22.3. Bilans praw do emisji dwutlenku węgla w Rejestrze Unii

Bilans uprawnień Rok zakończony
31 grudnia 2019
Rok zakończony
31 grudnia 2018
Uprawnienia na rejestrze na początek roku 11 469 679 24 649 436
Uprawnienia umorzone:
w instalacjach TAURON Wytwarzanie S.A. (emisja poprzedniego roku) (1 172 702) (14 656 752)
w instalacjach TAURON Ciepło Sp. z o.o. (emisja poprzedniego roku) (1 914 237) (1 878 114)
w instalacjach TAURON Wytwarzanie S.A. (emisja bieżącego roku) (11 494 000)
Przydział nieodpłatnych uprawnień 302 651 379 609
Uprawnienia nabyte na rynku wtórnym 11 047 500 17 547 000
Uprawnienia sprzedane na rynek wtórny (5 948 000) (3 077 500)
Uprawnienia na rejestrze na koniec roku,
w tym:
13 784 891 11 469 679
Uprawnienia przeznaczone do umorzenia za rok bieżący: (11 413 633) (3 048 547)
w instalacjach TAURON Wytwarzanie S.A. (9 815 035) (1 132 025)
w instalacjach TAURON Ciepło Sp. z o.o. (1 598 598) (1 916 522)

W 2019 roku spółki Grupy TAURON otrzymały przydziały darmowych uprawnień do emisji na mocy art. 10a Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku, w ilości 302 651 EUA z tytułu produkcji ciepła. Pozostałe uprawnienia, potrzebne do zbilansowania potrzeb emisji w 2019 roku, zostały nabyte oraz zakontraktowane do nabycia na rynku wtórnym.

W celu zabezpieczenia zobowiązań TAURON Polska Energia S.A. wynikających z transakcji zawieranych przez Spółkę na Towarowej Giełdzie Energii S.A. zawarte zostały umowy przewłaszczenia uprawnień do emisji CO2 na rzecz Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A., o czym szerzej w nocie 51 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wyniki wyszukiwania: