36. Rezerwy na świadczenia pracownicze

WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Zgodnie z zakładowymi regulaminami wynagradzania pracownicy spółek Grupy mają prawo do następujących świadczeń po okresie zatrudnienia:

  • odpraw emerytalno-rentowych – wypłacanych jednorazowo, w momencie przejścia na emeryturę lub rentę,
  • odpraw pośmiertnych,
  • ekwiwalentu pieniężnego wynikającego z taryfy pracowniczej dla pracowników przemysłu energetycznego,
  • świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Powyższe rezerwy stanowią program określonych świadczeń po okresie zatrudnienia.

Pracownicy spółek Grupy są również uprawnieni do nagród jubileuszowych, które są wypłacane po przepracowaniu określonej liczby lat.

Wartość bieżąca rezerw na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia oraz rezerw na nagrody jubileuszowe na każdy dzień bilansowy jest obliczana przez niezależnego aktuariusza przy zastosowaniu metod aktuarialnych. Rezerwy obliczane są metodą indywidualną, dla każdego pracownika osobno. Naliczone zobowiązania są równe zdyskontowanym płatnościom, które w przyszłości zostaną dokonane, z uwzględnieniem rotacji zatrudnienia i dotyczą okresu do dnia bilansowego. Informacje demograficzne oraz informacje o rotacji zatrudnienia oparte są o dane historyczne.

Zyski i straty aktuarialne z wyceny zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia ujmowane są w całości w pozostałych całkowitych dochodach (skumulowana kwota ujmowana jest w zyskach zatrzymanych), natomiast zyski i straty aktuarialne od nagród jubileuszowych odnoszone są do wyniku finansowego.

Pozostałe zwiększenia i zmniejszenia stanu rezerw ujmowane są w kosztach operacyjnych w przypadku pracowników, pozostałych kosztach/przychodach operacyjnych w przypadku emerytów i rencistów oraz w ciężar kosztów finansowych w części dotyczącej odsetek stanowiących rozwinięcie dyskonta rezerw.

Zgodnie z MSR 19 Świadczenia pracownicze Grupa ujmuje również rezerwy na świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy w następstwie programów dobrowolnych odejść. Wycena świadczeń opiera się na przewidywanej liczbie pracowników, którzy przyjmą propozycję rozwiązania stosunku pracy oraz oszacowanej wartości odprawy.

PROFESJONALNY OSĄD I SZACUNKI

Rezerwy na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia oraz na nagrody jubileuszowe zostały oszacowane na podstawie metod aktuarialnych. Główne założenia przyjęte przez aktuariusza na dzień bilansowy do wyliczenia kwoty zobowiązania są następujące:

31 grudnia 2019 roku 31 grudnia 2018 roku
Stopa dyskontowa (%) 2,10% 3,00%
Przewidywany wskaźnik inflacji (%) 2,50% 2,50%
Wskaźnik rotacji pracowników (%) 0,93% – 8,98% 1,13% – 8,69%
Przewidywana stopa wzrostu wynagrodzeń (%) 2,50%* 2,50%
Przewidywana stopa wzrostu cen energii elektrycznej (%) 3,50% 3,50%
Przewidywana stopa wzrostu wartości odpisu na ZFŚS (%) 3,50% 3,50%
Pozostały średni okres zatrudnienia 12,18 – 22,67 11,06 – 20,67
*Stopa wzrostu wynagrodzeń 2,5% od roku 2021. W 2020 roku przyjęta stopa wzrostu wynagrodzeń dla części spółek różni się od przyjętej na lata kolejne.
Rok zakończony
31 grudnia 2019
Rok zakończony
31 grudnia 2018
Rezerwa na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia oraz
na nagrody jubileuszowe
1 397 489 1 188 829
Rezerwa na świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy oraz
pozostałe rezerwy pracownicze
34 409 42 649
Razem 1 431 898 1 231 478
Długoterminowe 1 313 480 1 114 191
Krótkoterminowe 118 418 117 287

Wyniki wyszukiwania: