35.2. Wyemitowane obligacje

Wyemitowane obligacje na dzień 31 grudnia 2019 roku

Emitent Inwestor Oprocentowanie Waluta Wartość nominalna kapitału
w walucie
Termin wykupu Stan na dzień bilansowy Z tego o terminie spłaty przypadającym
w okresie
(od dnia bilansowego)
Narosłe odsetki Wartość kapitału według zamortyzowanego kosztu poniżej 1 roku od roku do 2 lat od 2 lat do 5 lat powyżej 5 lat
Obligacje niepodporządkowane
TAURON
Polska Energia S.A.
Bank
Gospodarstwa
Krajowego
zmienne,
oparte o
WIBOR 6M
PLN 800 000 2021-2028 856 798 695 99 906 299 568 399 221
630 000 2021-2029 657 629 711 69 980 209 914 349 817
BNP Paribas Bank
Polska S.A.*
zmienne,
oparte o
WIBOR 6M
PLN 3 100 25.03.2020 24 3 099 3 099
6 300 9.11.2020 27 6 296 6 296
51 000 29.12.2020 13 50 966 50 966
Euroobligacje stałe EUR 500 000 5.07.2027 24 870 2 115 830 2 115 830
Finanse
Grupa TAURON
Sp. z o.o.
Inwestorzy rynku
niemieckiego
stałe EUR 168 000 3.12.2029 2 127 710 424 710 424
Obligacje hybrydowe podporządkowane
TAURON
Polska Energia S.A.
Bank
Gospodarstwa
Krajowego
zmienne,
oparte o
WIBOR 6M
PLN 400 000 29.03.2031*** 761 399 362 399 362
Europejski Bank
Inwestycyjny
stałe** EUR 190 000 16.12.2034*** 1 630 769 531 769 531
PLN 400 000 17.12.2030*** 1 243 394 658 394 658
PLN 350 000 19.12.2030*** 922 345 320 345 320
Razem 33 130 6 223 892 60 361 169 886 1 279 013 4 714 632
* Program emisji obligacji z 24.11.2015 r.
** W przypadku finansowania hybrydowego (podporządkowanego) – obligacji objętych przez Europejski Bank Inwestycyjny wyróżnia się dwa okresy. W pierwszym okresie oprocentowanie jest stałe, natomiast w drugim okresie oprocentowanie jest zmienne oparte o stopę bazową (EURIBOR/WIBOR) powiększoną o ustaloną marżę.
*** W przypadku obligacji podporządkowanych termin wykupu uwzględnia dwa okresy finansowania, o czym mowa poniżej. Terminy wykupu zaprezentowane w powyższej tabeli to ostateczne terminy wykupu wynikające z umowy, po dwóch okresach finansowania. Wycena obligacji na dzień bilansowy uwzględnia wcześniejszy wykup, w związku z zamiarem wykupu obligacji po zakończeniu pierwszego okresu finansowania. Wiekowanie uwzględnia szacunek spłaty po pierwszym okresie finansowania.

Wyemitowane obligacje na dzień 31 grudnia 2018 roku

Emitent Inwestor Oprocentowanie Waluta Wartość nominalna kapitału w walucie Termin wykupu Stan na dzień bilansowy Z tego o terminie spłaty przypadającym w okresie
(od dnia bilansowego)
Narosłe odsetki Wartość kapitału według zamortyzowanego kosztu poniżej 1 rok od roku do 2 lat od 2 lat do 5 lat powyżej 5 lat
Obligacje niepodporządkowane
TAURON Polska Energia S.A. Bank
Gospodarstwa
Krajowego
zmienne,
oparte o
WIBOR 6M
PLN 1 000 000 2019-2028 1 070 998 281 99 935 99 891 299 519 498 936
700 000 2020-2029 730 699 635 69 975 209 901 419 759
Banki (gwaranci programu emisji)* zmienne,
oparte o
WIBOR 6M
PLN 400 000 14.03.2019 566 400 000 400 000
200 000 9.11.2020 854 199 764 199 764
1 600 000 29.12.2020 387 1 598 100 1 598 100
Inwestorzy krajowi TPEA1119 zmienne,
oparte o
WIBOR 6M
PLN 1 750 000 4.11.2019 7 555 1 749 400 1 749 400
Euroobligacje stałe EUR 500 000 5.07.2027 25 181 2 134 826 2 134 826
Finanse Grupa TAURON Sp. z o.o. Inwestorzy rynku niemieckiego stałe EUR 168 000 3.12.2029 2 009 717 050 717 050
Obligacje hybrydowe podporządkowane
TAURON Polska Energia S.A. Europejski Bank Inwestycyjny stałe** EUR 190 000 16.12.2034*** 1 646 790 136 790 136
PLN 400 000 17.12.2030*** 1 243 398 781 398 781
PLN 350 000 19.12.2030*** 922 348 931 348 931
Razem 42 163 10 034 904 2 249 335 1 967 730 509 420 5 308 419
* Program emisji obligacji z 24.11.2015 r.
** W przypadku finansowania hybrydowego (podporządkowanego) – obligacji objętych przez Europejski Bank Inwestycyjny wyróżnia się dwa okresy. W pierwszym okresie oprocentowanie jest stałe, natomiast w drugim okresie oprocentowanie jest zmienne oparte o stopę bazową (EURIBOR/WIBOR) powiększoną o ustaloną marżę.
*** W przypadku obligacji podporządkowanych termin wykupu uwzględnia dwa okresy finansowania, o czym mowa poniżej. Terminy wykupu zaprezentowane w powyższej tabeli to ostateczne terminy wykupu wynikające z umowy, po dwóch okresach finansowania. Wycena obligacji na dzień bilansowy uwzględnia wcześniejszy wykup, w związku z zamiarem wykupu obligacji po zakończeniu pierwszego okresu finansowania. Wiekowanie uwzględnia szacunek spłaty po pierwszym okresie finansowania.

Obligacje wyemitowane przez Spółkę to obligacje kuponowe, niezabezpieczone. Zostały wyemitowane po cenie nominalnej, za wyjątkiem euroobligacji, które zostały wyemitowane po cenie emisyjnej stanowiącej 99,438% wartości nominalnej.

Euroobligacje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie (London Stock Exchange). Agencja ratingowa Fitch nadała euroobligacjom rating na poziomie „BBB”.

Obligacje objęte przez Europejski Bank Inwestycyjny („EBI”) mają charakter podporządkowany, co oznacza, że w przypadku upadłości lub likwidacji emitenta, zobowiązania wynikające z obligacji będą miały pierwszeństwo zaspokojenia jedynie przed wierzytelnościami akcjonariuszy Spółki. To z kolei pozytywnie wpływa na stabilność finansową Spółki, ponieważ obligacje są wyłączone z kalkulacji wskaźnika zadłużenie netto/EBITDA, stanowiącego kowenant w krajowych umowach finansowania zawartych przez Spółkę. Ponadto 50% kwoty obligacji podporządkowanych zostało zaliczone przez agencję ratingową jako kapitał w modelu ratingowym, co ma korzystny wpływ na ocenę ratingową Grupy TAURON.

W przypadku obligacji objętych przez Europejski Bank Inwestycyjny wyróżnia się dwa okresy finansowania. W pierwszym okresie (tzw. non-call) nie jest możliwy wcześniejszy wykup obligacji przez Spółkę oraz nie jest możliwa wcześniejsza sprzedaż obligacji przez EBI na rzecz osób trzecich (w obu przypadkach z zastrzeżeniem wyjątków określonych w umowie subskrypcyjnej). Oprocentowanie w tym okresie jest stałe, natomiast po okresie non-call oprocentowanie jest zmienne oparte o stopę bazową (WIBOR dla obligacji wyemitowanych w PLN oraz EURIBOR dla obligacji wyemitowanych w EUR) powiększoną o ustaloną marżę. W przypadku obligacji wyemitowanych w PLN termin wykupu został określony na 12 lat od daty emisji, tj. na dzień 17 i 19 grudnia 2030 roku, przy czym zgodnie z charakterystyką finansowania hybrydowego zdefiniowano pierwszy okres finansowania na 7 lat, a kolejny na 5 lat. W przypadku obligacji wyemitowanych w EUR termin wykupu został określony na 18 lat od daty emisji, tj. w dniu 16 grudnia 2034 roku, przy czym zgodnie z charakterystyką finansowania hybrydowego zdefiniowano pierwszy okres finansowania na 8 lat, a kolejny na 10 lat.

Podporządkowany charakter mają również obligacje wyemitowane w ramach umowy z dnia 6 września 2017 roku zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o wartości nominalnej 400 000 tysięcy złotych. W przypadku tych obligacji również wyróżnia się dwa okresy. W pierwszym 7-letnim okresie (tzw. non-call) nie jest możliwy wcześniejszy wykup obligacji przez Spółkę oraz nie jest możliwa wcześniejsza sprzedaż obligacji przez BGK na rzecz osób trzecich (w obu przypadkach z zastrzeżeniem wyjątków określonych w dokumentacji). Oprocentowanie jest zmienne oparte o WIBOR 6M powiększone o ustaloną marżę, przy czym po 7-letnim okresie finansowania marża jest dodatkowo powiększana.

Zmiana stanu obligacji bez odsetek zwiększających wartość bilansową

Rok zakończony
31 grudnia 2019
Rok zakończony
31 grudnia 2018
Bilans otwarcia 10 034 904 8 599 655
Emisja* 499 312 1 347 943
Wykup (2 420 000)
Zastąpienie programu emisji obligacji umową kredytu (1 839 600)
Zmiana wyceny (50 724) 87 306
Bilans zamknięcia 6 223 892 10 034 904
* Uwzględnione zostały koszty emisji.

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2019 roku Spółka dokonała następujących transakcji emisji i wykupu obligacji:

Data emisji Umowa/ Program Opis Rok zakończony
31 grudnia 2019
Emisja w wartości nominalnej Wykup
14.03.2019 Program emisji obligacji z dnia 24 listopada 2015 roku Wykup obligacji zgodnie z terminem wykupu (400 000)
25.03.2019 Emisja obligacji z terminem wykupu 25 marca 2020 roku 100 000
29.03.2019 Obligacje podporządkowane, umowa z BGK z dnia 6 września 2017 roku Emisja obligacji z terminem wykupu 29 marca 2031 roku 400 000
21.06.2019 Umowa z BGK z dnia 31 lipca 2013 roku Wcześniejszy wykup obligacji o wartościach nominalnych:
– 100 000 tysięcy złotych i pierwotnym terminie wykupu 20 grudnia 2019 roku;
– 100 000 tysięcy złotych i pierwotnym terminie wykupu 20 grudnia 2020 roku;
– 70 000 tysięcy złotych i pierwotnym terminie wykupu 20 grudnia 2020 roku.
Wykup nastąpił ze środków uzyskanych z tytułu zaciągnięcia w dniu 21 czerwca 2019 roku transzy kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie umowy z dnia 19 grudnia 2018 roku.
(270 000)
28.06.2019 Program emisji obligacji z dnia 24 listopada 2015 roku Wykup obligacji w celu umorzenia, objętych przez obligatariuszy będących stroną umowy kredytu (rozliczenie netto). (1 839 600)
04.11.2019 Program rynkowy TPEA1119 Wykup obligacji zgodnie z terminem wykupu (1 750 000)
Razem 500 000 (4 259 600)

Zastąpienie programu emisji obligacji umową kredytu

W dniu 19 czerwca 2019 roku została zawarta umowa kredytu na kwotę 6 070 000 tysięcy złotych, o której szerzej w nocie 35.1 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Umowa kredytu zasadniczo zastępuje program emisji obligacji do kwoty 6 270 000 tysięcy złotych zawarty w dniu
24 listopada 2015 roku wraz z późniejszymi zmianami z bankami będącymi stroną zawartej w dniu 19 czerwca 2019 roku umowy kredytu oraz z bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A., który będzie kontynuował finansowanie Spółki w ramach programu obligacji, utrzymując zaangażowanie wynikające z objętych dotychczas obligacji, do terminu wykupu ustalonego w warunkach emisji przypadającego maksymalnie do końca 2020 roku.

Zgodnie z umową środki w pierwszej kolejności, tzn. z pierwszej transzy kredytu z dnia 28 czerwca 2019 roku, zostały przeznaczone na wykup obligacji o wartości nominalnej 1 839 600 tysięcy złotych wyemitowanych dotychczas w ramach programu obligacji i objętych przez banki będące stroną umowy kredytu. Rozliczenie nastąpiło kwotami netto, tj. bez fizycznego transferu środków pieniężnych.

W związku z zawarciem umowy kredytu anulowane zostało zobowiązanie banków do obejmowania obligacji emitowanych poprzez program obligacji, tym samym Spółka nie będzie realizowała kolejnych emisji w jego ramach.

Ustanowienie programu emisji obligacji

Po dniu bilansowym, w dniu 6 lutego 2020 roku TAURON Polska Energia S.A. zawarła z Santander Bank Polska S.A. umowę programową, na podstawie której został ustanowiony program emisji obligacji, o czym szerzej w nocie 56 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wyniki wyszukiwania: