39. Pozostałe rezerwy

WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Pozostałe rezerwy obejmują:

  • Rezerwę na bezumowne korzystanie z nieruchomości

Grupa tworzy rezerwy na wszystkie zgłoszone roszczenia właścicieli nieruchomości, na których usytuowane są obiekty energetyczne lub technologiczne, sieci dystrybucyjne oraz instalacje ciepłownicze, w kwocie prawdopodobnych kosztów (wraz z naliczonymi odsetkami, jeżeli można je oszacować w sposób wiarygodny) odszkodowań z tego tytułu należnych właścicielom nieruchomości do dnia bilansowego. Grupa nie tworzy rezerw na potencjalne niezgłoszone roszczenia właścicieli gruntów o nieuregulowanym stanie korzystania z tych gruntów, w tym na ustanowienie służebności przesyłu lub służebności gruntowych. Utworzenie i rozwiązanie rezerwy odnoszone jest w pozostałe koszty/przychody operacyjne oraz w części dotyczącej naliczonych odsetek do kosztów/przychodów finansowych.

  • Rezerwę na umowy rodzące obciążenia

Jeżeli Grupa jest stroną umowy, na podstawie której nieuniknione koszty wypełnienia obowiązku przeważają nad korzyściami, które będą uzyskane na jej mocy, obecny obowiązek wynikający z umowy Grupa ujmuje i wycenia jako rezerwę. Na nieuniknione koszty wynikające z umowy składają się co najmniej koszty netto zakończenia umowy, odpowiadające kwocie niższej spośród kwot kosztów wypełnienia umowy i kosztów wszelkich odszkodowań lub kar wynikających z jej niewypełnienia. Nieuniknione koszty wypełnienia obowiązku powiększa się o wartość wymaganych odsetek, jeżeli można je oszacować w sposób wiarygodny.

  • Pozostałe tytuły rezerw, które dotyczą głównie spraw sądowych, roszczeń od kontrahentów lub innych podmiotów, potencjalnych kar wynikających z postępowań administracyjnych Urzędu Regulacji Energetyki i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz rozliczeń podatkowych.

PROFESJONALNY OSĄD I SZACUNKI

Grupa szacuje wysokość tworzonych rezerw w oparciu o przyjęte założenia, metodologię i sposób kalkulacji właściwy dla danego tytułu rezerw, oceniając prawdopodobieństwo wydatkowania środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne oraz określając wiarygodny poziom kwoty niezbędnej do spełnienia obowiązku. Grupa tworzy rezerwy, gdy prawdopodobieństwo wydatkowania środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne jest większe niż 50%.

Rok zakończony 31 grudnia 2018 Rok zakończony 31 grudnia 2018
Rezerwa na bezumowne korzystanie
z nieruchomości
Rezerwy na umowy rodzące obciążenia Rezerwy na spory sądowe, roszczenia od kontrahentów
i pozostałe rezerwy
Rezerwy razem Rezerwa na bezumowne korzystanie
z nieruchomości
Rezerwy na umowy rodzące obciążenia Rezerwy na spory sądowe, roszczenia od kontrahentów
i pozostałe rezerwy
Rezerwy razem
Bilans otwarcia 92 110 213 996 311 295 617 401 92 030 296 313 388 343
Odwrócenie dyskonta 2 425 2 425 3 213 3 213
Utworzenie/(Rozwiązanie) netto (3 611) 298 057 82 305 376 751 937 213 996 25 880 240 813
Wykorzystanie (429) (270 257) (11 608) (282 294) (857) (14 111) (14 968)
Pozostałe zmiany 12 633 12 633
Bilans zamknięcia 88 070 241 796 397 050 726 916 92 110 213 996 311 295 617 401
Długoterminowe 48 815 144 680 193 495 11 759 79 777 91 536
Krótkoterminowe 88 070 192 981 252 370 533 421 92 110 202 237 231 518 525 865
Część krótkoterminowa rezerw na koszty demontażu środków trwałych i rekultywację terenu oraz pozostałych 30 332 33 500
Razem 563 753 559 365

Wyniki wyszukiwania: