33.5. Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających

Rok zakończony
31 grudnia 2019
Rok zakończony
31 grudnia 2018
Bilans otwarcia 3 371 23 051
Zmiana wyceny instrumentów zabezpieczających 15 074 (24 290)
Zmiana wyceny instrumentów zabezpieczających odniesiona do wyniku finansowego okresu 105 (7)
Podatek odroczony (2 884) 4 617
Bilans zamknięcia 15 666 3 371

Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających wynika z wyceny instrumentów Interest Rate Swap (IRS) zabezpieczających ryzyko stopy procentowej z tytułu zadłużenia, co zostało szerzej opisane w nocie 47.3 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w kapitale z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających Spółka rozpoznała kwotę 15 666 tysięcy złotych. Kwota ta stanowi aktywo z tytułu wyceny instrumentów IRS na dzień bilansowy w kwocie 19 462 tysiące złotych, skorygowane o część wyceny dotyczącą naliczonych na dzień bilansowy odsetek z tytułu zadłużenia z uwzględnieniem podatku odroczonego.

Wyniki wyszukiwania: