24. Udziały i akcje we wspólnych przedsięwzięciach

WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Wspólne ustalenia umowne Grupy zaklasyfikowane jako wspólne przedsięwzięcia są ujmowane metodą praw własności.

Przy zastosowaniu metody praw własności, wartość początkową inwestycji w cenie nabycia zwiększa się lub zmniejsza o udział w zyskach/stratach oraz udział w pozostałych całkowitych dochodach wspólnego przedsięwzięcia od dnia przejęcia (ujmowany odpowiednio w wyniku finansowym lub w pozostałych całkowitych dochodach Grupy).

PROFESJONALNY OSĄD I SZACUNKI

Grupa określa rodzaj wspólnego ustalenia umownego, którego jest stroną, w zależności od praw i obowiązków stron tego ustalenia. Na podstawie analizy praw i obowiązków Grupa ocenia, że posiada współkontrolę nad wspólnymi ustaleniami umownymi, mając prawo do aktywów netto. W konsekwencji udziały w Grupie Kapitałowej TAMEH Holding Sp. z o.o. oraz w Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. klasyfikowane są jako wspólne przedsięwzięcia.

Utrata wartości

Udział we wspólnych przedsięwzięciach testowany jest na utratę wartości w przypadku wystąpienia przesłanek wskazujących na możliwość wystąpienia utraty lub odwrócenia uprzednio ujętego odpisu.

Stan na 31 grudnia 2019 oraz za rok
zakończony 31 grudnia 2019
Stan na 31 grudnia 2018 oraz za rok
zakończony 31 grudnia 2018
(dane przekształcone)
Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. TAMEH HOLDING
Sp. z o.o.
Razem Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.
(dane przekształcone)
TAMEH HOLDING
Sp. z o.o.
Razem
Aktywa trwałe (długoterminowe) 1 623 476 2 186 422 3 809 898 1 362 534 2 027 410 3 389 944
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe), w tym: 136 404 644 722 781 126 11 625 775 825 787 450
środki pieniężne i ich ekwiwalenty 90 830 284 503 375 333 3 376 336 462 339 838
Zobowiązania długoterminowe (-), w tym: (1 719 704) (922 262) (2 641 966) (1 399 226) (849 842) (2 249 068)
zobowiązania z tytułu zadłużenia (1 716 142) (827 878) (2 544 020) (1 343 897) (768 011) (2 111 908)
Zobowiązania krótkoterminowe (-), w tym: (519 395) (709 111) (1 228 506) (416 860) (783 951) (1 200 811)
zobowiązania z tytułu zadłużenia (34 961) (184 095) (219 056) (6 437) (122 628) (129 065)
Razem aktywa netto (479 219) 1 199 771 720 552 (441 927) 1 169 442 727 515
Udział w aktywach netto (239 610) 599 886 360 276 (220 964) 584 721 363 757
Udziały i akcje we wspólnych przedsięwzięciach 559 144 559 144 543 913 543 913
Udział w przychodach wspólnych przedsięwzięć 425 959 938 960 363 86 861 206 861 292
Udział w zysku (stracie) wspólnych przedsięwzięć 47 947 47 947 54 890 54 890
Udział w pozostałych całkowitych dochodach wspólnych przedsięwzięć (987) (987) (71) (71)
* Zaprezentowane informacje dotyczą grupy kapitałowej TAMEH HOLDING Sp. z o.o. Wartość posiadanego udziału w TAMEH HOLDING Sp. z o.o. jest różna od wartości aktywów netto przypadających Grupie, ze względu na fakt, iż cena nabycia udziałów TAMEH HOLDING Sp. z o.o. została skalkulowana przy uwzględnieniu wartości godziwej udziału wnoszonego do wspólnego przedsięwzięcia przez spółki Grupy ArcelorMittal.

Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.        

Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. jest spółką celową utworzoną w 2010 roku z inicjatywy TAURON Polska Energia S.A. oraz PGNiG S.A., poprzez którą partnerzy zamierzają zrealizować inwestycję polegającą na budowie bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli opalanego gazem ziemnym o mocy elektrycznej brutto 450 MWe i mocy cieplnej netto
240 MWt.

TAURON Polska Energia S.A. posiada pośredni udział na poziomie 50% w kapitale spółki i w organie stanowiącym wykonywany poprzez TAURON Wytwarzanie S.A. W związku z faktem, iż w trakcie 2015 roku, dotychczasowy udział    w stratach wspólnego przedsięwzięcia oraz korekta wyników z transakcji „odgórnych” pomiędzy spółkami Grupy a wspólnym przedsięwzięciem przewyższyły wartość posiadanych udziałów we wspólnym przedsięwzięciu, Spółka zaprzestała ujmowania udziału w dalszych stratach wspólnego przedsięwzięcia.

Dodatkowo, Spółka posiada należności z tytułu udzielonych pożyczek na rzecz Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. w wartości bilansowej 243 034 tysiące złotych, o czym szerzej w nocie 25 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wyrok Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w sprawie roszczeń Abener Energia S.A. wobec Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.

W dniu 25 kwietnia 2019 roku wydany został wyrok Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie w sprawie z powództwa Abener Energia S.A. („Abener”) przeciwko spółce Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. („ECSW”) będącej wspólnym przedsięwzięciem Grupy TAURON, w której Spółka posiada, pośrednio poprzez spółkę zależną TAURON Wytwarzanie S.A., 50% akcji w kapitale zakładowym.

Postępowanie przed Sądem Arbitrażowym dotyczyło roszczenia o zapłatę, o ustalenie stosunku prawnego oraz o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli w związku z rozwiązanym kontraktem zawartym pomiędzy Abener (generalny wykonawca) i ECSW (zamawiający) na budowę bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli. Na mocy wyroku Sądu Arbitrażowego ECSW została zobowiązana do zapłaty na rzecz Abener kwoty 333 793 tysiące złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kosztami postępowania arbitrażowego. W dniu 24 czerwca 2019 roku ECSW wniosła skargę do Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie od ww. wyroku. Postępowanie w przedmiocie skargi jest w toku

W dniu 15 lipca 2019 roku ECSW otrzymała wniosek Abener skierowany do Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie o stwierdzenie wykonalności wyroku. Postanowieniem z dnia 5 sierpnia 2019 roku Sąd Apelacyjny w Rzeszowie odroczył rozpoznanie sprawy z wniosku o stwierdzenie wykonalności do czasu zakończenia postępowania w przedmiocie skargi.

W dniu 20 grudnia 2019 roku ECSW otrzymała nowy pozew wniesiony przez Abener do Sądu Arbitrażowego. Przedmiotem żądania pozwu jest zapłata przez ECSW na rzecz Abener łącznej kwoty 156 447 tysięcy  złotych  oraz 537 tysięcy  euro wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie tytułem odszkodowania wynikającego z zażądania i uzyskania przez ECSW  kosztem Abener wypłaty z gwarancji należytego wykonania kontraktu lub ewentualnie zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia uzyskanego przez ECSW kosztem Abener w związku z uzyskaniem wypłaty z gwarancji należytego wykonania kontraktu. Gwarancja została udzielona ECSW  przez Abener zgodnie z kontraktem zawartym pomiędzy stronami na budowę bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli. Odpowiedź na pozew została złożona przez ECSW w dniu 20 marca 2020 roku. Ocena żądań pozwu i jego uzasadnienia wskazuje na ich bezzasadność. Postępowanie arbitrażowe jest w toku.

W dniu 30 grudnia 2019 roku  ECSW złożyła wezwanie na arbitraż o zapłatę przez Abener kwoty 177 853 tysiące złotych oraz 461 tysięcy euro wraz z odsetkami, tytułem odszkodowania za szkodę odpowiadającą kosztom usunięcia wad, usterek i niedoróbek robót, dostaw i usług nienależycie wykonanych przez Abener w ramach kontraktu na budowę bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli. Postępowanie jest w toku.

W związku z powyższym wyrokiem Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. rozpoznała w sprawozdaniu z sytuacji finansowej za 2018 rok rezerwę w kwocie 397 965 tysięcy złotych, co wpłynęło na zmniejszenie udziału w aktywach netto przypadającego na Grupę TAURON. Grupa zaprezentowała dane porównywalne dotyczące inwestycji we wspólne przedsięwzięcia według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku z uwzględnieniem wpływu powyższej rezerwy.

Kontrakt na budowę bloku gazowo-parowego zawarty pomiędzy ECSW a Abener nie zawiera regulacji zobowiązujących Spółkę do zapłaty w jakiejkolwiek formie za ECSW wynagrodzenia na rzecz Abener.

TAMEH HOLDING Sp. z o.o. i spółki zależne

W 2014 roku została zawarta umowa wspólników pomiędzy Grupą TAURON i Grupą ArcelorMittal w spółce TAMEH HOLDING Sp. z o.o., która odpowiada za zadania inwestycyjne i operacyjne w obszarze energetyki przemysłowej. Umowa została zawarta na okres 15 lat z możliwością jej przedłużenia. Obie grupy kapitałowe posiadają w spółce TAMEH HOLDING Sp. z o.o. po 50% udziałów.

TAMEH HOLDING Sp. z o.o. jest właścicielem 100% udziałów w TAMEH POLSKA Sp. z o.o., którą utworzyły wniesione aportem przez Grupę TAURON: Zakład Wytwarzania Nowa oraz Elektrownia Blachownia, a także wniesiona przez Grupę ArcelorMittal – Elektrociepłownia w Krakowie. Ponadto, TAMEH HOLDING Sp. z o.o. posiada 100% udziałów w TAMEH Czech s.r.o., którą tworzy Elektrociepłownia w Ostrawie.

W dniu 28 czerwca 2019 roku Zgromadzenie Wspólników TAMEH Holding Sp. z o.o. zdecydowało o przeznaczeniu kwoty 64 356 tysięcy złotych na wypłatę dywidendy dla udziałowców. Udział Grupy we wspólnym przedsięwzięciu TAMEH Holding Sp. z o.o. został pomniejszony o wartość dywidendy przypadającej dla Grupy w kwocie 32 178 tysięcy złotych.

Wyniki wyszukiwania: