26. Pozostałe aktywa finansowe

WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI 

Do pozostałych aktywów finansowych Grupa zalicza m.in. udziały i akcje, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, lokaty, depozyty, wadia, kaucje oraz zabezpieczenia przekazane, instrumenty pochodne, pożyczki udzielone jednostkom niepowiązanym.

Na moment początkowego ujęcia aktywa finansowe są klasyfikowane do odpowiedniej kategorii aktywów finansowych i odpowiednio wyceniane. Zasady klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych zgodnie z MSSF 9 Instrumenty finansowe zostały opisane nocie 47 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

PROFESJONALNY OSĄD I SZACUNKI

Wycena aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej wymaga oszacowania przez Grupę na każdy dzień bilansowy wartości godziwej. Metodologia kalkulacji wartości godziwej została przedstawiona w nocie 47 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wycena aktywów finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie wymaga oszacowania przez Grupę na każdy dzień bilansowy oczekiwanych strat kredytowych. Metodologia szacowania oczekiwanych strat kredytowych dla pożyczek udzielonych została przedstawiona w nocie 48.1.4 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Stan na
31 grudnia 2019
Stan na
31 grudnia 2018
Należność z tytułu rekompensat dla przedsiębiorstw obrotu 151 114
Depozyty początkowe oraz uzupełniające z tytułu rozliczeń giełdowych 209 466 163 495
Instrumenty pochodne 105 529 220 343
Udziały i akcje 140 508 138 492
Wadia, kaucje, zabezpieczenia przekazane 131 192 89 498
Lokaty i depozyty Funduszu Likwidacji Zakładów Górniczych 50 228 47 126
Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych 26 622 26 063
Pożyczki udzielone 12 451 10 145
Pozostałe 7 447 2 548
Razem 834 557 697 710
Długoterminowe 235 522 254 677
Krótkoterminowe 599 035 443 033

Należność z tytułu rekompensat dla przedsiębiorstw obrotu dotyczy należności z tytułu Rekompensaty finansowej za okres czwartego kwartału 2019 roku, o czym mowa szerzej w nocie 12 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wartość depozytów początkowych oraz uzupełniających z tytułu rozliczeń giełdowych związana jest w głównej mierze z terminowymi transakcjami na dostawę uprawnień do emisji CO2  zawieranymi na zagranicznych rynkach giełdowych.

Aktywo z tytułu dodatniej wyceny instrumentów pochodnych dotyczy głównie instrumentów terminowych z tytułu transakcji, dla których towarem bazowym są uprawnienia do emisji CO2.

Wartość wadiów, kaucji, zabezpieczeń przekazanych dotyczy w głównej mierze zabezpieczeń przekazanych w ramach systemu gwarantowania rozliczeń z Izbą Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zabezpieczenia z tego tytułu wynosiły 82 607 tysięcy złotych, zaś na dzień 31 grudnia 2018 roku – 44 538 tysięcy złotych.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku posiadane udziały i akcje obejmują w głównej mierze udziały w następujących spółkach:

  • SCE Jaworzno III Sp. z o.o. o wartości 30 386 tysięcy złotych;
  • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. o wartości 23 801 tysięcy złotych;
  • PGE EJ 1 Sp. z o.o. o wartości 14 402 tysiące złotych;
  • Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o. o wartości 13 773 tysiące złotych;
  • ElectroMobility Poland S.A. o wartości 11 847 tysięcy złotych;
  • ECC Magenta Sp. z o.o. 2 ASI SKA o wartości 10 950 tysięcy złotych.

Wyniki wyszukiwania: