całkowitym dochodami 2 884 26 654 (4 617) 2 819
nabycie przedsięwzięcia 28 950 25 828
pozostałe zmiany 4 042 3 735 70 859
Bilans zamknięcia 2 341 270 1 758 073 1 992 474 1 198 825

Wyniki wyszukiwania: