41. Zobowiązania wobec dostawców

WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Grupa stosuje uproszczone metody wyceny zobowiązań finansowych, które zwykle wyceniane są według zamortyzowanego kosztu, jeżeli nie spowoduje to zniekształcenia informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym, w szczególności w przypadku, gdy okres do momentu uregulowania zobowiązania nie jest długi. Zobowiązania, w odniesieniu do których stosowane są uproszczenia, wyceniane są w momencie początkowego ujęcia i w okresie późniejszym, w tym na koniec okresu sprawozdawczego, w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania wobec dostawców, zobowiązania inwestycyjne (nota 42) oraz wybrane pozostałe zobowiązania finansowe (nota 44) wyceniane są więc w kwocie wymagającej zapłaty, ze względu na nieistotny wpływ dyskonta.

Krótkoterminowe zobowiązania wobec dostawców na dzień 31 grudnia 2019 roku i na dzień 31 grudnia 2018 roku prezentuje tabela poniżej:

Segment operacyjny Stan na
31 grudnia 2019
Stan na
31 grudnia 2018
(dane przekształcone)
Sprzedaż 287 827 432 321
Dystrybucja, w tym: 223 173 309 233
wobec spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 172 790 227 095
Wydobycie 122 602 168 076
Wytwarzanie 137 609 150 731
Pozostałe 76 015 67 377
Razem 847 226 1 127 738

Wyniki wyszukiwania: