33.1. Kapitał podstawowy

Kapitał podstawowy na dzień 31 grudnia 2019 roku

Seria/emisja Rodzaj akcji Liczba akcji Wartość nominalna akcji (w złotych) Wartość serii/emisji wg
wartości nominalnej
Sposób pokrycia kapitału
AA na okaziciela 1 589 438 762 5 7 947 194 gotówka/aport
BB imienne 163 110 632 5 815 553 aport
Razem 1 752 549 394 8 762 747

Struktura akcjonariatu na dzień 31 grudnia 2019 roku (według najlepszej wiedzy Spółki)

Akcjonariusz Liczba akcji Wartość nominalna akcji Udział w kapitale podstawowym (%) Udział w liczbie
głosów (%)
Skarb Państwa 526 848 384 2 634 242 30,06% 30,06%
KGHM Polska Miedź S.A. 182 110 566 910 553 10,39% 10,39%
Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 88 742 929 443 715 5,06% 5,06%
Pozostali akcjonariusze 954 847 515 4 774 237 54,49% 54,49%
Razem 1 752 549 394 8 762 747 100% 100%

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość kapitału podstawowego, liczba akcji, wartość nominalna akcji oraz struktura akcjonariatu, według najlepszej wiedzy Spółki, nie uległy zmianie w porównaniu do struktury na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Wyniki wyszukiwania: