19. Rzeczowe aktywa trwałe

WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Kluczowe dla Grupy środki trwałe w poszczególnych segmentach to:

  • w obszarze Wytwarzanie:

– kotły wraz z urządzeniami pomocniczymi, turbiny z generatorami, transformatory i stacje ciepłownicze, a także urządzenia do    rozładunku, magazynowania i transportu paliwa, pompownie i instalacje odsiarczania, wytwornice pary, rozdzielnie, składowiska odpadów, magazyny i budynki;

– stacje ciepłownicze, urządzenia do rozładunku paliwa i transportu, a także pompownie i stacje uzdatniania wody;

– elektrownie wiatrowe, turbozespoły wodne, budynki elektrowni wodnych oraz jazy, zapory i urządzenia hydrotechniczne.

  • w obszarze Dystrybucja:

– linie elektroenergetyczne położone na obszarze 57 tysięcy km kwadratowych, o łącznej długości ok. 237 tysięcy km;

– stacje elektroenergetyczne (ok. 61 tysięcy sztuk);

  • w obszarze Wydobycie:

– obudowy zmechanizowane, szyby i upadowe wydobywcze oraz środki trwałe zlokalizowane w ścianach kopalni i w zakładzie przeróbki węgla;

– koszty prac związanych z drążeniem wyrobisk chodnikowych produkcyjnych oraz skumulowane koszty prac związanych ze zbrojeniem ścian.

Rzeczowe aktywa trwałe wycenia się według kosztu pomniejszonego o skumulowane odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu utraty wartości. Koszt obejmuje:

  • cenę nabycia lub koszt wytworzenia,
  • koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego do używania,
  • przewidywany koszt demontażu, usunięcia rzeczowych aktywów trwałych oraz przywrócenia do stanu pierwotnego miejsca, w którym dany składnik aktywów się znajduje (politykę rachunkowości w zakresie tworzenia rezerw na te koszty przedstawiono w nocie 37 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego),
  • koszty finansowania zewnętrznego.

Na dzień nabycia składnika rzeczowych aktywów trwałych są identyfikowane i wyodrębniane wszystkie istotne elementy wchodzące w skład danego składnika aktywów, mające różny okres ekonomicznej użyteczności (komponenty). Komponentem składników rzeczowych aktywów trwałych są również koszty remontów kapitalnych, przeglądów okresowych oraz koszty wymiany głównych części składowych. Grupa ujmuje jako odrębne pozycje rzeczowych aktywów trwałych specjalistyczne części zamienne oraz sprzęt serwisujący, jeżeli ich okres użytkowania wynosi więcej niż 1 rok.

Podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych stanowi cena nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego pomniejszone o jego wartość rezydualną. Amortyzacja następuje na podstawie planu amortyzacji określającego przewidywany okres użytkowania środka trwałego. Rzeczowe aktywa trwałe (w tym komponenty) są amortyzowane liniowo przez ich przewidywany okres użytkowania, z wyjątkiem gruntów i środków trwałych w budowie, które nie podlegają amortyzacji. Specjalistyczne części zamienne oraz sprzęt serwisujący są amortyzowane przez okres użytkowania środka trwałego, którego dotyczą.

Koszty finansowania zewnętrznego

Koszty finansowania zewnętrznego są kapitalizowane jako część kosztu wytworzenia lub ceny nabycia dostosowywanych składników aktywów trwałych.

Na koszty finansowania zewnętrznego składają się przede wszystkim odsetki od finansowania specyficznego i ogólnego wyliczone przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej oraz różnice kursowe powstałe w związku z finansowaniem w walucie obcej w stopniu, w jakim uznawane są za korektę kosztów odsetek. Kapitalizacji podlega także efektywna część zabezpieczenia dla kontraktów spełniających warunki rachunkowości zabezpieczeń i zawieranych w związku z finansowaniem budowy aktywów trwałych.

Kwotę kosztów ogólnego finansowania zewnętrznego podlegającą aktywowaniu określa się poprzez zastosowanie stopy kapitalizacji do nakładów poniesionych na dostosowywane składniki aktywów. Stopa kapitalizacji stanowi średnią ważoną stopę wszystkich kosztów finansowania zewnętrznego dotyczących finansowania zewnętrznego stanowiących zobowiązania w danym okresie, ale innych niż finansowanie specyficzne.

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i opłaty przyłączeniowe oraz dotacje do aktywów

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe oraz opłaty przyłączeniowe ujmowane są początkowo w cenie nabycia odpowiadającej szacowanej wartości godziwej lub wartości otrzymanych środków pieniężnych stanowiących dotacje do aktywów.

Przychody z tytułu nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych sfinansowanych z dotacji są wykazywane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozpoznawane jako pozostałe przychody operacyjne w sposób współmierny do odpowiadających im kosztów amortyzacji otrzymanych lub nabytych składników rzeczowych aktywów trwałych.

PROFESJONALNY OSĄD I SZACUNKI

Utrata wartości

Grupa ocenia na każdy dzień bilansowy czy zaistniały obiektywne przesłanki mogące wskazywać na utratę wartości danego składnika rzeczowych aktywów trwałych. Testy na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych są przeprowadzane zgodnie z polityką rachunkowości określoną w nocie 10 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Okresy użytkowania

Średnie pozostałe okresy użytkowania poszczególnych grup środków trwałych są następujące:

Grupa rodzajowa Średni pozostały okres
amortyzacji w latach
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 18 lat
Urządzenia techniczne i maszyny 11 lat
Wyrobiska górnicze 2 lata
Inne środki trwałe 4 lata

Metoda amortyzacji, stawka amortyzacyjna oraz wartość rezydualna rzeczowych aktywów trwałych podlegają weryfikacji, co najmniej na koniec każdego roku obrotowego, a ewentualne korekty odpisów amortyzacyjnych dokonywane są z efektem od początku okresu sprawozdawczego, w którym zakończono weryfikację.

Przeprowadzona w 2019 roku weryfikacja okresów ekonomicznej użyteczności rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych najistotniej wpłynęła na koszty amortyzacji w segmentach Wytwarzanie – spadek kosztów amortyzacji o 17 602 tysiące złotych i Dystrybucja –  spadek kosztów amortyzacji o 19 600 tysięcy złotych. Wpływ na koszty amortyzacji w pozostałych segmentach nie był istotny.

Rok zakończony 31 grudnia 2019 roku

Grunty Budynki, lokale
i obiekty inżynierii
lądowej
i wodnej
Urządzenia techniczne
i maszyny
Wyrobiska górnicze Inne środki trwałe Środki trwałe w budowie Rzeczowe aktywa trwałe razem
WARTOŚĆ BRUTTO
Bilans otwarcia 125 869 23 775 062 19 133 480 221 074 943 340 6 376 491 50 575 316
Zakup bezpośredni 1 714 3 251 159 3 252 873
Koszty finansowania zewnętrznego 183 439 183 439
Rozliczenie środków trwałych w budowie 14 006 1 395 272 924 748 53 706 (2 387 732)
Nabycie przedsięwzięcia 592 270 463 441 138 712 193
Sprzedaż (39) (3 264) (94 428) (26 460) (47) (124 238)
Likwidacja (10) (62 965) (101 672) (124 816) (11 285) (300 748)
Nieodpłatne otrzymanie 17 107 232 17 339
Przekazanie do/z aktywów przeznaczonych do zbycia (64) (13 636) (46) (175) (13 921)
Koszty komponentów remontowych 193 955 193 955
Wytworzenie we własnym zakresie 184 542 99 509 284 051
Koszty demontażu farm wiatrowych oraz likwidacji zakładów górniczych 101 182 2 102 103 284
Pozostałe zmiany 200 1 285 (8 256) (17 513) (1 168) 60 319 34 867
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej 1 1
Bilans zamknięcia 140 554 25 480 506 20 297 298 265 001 957 959 7 777 093 54 918 411
SKUMULOWANA AMORTYZACJA (UMORZENIE)
Bilans otwarcia (404) (9 599 896) (10 765 131) (52 458) (611 258) (139 502) (21 168 649)
Amortyzacja za okres (829 750) (797 235) (95 837) (74 362) (915) (1 798 099)
Zwiększenie odpisów aktualizujących (426 283) (698 406) (92 759) (6 592) (148 752) (1 372 792)
Zmniejszenie odpisów aktualizujących 65 35 438 53 208 102 522 89 335
Sprzedaż 2 143 91 800 24 963 118 906
Likwidacja 55 449 95 937 124 816 11 249 287 451
Przekazanie do/z aktywów przeznaczonych do zbycia 9 666 38 163 9 867
Pozostałe zmiany (2) (3 366) 11 597 676 5 737 14 642
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej (1) (1)
Bilans zamknięcia (341) (10 756 599) (12 008 192) (116 238) (655 060) (282 910) (23 819 340)
WARTOŚĆ NETTO NA POCZĄTEK OKRESU 125 465 14 175 166 8 368 349 168 616 332 082 6 236 989 29 406 667
WARTOŚĆ NETTO NA KONIEC OKRESU 140 213 14 723 907 8 289 106 148 763 302 899 7 494 183 31 099 071
w tym segmenty operacyjne:
Wydobycie 3 146 377 857 281 925 144 613 6 980 288 647 1 103 168
Wytwarzanie 43 284 2 290 717 3 297 937 24 999 6 168 751 11 825 688
Dystrybucja 76 924 11 558 666 4 590 377 252 469 1 002 867 17 481 303
Inne segmenty oraz pozostała działalność 16 859 496 667 118 867 4 150 18 451 33 918 688 912

Rok zakończony 31 grudnia 2018 roku (dane przekształcone)

Grunty Budynki, lokale
i obiekty inżynierii
lądowej
i wodnej
Urządzenia techniczne
i maszyny
Wyrobiska górnicze Inne środki trwałe Środki
trwałe w budowie
Rzeczowe aktywa trwałe
razem
WARTOŚĆ BRUTTO
Bilans otwarcia 122 780 22 580 965 18 647 127 895 144 4 856 088 47 102 104
Korekty bilansu otwarcia 196 185 196 185
Bilans otwarcia po przekształceniu 122 780 22 580 965 18 647 127 196 185 895 144 4 856 088 47 298 289
Zakup bezpośredni 1 320 3 280 447 3 281 767
Koszty finansowania zewnętrznego 163 766 163 766
Rozliczenie środków trwałych w budowie 4 012 1 235 535 691 115 92 894 (2 023 556)
Sprzedaż (43) (1 511) (65 888) (29 575) (97 017)
Likwidacja (48) (63 612) (135 253) (140 966) (10 662) (36) (350 577)
Nieodpłatne otrzymanie 437 22 482 77 22 996
Przekazanie do/z aktywów przeznaczonych do zbycia (987) (2 204) (7 650) (2 087) (12 928)
Koszty komponentów remontowych 65 920 65 920
Wytworzenie we własnym zakresie 164 535 38 825 203 360
Koszty demontażu farm wiatrowych oraz likwidacji zakładów górniczych 5 093 106 5 199
Pozostałe zmiany (282) (1 686) 3 837 (2 388) (4 963) (5 482)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej 9 14 23
Bilans zamknięcia 125 869 23 775 062 19 133 480 221 074 943 340 6 376 491 50 575 316
SKUMULOWANA AMORTYZACJA (UMORZENIE)
Bilans otwarcia (407) (8 553 035) (9 866 322) (565 315) (37 139) (19 022 218)
Amortyzacja za okres (804 815) (742 385) (117 158) (81 249) (1 745 607)
Zwiększenie odpisów aktualizujących (16) (705 630) (1 150 860) (76 266) (8 628) (102 383) (2 043 783)
Zmniejszenie odpisów aktualizujących 19 406 718 795 176 1 397 20 1 203 330
Sprzedaż 1 038 62 855 28 699 92 592
Likwidacja 54 121 130 336 140 966 10 607 336 030
Przekazanie do/z aktywów przeznaczonych do zbycia 1 479 7 215 1 699 10 393
Pozostałe zmiany 228 (1 140) 1 538 626
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej (6) (6) (12)
Bilans zamknięcia (404) (9 599 896) (10 765 131) (52 458) (611 258) (139 502) (21 168 649)
WARTOŚĆ NETTO NA POCZĄTEK OKRESU 122 373 14 027 930 8 780 805 329 829 4 818 949 28 079 886
Korekty bilansu otwarcia 196 185 196 185
WARTOŚĆ NETTO NA POCZĄTEK OKRESU PO PRZEKSZTAŁCENIU 122 373 14 027 930 8 780 805 196 185 329 829 4 818 949 28 276 071
WARTOŚĆ NETTO NA KONIEC OKRESU 125 465 14 175 166 8 368 349 168 616 332 082 6 236 989 29 406 667
w tym segmenty operacyjne:
Wydobycie 3 118 501 042 408 867 165 801 11 654 336 587 1 427 069
Wytwarzanie 42 721 2 213 878 3 436 115 30 644 4 787 752 10 511 110
Dystrybucja 62 766 10 998 046 4 413 973 272 365 1 070 256 16 817 406
Inne segmenty oraz pozostała działalność 16 860 462 200 109 394 2 815 17 419 42 394 651 082

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2019 roku Grupa dokonała zakupu rzeczowych aktywów trwałych (wliczając skapitalizowane koszty finansowania zewnętrznego) w kwocie 3 436 312 tysięcy złotych. Największe zakupy dokonane zostały w związku z inwestycjami w następujących segmentach operacyjnych:

Segment operacyjny Rok zakończony
31 grudnia 2019
Rok zakończony
31 grudnia 2018
Dystrybucja 1 744 031 1 955 756
Wytwarzanie 1 300 827 1 202 401
Wydobycie 285 257 237 515

Średnia stopa kapitalizacji kosztów finansowania zewnętrznego w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2019 roku wyniosła 3,28%, a w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2018 wyniosła 3,57%.

Główne zadania inwestycyjne realizowane przez Grupę w roku obrotowym 2019 opisane zostały w punkcie 1.5.1. Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2019.

Utworzenie oraz rozwiązanie odpisów aktualizujących rzeczowe aktywa trwałe miało wpływ na wynik następujących segmentów operacyjnych:

Rok zakończony 31 grudnia 2019 roku

Wytwarzanie Wydobycie Dystrybucja Razem
Zwiększenie odpisów aktualizujących (694 044) (676 610) (2 138) (1 372 792
Zmniejszenie odpisów aktualizujących 85 468 (3 867) 89 335
Łączny wpływ na wynik okresu (608 576) (676 610) 1 729 (1 283) 457)

Rok zakończony 31 grudnia 2018 roku

Wytwarzanie Wydobycie Dystrybucja Pozostała
działalność
Razem
Zwiększenie odpisów aktualizujących (1 321 783) (717 818) (3 842) (340) (2 043 783)
Zmniejszenie odpisów aktualizujących 1 203 095 235 1 203 330
Łączny wpływ na wynik okresu (118 688) (717 818) (3 607) (340) (840 453)

Wyniki wyszukiwania: