31. Należności z tytułu pozostałych podatków i opłat

WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Rozrachunki z tytułu pozostałych podatków i opłat prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej obejmują:

  • Rozrachunki z tytułu VAT i akcyzy;
  • Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych;
  • Opłaty środowiskowe i inne rozliczenia publiczno-prawne.

Stan na
31 grudnia 2019
Stan na
31 grudnia 2018
Należności z tytułu podatku VAT 362 745 165 310
Należności z tytułu akcyzy 10 974 39 764
Pozostałe 10 995 4 672
Razem 384 714 209 746

Wzrost należności z tytułu VAT dotyczy głównie spółek z segmentu Wytwarzanie i wynika ze:

  • zmiany przepisów dotyczących opodatkowania nabycia uprawnień do emisji CO2. Na podstawie zmienionych przepisów od listopada 2019 roku nabycie uprawnień do emisji CO2 zostało objęte stawką VAT 23%, co wpłynęło na wzrost podatku naliczonego w spółkach wytwórczych;
  • zwiększonych zakupów inwestycyjnych oraz zakupów paliwa w związku z uruchomieniem próbnym bloku 910 MW.

Wyniki wyszukiwania: