28. Zapasy

WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i możliwej do uzyskania ceny sprzedaży netto. Uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych nabywane z przeznaczeniem do sprzedaży i realizacji w krótkim terminie zysku wynikającego ze zmienności cen rynkowych wyceniane są na każdy dzień bilansowy w wartości godziwej.

Wycena rozchodu zapasów dokonywana jest metodą średniej ważonej, za wyjątkiem zapasów świadectw pochodzenia energii i praw do emisji CO2, których rozchód dokonywany jest metodą „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (FIFO).

Zapasy Grupy obejmują głównie zapasy paliw.

PROFESJONALNY OSĄD I SZACUNKI

Wycena zapasów wymaga oszacowania możliwej do uzyskania ceny sprzedaży netto. Jest to szacowana cena sprzedaży dokonywana w toku zwykłej działalności gospodarczej, pomniejszona o koszty wykończenia i szacowane koszty niezbędne do doprowadzenia sprzedaży do skutku. Wycena zapasu uprawnień do emisji CO2 opisanych powyżej w wartości godziwej opiera się na cenach notowanych na aktywnym rynku.

  Stan na
31 grudnia 2019
Stan na
31 grudnia 2018
Wartość brutto
Węgiel, w tym stanowiący: 557 472 377 119
Materiały 253 514 188 876
Półprodukty i produkcja w toku 295 471 184 833
Prawa do emisji CO2 2 762
Pozostałe zapasy 137 906 138 920
Razem 695 378 518 801
Przeszacowanie do wartości godziwej
Prawa do emisji CO2 46
Wycena do wartości netto możliwej do uzyskania
Pozostałe zapasy (11 226) (9 046)
Razem (11 226) (9 000)
Wartość godziwa
Prawa do emisji CO2 2 808
Wartość netto możliwa do uzyskania
Węgiel, w tym stanowiący: 557 472 377 119
Materiały 253 514 188 876
Półprodukty i produkcja w toku 295 471 184 833
Pozostałe zapasy 126 680 129 874
Razem 684 152 509 801

Wyniki wyszukiwania: