32. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują w szczególności środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe o pierwotnym okresie zapadalności nieprzekraczającym trzech miesięcy.

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. W przypadku środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wartość nominalna na dzień bilansowy obejmuje doliczone przez bank odsetki lub naliczone we własnym zakresie przez spółkę.

Niespłacone kredyty w rachunku bieżącym, stanowiące integralną część zarządzania środkami pieniężnymi dla celów sporządzenia sprawozdania z przepływów pieniężnych są zaliczane do pozycji „Środki pieniężne i ich ekwiwalenty”. W ramach sprawozdania z sytuacji finansowej kredyty tego rodzaju prezentowane są odpowiednio w zobowiązaniach z tytułu zadłużenia.

Stan na
31 grudnia 2019
Stan na
31 grudnia 2018
Środki pieniężne w banku i w kasie 1 231 112 602 592
Lokaty krótkoterminowe do 3 miesięcy 4 898 178 132
Inne 1 942 43 000
Razem saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, w tym: 1 237 952 823 724
środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania, w tym: 729 450 231 987
zabezpieczenie rozliczeń z Izbą Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. 599 059 84 431
rachunki bankowe związane z otrzymanymi dotacjami 71 606 80 060
środki pieniężne na rachunkach VAT (split payment ) 58 428 67 149
Kredyt w rachunku bieżącym (23 339) (767)
Cash pool (10 973) (14 690)
Różnice kursowe (39) (295)
Razem saldo środków pieniężnych i ekwiwalentów wykazane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 1 203 601 807 972

Różnica pomiędzy stanem środków pieniężnych wykazywanym w sprawozdaniu z sytuacji finansowej a stanem wykazywanym w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych wynika z kwoty kredytów w rachunkach bieżących, pożyczek z tytułu cash pool od jednostek nie objętych konsolidacją ze względu na sumaryczną nieistotność oraz różnic kursowych z wyceny środków pieniężnych na rachunkach walutowych.

Wyniki wyszukiwania: