33.6. Udziały niekontrolujące

Rok zakończony
31 grudnia 2019
Rok zakończony
31 grudnia 2018
Bilans otwarcia 132 657 31 367
Wpływ zastosowania MSSF 9 i MSSF 15 397
Bilans otwarcia po przekształceniu 132 657 31 764
Rozliczenie objęcia udziałów przez udziałowców niekontrolujących 771 157 100 000
Udział w wyniku jednostek zależnych (775) 2 165
Dywidendy dla udziałów niekontrolujących (1 932) (879)
Nabycie i odkup udziałów niekontrolujących przez Grupę Kapitałową (442) (353)
Udział w zyskach/(stratach) aktuarialnych dotyczących rezerw na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia (231) (40)
Bilans zamknięcia 900 434 132 657

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2019 roku nastąpił wzrost wartości udziałów niekontrolujących wskutek objęcia przez Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych – Kapitałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz PFR Inwestycje Fundusz Inwestycji Zamkniętych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. za łączną kwotę 780 000 tysięcy złotych, co zostało szerzej opisane w nocie 2.2 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Skrócone informacje finansowe spółki zależnej Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. przedstawia poniższa tabela:

Rok zakończony
31 grudnia 2019
Rok zakończony
31 grudnia 2018
Suma aktywów 6 219 329 4 944 164
Suma zobowiązań 525 173 257 198
Strata netto (22 670) (11 655)
Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 149 993 207 584

Wyniki wyszukiwania: