35.3. Kowenanty w umowach dotyczących zadłużenia

Podpisane z bankami umowy nakładają na Spółkę zobowiązania natury prawno-finansowej (kowenanty), stosowane standardowo w tego rodzaju transakcjach. Kluczowym kowenantem jest wskaźnik zadłużenie netto/EBITDA (dla krajowych umów kredytów długoterminowych oraz krajowych programów emisji obligacji), który określa poziom zadłużenia pomniejszonego o środki pieniężne w relacji do generowanej EBITDA. Maksymalna dopuszczalna wartość wskaźnika zadłużenie netto/EBITDA wynosi 3,5. Wskaźnik zadłużenie netto/EBITDA kalkulowany jest na bazie danych skonsolidowanych.

Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2019 roku wskaźnik zadłużenie netto/EBITDA, stanowiący kowenant w krajowych umowach kredytów długoterminowych oraz krajowych programach emisji obligacji, obowiązujących na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł 2,81, w związku z czym kowenant nie został przekroczony.

W listopadzie 2019 roku, Spółka wykupiła obligacje TPEA1119, których warunki emisji określały dopuszczalny poziom wskaźnika zadłużenie netto/EBITDA jako 3,0x przy nieco innej definicji tego kowenantu. Zasadniczą różnicą w porównaniu do definicji zawartych w obowiązujących umowach finansowania, warunki emisji TPEA1119 zawierały definicję wskaźnika uwzględniającą  w zadłużeniu Grupy zobowiązania wynikające z wyemitowanych obligacji podporządkowanych oraz wpływ MSSF 16 Leasing.

Zgodnie ze stanem na dzień 30 czerwca 2019 roku wskaźnik zadłużenie netto/EBITDA liczony zgodnie z definicją zawartą w warunkach emisji obligacji na okaziciela serii TPEA1119, wyemitowanych w dniu 4 listopada 2014 roku na łączną kwotę 1 750 000 tysięcy złotych osiągnął poziom 3,04, tym samym przekroczył dopuszczalny maksymalny poziom 3,0, określony w warunkach emisji serii TPEA1119. Niniejsze zdarzenie mogło stanowić podstawę do żądania wcześniejszego wykupu obligacji serii TPEA1119 pod warunkiem udzielenia zgody na takie działanie przez zgromadzenie obligatariuszy. Do dnia wykupu obligacji serii TPEA1119, co miało miejsce 4 listopada 2019 roku, nie doszło do żądania wcześniejszego wykupu obligacji przez obligatariuszy. Fakt przekroczenia przez wskaźnik zadłużenie netto/EBITDA (liczony wg definicji zawartej w warunkach emisji serii  TPEA1119) poziomu 3,0 nie powodował i nie powoduje naruszenia innych umów finansowania zawartych przez Spółkę i nie wywołuje negatywnych konsekwencji związanych z tymi umowami.

Pozostałe warunki umów finansowania nie zostały naruszone.

Wyniki wyszukiwania: