35.4. Zobowiązanie z tytułu leasingu

W związku z wejściem w życie MSSF 16 Leasing Spółka ujęła na dzień 1 stycznia 2019 roku zobowiązanie z tytułu leasingu w wysokości 918 115 tysięcy złotych, o czym szerzej w nocie 8.1 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Spółka posiadała zobowiązanie z tytułu leasingu w wysokości 1 006 603 tysiące złotych. Zobowiązanie dotyczy przede wszystkim prawa wieczystego użytkowania gruntu, umów za zajęcie pasa drogowego,  umów najmu i dzierżawy gruntów, służebności przesyłu oraz najmu pomieszczeń biurowych i magazynowych.

Wiekowanie zobowiązania z tytułu leasingu na dzień 31 grudnia 2019 roku

Stan na
31 grudnia 2019
Stan na
31 grudnia 2018
do 1 roku 110 893 2
od 1 do 5 lat 309 789 8
od 5 do 10 lat 298 093 10
od 10 do 20 lat 500 368 8
powyżej 20 lat 708 324
Wartość niezdyskontowana opłat leasingowych 1 927 467 28
Dyskonto (920 864) (3)
Wartość bieżąca opłat leasingowych 1 006 603 25
Umowy leasingu niespełniające warunków uznania za leasing finansowy zgodnie z definicją zawartą w umowach finansowania 1 006 603
Umowy leasingu ujmowane w kalkulacji kowenantów
(zgodnie z definicją zawartą w umowach finansowania)
25

Wartość niezdyskontowana i bieżąca opłat leasingowych w tabeli powyżej wykazana została na dzień 31 grudnia 2019 roku zgodnie z MSSF 16 Leasing, a na dzień 31 grudnia 2018 roku zgodnie z MSR 17 Leasing.

Grupa zdecydowała się na zastosowanie MSSF 16 Leasing ze skutkiem od 1 stycznia 2019 roku. Zgodnie z dopuszczoną przez standard możliwością, Grupa zrezygnowała z przekształcenia danych porównywalnych. Dane na dzień 31 grudnia 2018 roku zostały sporządzone w oparciu o MSR 17 Leasing, KIMSF 4 Ustalenie, czy umowa zawiera leasing oraz SKI 15 Leasing operacyjny – specjalne oferty promocyjne.

Wyniki wyszukiwania: