43. Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków i opłat

Stan na
31 grudnia 2019
Stan na
31 grudnia 2018
Podatek VAT 297 343 81 227
Podatek dochodowy od osób fizycznych 53 974 58 898
Podatek akcyzowy 12 063 44 693
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych 215 340 210 940
Pozostałe 10 281 9 896
Razem 589 001 405 654

Regulacje dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz obciążeń związanych z ubezpieczeniami społecznymi podlegają częstym zmianom. Obowiązujące przepisy mogą również zawierać niejasności, które powodują różnice w opiniach, co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych, zarówno pomiędzy organami państwowymi jak i organami państwowymi i przedsiębiorstwami.

Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności (na przykład kwestie celne czy dewizowe) mogą być przedmiotem kontroli organów, które uprawnione są do nakładania wysokich kar i grzywien, a wszelkie dodatkowe zobowiązania podatkowe, wynikające z kontroli, muszą zostać zapłacone wraz z odsetkami.

W konsekwencji, kwoty prezentowane i ujawniane w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym mogą się zmienić w przyszłości w wyniku ostatecznej decyzji organu kontroli podatkowej.

Wyniki wyszukiwania: